Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Qershor
Qershor
1
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.01

  Ditën e mërkurë, më datë 01.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arben Zefi, kundër vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela, i caktuar për ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, në adresën “bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.01

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Luan Daci kryesues, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Arben Zefi, kundër vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arben Zefi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 01.07.2020.

2
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 02.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se deri ditën e sotme, pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, nuk kanë mbërritur informacionet shtesë që trupi gjykues vendosi t’ia kërkonte bashkisë Fier, seancën paraardhëse, në funksion të hetimit gjyqësor të çështjes.

  Rrjedhimisht, trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi t’i rikërkojë Bashkisë Fier, aplikimin e bashkëshortit të subjektit të rivlerësimit dhe dokumentet mbështetëse që kanë shërbyer si bazë për vendimin nr. 46, datë 30.10.2012 të Këshillit Bashkiak Fier, që ka miratuar listën emërore të familjeve të pastreha, pjesë e së cilës ishte dhe bashkëshorti i subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Në pritje të kësaj përgjigjeje, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 07.07.2020, ora 9.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.03

  Ditën e premte, më datë 03.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artan Bajrami, kundër vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.03

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami, kundër vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 03.07.2020.

4
5
6
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.06

  Ditën e hënë, më datë 06.07.2020, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Pashk Gjaci, kundër vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2020.07.06

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.22/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit vendimit nr. 229, datë 28.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  *****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.23/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elona Kana kundër vendimit vendimit nr. 233, datë 03.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

   

  *****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.24/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka (Halo) kundër vendimit vendimit nr. 253, datë 12.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:   Ardian Hajdari

  Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit vendimit nr. 213, datë 22.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:   Luan Daci

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama Sokol Çomo

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Pashk Gjaci, kundër vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Pashk Gjaci.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2020.

7
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.07

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 07.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se ditën e djeshme, më datë 6 korrik, në Kolegj ka mbërritur përgjigjja e bashkisë Fier me informacionin shtesë të kërkuar nga trupi gjykues në funksion të hetimit gjyqësor të çështjes. Pasi palët konfirmuan se ishin njohur me këtë përgjigje, trupi gjykues vendosi ta administrojë në cilësinë e provës dhe ta bëjë pjesë të fashikullit gjyqësor.

  Trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të shprehin konkluzionet përfundimtare.

  Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik u shpreh se aktet e administruara përmbushin nevojat e hetimit dhe bazuar në to, nuk provohet që subjekti i rivlerësimit, znj.Kajana, të ketë qenë në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit të magjistratit dhe po ashtu, denoncimet e ardhura në adresë të saj, nuk kanë gjetur asnjë mbështetje ligjore. Për këto arsye, Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.162, datë 19.06.2019 dhe konfirmimin në detyrë të subjektin të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Manjola Kajana deklaroi se gjatë këtij hetimi gjyqësor, nuk u evidentua asnjë indicie, qoftë edhe minimale, për përfshirje të saj në aktivitete të papajtueshme me detyrën e magjistratit dhe rrjedhimisht, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.162, datë 19.06.2019 dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 10.07.2020, ora 09.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.08

  Ditën e mërkurë, më datë 08.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.08

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar më datë 16.07.2020, ora 15:00, për arsye objektive do të zhvillohet në të njëjtën datë, 16.07.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.08

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Luan Daci relator, Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.07.2020.

9
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.09

  Ditën e enjte, më datë 09.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petrit Çeno, kundër vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.09

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.26/2020, datë 01.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit vendimit nr. 223, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 09.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:    Sokol Çomo

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Natasha Mulaj

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.09

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Petrit Çeno, kundër vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Petrit Çeno.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 09.07.2020.

10
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.10

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Kryesuesi i seancës, pasi konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit edhe në seancën e sotme, njoftoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 08.07.2020, ka përcjellë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e tij nr. 239, datë 07.07.2020 “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti”.

  Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit znj. Panajoti, nëpërmjet postës elektronike, i ka kërkuar Kolegjit ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit sipas vendimit të KLGJ-së nr. 239 datë 07.07.2020.

  Komisioneri Publik konstatoi se vendimi i KLGJ-së, nr. 239, datë 7.07.2020 është i ekzekutueshëm, por ende i ankimueshëm sipas parashikimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Komisioneri Publik konstatoi gjithashtu, se subjekti i rivlerësimit ka shprehur vullnetin e ndërprerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, por nuk është shprehur në lidhje me vullnetin për të pranuar pasojën e ndërprerjes së këtij procesi, ndalimin e emërimit për një periudhë prej 15 vjetësh në organet e drejtësisë, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

  Komisioneri Publik, i kërkoi trupit gjykues që nëse vendos të ndërpresë procesin e rivlerësimit për znj. Regleta Panajoti, zbatimi i nenit G të Aneksit të Kushtetutës, duhet të jetë i plotë, bazuar në jurisprudencën e deritanishme të Kolegjit.

  Trupi gjykues pasi u tërhoq për t’u konsultuar, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • T’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor informacion dhe dokumentacion mbi mënyrën dhe formën e njoftimit të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti lidhur me vendimin nr. 239, datë 07.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti” me qëllim përllogaritjen nga ana e trupit gjykues të përfundimit të afatit ligjor lidhur me të drejtën e ankimit.
  • Në varësi të përgjigjes dhe informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me sa më sipër, Kolegji, para zhvillimit të seancës gjyqësore të radhës, do t’i kërkojë informacion Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse subjekti i rivlerësimit e ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit të sipërcituar të KLGJ-së brenda afatit ligjor.
  • Të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet në seancën gjyqësore të radhës lidhur me çështjet e mësipërme dhe pasojat ligjore të ndërprerjes së procesit të rivlerësimit sipas parashikimeve të Aneksit të Kushtetutës dhe ligjit.

  Në pritje të këtij informacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 30.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.10

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Luan Daci relator, Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Lënien në fuqi të vendimit nr. 162 datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 10.07.2020.

11
12
13
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.13

  Ditën e hënë, më datë 13.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Hysni Demiraj, kundër vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.13

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Hysni Demiraj, kundër vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Hysni Demiraj.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 13.07.2020.

14
15
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.15

  Ditën e mërkurë, më datë 15.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.15

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Agron Vavla.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 15.07.2020.

16
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar më datë 16.07.2020, ora 15:00, për arsye objektive do të zhvillohet në të njëjtën datë, 16.07.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.16

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.27/2020, datë 09.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gjovalin Përnoca kundër vendimit vendimit nr. 196, datë 13.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 16.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 29.07.2020, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.07.2020, ora 10:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Donika Prela.

  Në fillim të seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit, znj. Donika Prela, paraqiti dy kërkesa paraprake për përjashtimin nga trupi gjykues të kryesueses, gjyqtares Natasha Mulaj dhe të anëtares së këtij trupi, gjyqtares Ina Rama, pasi pretendon se është në konflikt interesi me to, për shkak të detyrës së saj si prokurore.

  Trupi gjykues, pasi u konsultua, konstatoi se bazuar në nenin 27 pika 2 e ligjit 84/2016, kompetencën për shqyrtimin e këtyre kërkesave e ka një trupë tjetër gjykuese që caktohet me short; në këto kushte, kërkesat do të shqyrtohen nga dy trupa të tjerë gjykuese, pas hedhjes së shortit për caktimin e tyre.

  Kryesuesja e seancës konstatoi gjithashtu, se bazuar në nenin 75, paragrafi i fundit i Kodit të Procedurës Civile, paraqitja e këtyre kërkesave, nuk e pezullon gjykimin e kësaj çështjeje, por gjyqtaret Ina Rama dhe Natasha Mulaj nuk do të marrin pjesë në dhënien e vendimit, derisa të shqyrtohen kërkesat për përjashtimin e tyre. Në këto kushte, trupi gjykues vendosi vijimin e gjykimit të çështjes.

  Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, duke kërkuar ndryshimin e vendimit nr.103 datë 05.02.2019 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Prela, parashtroi në mënyrë të detajuar kundërshtimet e saj ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe i kërkoi trupit gjykues të riçelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës, disa akte të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues.

  Për t’i lënë kohë të arsyeshme Komisionerit Publik të shprehet lidhur me lejueshmërinë dhe vlerën provuese të këtyre akteve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 27 korrik, ora 09.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
19
20
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.20

  Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.28/2020, datë 10.07.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit vendimit nr. 231, datë 29.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Sot, në datën 20.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.20

  Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, u zhvillua seanca plenare publike për çështjen e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e kërkuesit Tom Dedaj. Në këto kushte, trupi gjykues, pasi u tërhoq për konsultim, vendosi pushimin e çështjes bazuar në nenin 31/b, paragrafi i parë, i ligjit nr.8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Seanca plenare publike u zhvillua në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

   

21
 • Njoftim
  00:00
  2020.07.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit vendimit nr. 245, datë 05.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 21.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

22
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.22

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 22.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

  Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit që përfshijnë të trija kriteret e vlerësimit, Komisioneri Publik prezantoi edhe një analizë financiare të kryer prej tij, bazuar në të cilën, konstatoi se subjekti i rivlerësimit ndodhet në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm bazuar në nenin 61, pika 3, dhe nenin 33, pika 5, germa a) e ligjit 84/2016.

  Komisioneri Publik kërkoi marrjen në konsideratë të shkaqeve të ankimit, ndryshimin e vendimit nr.112 datë 04.03.2019 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit parashtroi kundërshtimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe i kërkoi trupit gjykues të riçelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës, disa akte të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Pasi u tërhoq për konsultim, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  • Riçeljen e hetimit dhe lejimin e marrjes në cilësinë e provave të tre akteve të sjella nga subjekti i rivlerësimit: – shkresë nga Enti Kombëtar i Banesave; shkresë nga Prokuroria e Përgjithshme për hetimin disiplinor në adresë të subjektit të rivlerësimit dhe analizë financiare të sjellë nga subjekti i rivlerësimit.
  • Trupi gjykues do të marrë vendim për kërkesën e parashtruar nga Komisioneri Publik në parashtrimet e tij në seancën e sotme për analizë financiare nga Kolegji, pasi të dëgjojë nga Komisioneri Publik qëndrimin e tij pas shqyrtimit të akteve të sjella nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë e provës.
  • Trupi gjykues vendosi të mos hetojë për një denoncim të datës 15/04/2019, dërguar në adresën elektronike të Komisionerit Publik, pasi denoncimi nuk përmban indicie për prova në lidhje me kriteret e rivleresimit siç përcaktohet nga neni 53, pika 1 e ligjit 84/2016.
  • Seanca shtyhet për në datën 14 shtator 2020, ora 10:00 per t’u dhënë mundësi palëve të shprehin qëndrimin e tyre, e konkretisht: Komisionerit Publik në lidhje me aktet e sjella nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë e provës dhe subjektit të rivlerësimit në lidhje me denoncimet e përcjella nga Kolegji në adresë të tij, më datë 30 qershor 2020.​

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
 • Njoftim
  00:00
  2020.07.23

  Ditën e mërkurë, më datë 16.09.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.30/2019, datë 06.06.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fehmi Petku, kundër vendimit nr. 136, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

24
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.24

  Ditën e premte, më datë 24.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fatmir Lushi, kundër vendimit nr. 125, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.24

  Pas vënies në dijeni nga vetë gjyqtar Luan Daci, për marrjen e tij në cilësinë e të pandehurit nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua sot Mbledhja e Gjyqtarëve, e cila, me vendimin nr. 14, datë 24.07.2020, në zbatim të nenit C, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, të nenit 128, pika 3, germa “b”, të nenit 179, pika 7, si dhe të nenit 179/b, pikat 5 dhe 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vendosi:

  1. Pezullimin nga detyra të gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, z. Luan Daci.

  2.Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në funksion të ushtrimit të veprimtarisë normale të tij, duke respektuar pavarësine dhe paanësinë e organeve proceduese, si dhe parimin e prezumimit të pafajësisë për gjyqtarin Luan Daci, u kërkon organeve proceduese të vijojnë me një proces të shpejtë, në përputhje me parashikimet e ligjit.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  (vendimi i Mbledhjes së Gjyqtarëve)

 • Njoftime
  00:00
  2020.07.24

  Sot, më datë 24.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Luan Daci, në çështjen (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  ***

   

  Njoftim

  Sot, më datë 24.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Luan Daci, në çështjen (JR) nr. 36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Roland Jaupaj kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 36/2019, datë 31.07.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

   ***

   

  Njoftim

  Sot, më datë 24.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Luan Daci, në çështjen (JR) nr. 19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr. 66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Natasha Mulaj.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 19/2019, datë 12.04.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ***

   

  Njoftim

  Sot, më datë 24.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Luan Daci, në çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Përbërja e trupit gjykues:

   

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator:  Sokol Çomo

   

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

   

  ***

   

  Njoftim

  Sot, më datë 24.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Luan Daci, në çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Ina Rama.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Përbërja e trupit gjykues:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

   

  ***

   

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se në vijim të vendimit nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve për pezullimin nga detyra të gjyqtarit Luan Daci, u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit në trupin gjykues që do të shqyrtojë çështjen (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket subjektit të rivlerësimit Fatmir Lushi.

  Pas hedhjes së këtij shorti, gjyqtari Luan Daci u zëvendësua nga gjyqtare Ina Rama.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Ju bëjmë me dije se për këtë arsye, seanca gjyqësore në dhomë këshillimi u ndërpre, për t’u zhvilluar në datën 08.09.2020, ora 9.30.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

25
26
27
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 27.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Donika Prela.

  Në fillim të seancës, kryesuesja bëri me dije se gjyqtari Luan Daci, njëri nga anëtarët e trupit gjykues të kësaj çështjeje, në vijim të vendimit nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve për pezullimin e tij nga detyra, ishte zëvendësuar me short me gjyqtaren Rezarta Schuetz.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit Donika Prela. Në mungesë të saj, bashkëshorti i znj.Prela, i paraqiti trupit gjykues një kërkesë të subjektit të rivlerësimit për shtyrje séance për arsye shëndetësore, të shoqëruar edhe me një raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë. Nëpërmjet kësaj kërkese, bazuar në nenin 174 dhe 175 të Kodit të Procedurës Civile, subjekti i rivlerësimit kërkonte shtyrjen e seancës për një periudhë 2-javore dhe njoftonte trupin gjykues se në vijim, do të caktonte një mbrojtës ligjor për të mos u bërë shkak i zvarritjes së procesit.

  Trupi gjykues, pasi u njoh me kërkesën e subjektit të rivlerësimit dhe raportin mjekësor të paraqitur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 3.09.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.28

  Ditën e martë, më datë 28.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Roland Jaupaj, kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.28

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.30/2020, datë 22.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Andi Civici kundër vendimit nr. 243, datë 04.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:   Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.28

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca, në të cilën do të shqyrtohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Roland Jaupaj, kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, shtyhet për t’u zhvilluar ditën e enjte, në datën 10.09.2020, ora 9:30, me qëllim që subjekti i rivlerësimit të njoftohet mbi përbërjen e ndryshuar të trupit gjykues.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

29
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.29

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 29.07.2020, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2020.07.29

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 32/2019, datë 09.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edison Ademi kundër vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve. 

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 32/2019, datë 09.07.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  ***

   

  Njoftim

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 39/2019, datë 04.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Evelina Qirjako kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 39/2019, datë 04.09.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:  Sokol Çomo

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

   

  ***

   

  Njoftim

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 28/2019, datë 24.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Çlirim Shahini kundër vendimit nr. 124, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Natasha Mulaj.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 28/2019, datë 24.05.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

   

  ***

   

  Njoftim

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 33/2019, datë 15.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dritan Seci kundër vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 33/2019, datë 15.07.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:  Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  ***

   

  Njoftim

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 35/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi kundër vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtari Ardian Hajdari.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 35/2019, datë 31.07.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ***

   

  Njoftim

  Më datë 28.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 41/2019, datë 06.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Eugen Beçi kundër vendimit nr. 171, datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 41/2019, datë 06.09.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Natasha Mulaj

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.29

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 19/2019, datë 12.04.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr. 66, datë 28.09.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin G të Aneksit të Kushtetutës, nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Lënien në fuqi të vendimit nr. 66 datë 28.09.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Genci Sinjari.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 29.07.2020.

30
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.30

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Kryesuesi i seancës, pasi konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit edhe në seancën e sotme, njoftoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 08.07.2020, ka përcjellë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e tij nr. 239, datë 07.07.2020 “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti”.

  Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit znj. Panajoti, nëpërmjet postës elektronike, i ka kërkuar Kolegjit ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit sipas vendimit të KLGJ-së nr. 239 datë 07.07.2020.

  Komisioneri Publik konstatoi se vendimi i KLGJ-së, nr. 239, datë 7.07.2020 është i ekzekutueshëm, por ende i ankimueshëm sipas parashikimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Komisioneri Publik konstatoi gjithashtu, se subjekti i rivlerësimit ka shprehur vullnetin e ndërprerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, por nuk është shprehur në lidhje me vullnetin për të pranuar pasojën e ndërprerjes së këtij procesi, ndalimin e emërimit për një periudhë prej 15 vjetësh në organet e drejtësisë, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

  Komisioneri Publik, i kërkoi trupit gjykues që nëse vendos të ndërpresë procesin e rivlerësimit për znj. Regleta Panajoti, zbatimi i nenit G të Aneksit të Kushtetutës, duhet të jetë i plotë, bazuar në jurisprudencën e deritanishme të Kolegjit.

  Trupi gjykues pasi u tërhoq për t’u konsultuar, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • T’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor informacion dhe dokumentacion mbi mënyrën dhe formën e njoftimit të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti lidhur me vendimin nr. 239, datë 07.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti” me qëllim përllogaritjen nga ana e trupit gjykues të përfundimit të afatit ligjor lidhur me të drejtën e ankimit.
  • Në varësi të përgjigjes dhe informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me sa më sipër, Kolegji, para zhvillimit të seancës gjyqësore të radhës, do t’i kërkojë informacion Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse subjekti i rivlerësimit e ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit të sipërcituar të KLGJ-së brenda afatit ligjor.
  • Të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet në seancën gjyqësore të radhës lidhur me çështjet e mësipërme dhe pasojat ligjore të ndërprerjes së procesit të rivlerësimit sipas parashikimeve të Aneksit të Kushtetutës dhe ligjit.

  Në pritje të këtij informacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 30.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.30

  Ditën e hënë, më datë 21.09.2020, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.35/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ferdinand Elezi, kundër vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.30

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz, anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin G të Aneksit të Kushtetutës, nenin 66, pika 1, shkronja “c” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.169, datë 26.06.2019, për subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti.
  2. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti.
  3. Ndalimin e emërimit të znj. Regleta Panajoti gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15 – vjeçare.
  4. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 30.07.2020.

31
Gusht
Gusht

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP