Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2018 >
June
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Maj
Maj
Maj
Maj
1
2
3
4
5
6
 • Seancë
  All day
  2018.06.06

  Zhvillohet seanca gjyqësore e radhës, më datë 06.06.2018.ora 13.00 mbi çështjen Nr.1/2018 JR datë 27.03.2018 për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla

7
8
9
10
11
 • Njoftim
  All day
  2018.06.11

  Më datë 11.06.2018, ora 13.00, shpallet vendimi mbi çështjen Nr.1/2018 JR datë 27.03.2018 për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla

12
13
 • Njoftim
  All day
  2018.06.13

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja  Nr. 5/2018 JR, datë 11.06.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Besim Trezhnjeva kundër Vendimit nr. 14 datë 13.04.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit z. Besim Trezhnjeva.

  Sot, në datën 13.06.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator:    Luan Daci

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 17.05.2018, është paraqitur ankimi me palë ankuese znj.Rovena Gashi dhe z. Dritan Gina, me objekt: “Anulimin e vendimit nr. 140, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku dhe anulimin e vendimit nr.141, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku etj.”.

  Në datën 24.05.2018 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:  

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak: 

  Gjyqtar Luan Daci

  Gjyqtar Rezarta Schuetz

  Relator i çështjes: Ina Rama

14
15
16
17
18
19
20
21
 • Njoftim vendimi
  All day
  2018.06.21

  Kolegji i shqyrtimit paraprak të ankimit, me vendimin nr. 2/2018 (JD), datë 21.06.2018, bazuar në nenin 31, nenin 31/a, paragrafi 2, germa “a”, si dhe në nenin 71/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, vendosi:

  Moskalimin për shqyrtim në seancë plenare të çështjes nr. 2/2018 (JD), datë 17.05.2018 me palë ankuese znj. Rovena Gashi dhe z. Dritan Gina.

  Objekt i këtij ankimi ishte “anulimi i vendimit nr. 140, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku dhe anulimi i vendimit nr. 141, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku etj.”.

  Kolegji i shqyrtimit paraprak, i caktuar me short, ishte i përbërë nga Ina Rama relatore, Rezarta Schuetz dhe Luan Daci anëtarë.​

22
23
24
25
 • Njoftim
  All day
  2018.06.25

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja  Nr. 6/2018 JR, datë 21.06.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit znj.Besa Nikëhasani kundër Vendimit nr. 15 datë 20.04.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit znj. Besa Nikëhasani.

  Sot, në datën 25.06.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:   Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

26
27
28
29
30
Korrik

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP