Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2019 >
November
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tetor
Tetor
Tetor
Tetor
1
 • Njoftim
  00:00
  2019.11.01

  Ditën e mërkurë, më datë 20.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artor Ylli, kundër vendimit nr. 73, datë 02.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Sokol Çomo

  Relator:   Luan Daci

  Anëtarë:   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2019.11.01

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.54/2019, datë 28.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alfred Agolli kundër vendimit nr.177, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 01.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Natasha Mulaj

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.55/2019, datë 29.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Sot, në datën 01.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

   

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj

2
3
4
 • Seancë publike
  00:00
  2019.11.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 12:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Gjate seancës së sotme gjyqësore, palët debatuan lidhur me vlerën provuese të një dokumentacioni të deklasifikuar, i cili u vendos të merrej si provë në seancën paraardhëse. Trupi gjykues, pasi i bëri disa pyetje subjektit të rivlerësimit, vendosi t’i kërkojë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë si dhe Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë, informacione shtesë, të cilat i konsideroi të nevojshme për çështjen.

  Duke pasur në konsideratë kohën që i duhet institucioneve të kthejnë përgjigje për kërkesat, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 04.11.2019, ora 10.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

5
6
7
 • Seancë publike
  00:00
  2019.11.07

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 07.11.2019, ora 09:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Në seancën e sotme gjyqësore, Komisioneri Publik shprehu qëndrimin e tij mbi provat e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit seancën paraardhëse.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti pranë trupit gjykues një parashtrim mbi analizën financiare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për vitet 2003 – 2006, analizë e cila është përfshirë në shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet e tyre përfundimtare në seancën e datës 12.11.2019, ora 12:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.11.08

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 65, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.86/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, njofton subjektet pjesëmarrëse në procesin e çështjes (JR) 7/2019, datë 11.02.2019 që lidhet me subjektin e rivlerësimit Fatos Qato, se për shkak të pamundësisë së vëzhguesit ndërkombëtar për të marrë pjesë në proces në datën e njoftuar në shpalljen e mëparshme, do ta zhvillojë atë ditën e premte, në datën 08.11.2019, ora 11.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e çështjes (JR) 7/2019, datë 11.02.2019, për ankimin që subjekti i rivlerësimit Fatos Qato ka bërë kundër vendimit nr.87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:   Natasha Mulaj

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.11.08

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.7/2019, datë 11.02.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatos Qato kundër vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fatos Qato.
  2. Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.11.2019.

9
10
11
 • Njoftim
  00:00
  2019.11.11

  Më datë 27.11.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.29/2019, datë 30.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Marsida Xhaferllari, kundër vendimit nr. 115, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore:   Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Seancë publike
  00:00
  2019.11.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12.11.2019, ora 12:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, palët parashtruan konkluzionet e tyre përfundimtare. Bazuar në shkaqet e ankimit, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti kundërshtimet e tij mbi secilin prej shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 21.11.2019, ora 11:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
 • Njoftim
  00:00
  2019.11.13

  Ditën e hënë, më datë 02.12.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.3/2019, datë 11.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Entela Prifti, kundër vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2019.11.13

  Ditën e mërkurë, më datë 04.12.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
 • Njoftim
  00:00
  2019.11.14

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.56/2019, datë 07.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardian Ylli kundër vendimit nr.182, datë 18.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 14.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

15
16
17
18
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.11.18

  Ditën e hënë, më datë 18.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ahmet Jangulli, kundër vendimit nr. 67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Luan Daci

  Relatore:   Albana Shtylla

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2019.11.18

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.57/2019, datë 11.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj kundër vendimit nr.187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ka ushtruar ankim edhe Komisioneri Publik.

  Sot, në datën 18.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.58/2019, datë 12.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ilir Mustafaj kundër vendimit nr.180, datë 18.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 18.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit nr.189, datë 25.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 18.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.11.18

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Luan Daci kryesues, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Ahmet Jangulli, kundër vendimit nr. 67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 67, datë 05.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ahmet Jangulli.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

   

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 18.11.2019.

19
20
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.11.20

  Ditën e mërkurë, më datë 20.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artor Ylli, kundër vendimit nr. 73, datë 02.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Sokol Çomo

  Relator:   Luan Daci

  Anëtarë:   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.11.20
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Luan Daci relator, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Artor Ylli, kundër vendimit nr. 73, datë 02.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66/1/a të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:
    1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 73, datë 02.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artor Ylli.
    2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall sot, në Tiranë, më datë 20.11.2019.
21
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.11.21

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ardian Hajdari  relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 33/2018, datë 12.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 01.08.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese në momentin e shpalljes së këtij vendimi.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, më datë 21.11.2019, ora 11:00, në Tiranë.

22
23
24
25
26
27
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.11.27

  Më datë 27.11.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.29/2019, datë 30.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Marsida Xhaferllari, kundër vendimit nr. 115, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore:   Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi 
  00:00
  2019.11.27

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Ina Rama relator, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.29/2019, datë 30.05.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Marsida Xhaferllari, kundër vendimit nr. 115, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 4 pika 6 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në nenet 451 germa “b” e nenit 463 të Kodit të Procedurës Civile, me shumicë votash, vendosi:

  1. Pushimin e shqyrtimit të çështjes në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marsida Xhaferllari kundër vendimit nr. 115, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për shkak të tërheqjes së ankimit.
  2. Të deklarojë marrjen e formës së prerë të vendimit nr. 115 datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Marsida Xhaferllari.
  3. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 27.11.2019.

28
29
30
Dhjetor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP