Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2020 >
November
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tetor
Tetor
Tetor
Tetor
Tetor
Tetor
1
2
 • Seancë publike
  00:00
  2020.11.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 02.11.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të reja, subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimit dhe nuk ka arritur të shpjegohet bindshëm, lidhur me pagimin e këstit të parë dhe të dytë të apartamentit në Durrës, si dhe lidhur me veprimet bankare të kryera në një llogarie dyemërore të bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit dhe familjarëve të tij. Komisioneri Publik paraqiti ne seancën e sotme vetëm shkaqet e ankimit që i konsideroi thelbësore, por deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit në tërësinë e tyre.

  Pasi relatorja e çështjes në emër të trupit gjykues, i drejtoi Komisionerit Publik disa pyetje sqaruese lidhur me mungesën e të ardhurave të ligjshme për pasurinë “llogari dyemërore” e bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit, e përfshirë në shkaqet e ankimit si dhe në parashtrimet e tij  në seancën e datës 06.10.2020, por të pacituara në parashtrimin e seancës së sotme, trupi gjykues, nëpërmjet një vendimi të ndërmjetëm, deklaroi vendimmarrjen e tij si vijon:

  • Trupi gjykues ka nevojë për një qartësim të shkaqeve të ankimit, të cilave iu qëndron ekzaktësisht Komisioneri Publik, si dhe argumentave të tij në lidhje me to, duke i kërkuar që t’i paraqesë me shkrim, pa bërë një dallim ndërmjet shkaqeve që i konsideron të rëndësishme apo të parëndësishme, pasi për Kolegjin nuk mund të ketë një ndarje të tillë, ndëmjet shkaqeve të ankimit, përsa kohë ato janë të përfshira në ankim.
  • Në funksion të paraqitjes sa më të plotë shkaqeve të ankimit, i kërkojmë Komisionerit Publik të paraqesë analizën financiare për pasurinë apartament në Durrës si dhe për llogaritë dyemërore të bashkëshortes së tij me prindërit e subjektit të rivlerësimit dhe nënën e bashkëshortes, pasi në ankim, tek parashtrimet e datës 6 tetor 2020, Komisioneri Publik është ndalur për analizë vetëm në vitet 2011, 2012, dhe 2013.

  Këto kërkesa të gjykatës duhet të paraqiten nga Komisioneri Publik brenda datës 4 nëntor 2020, ora 15:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, me qëllim që më tej, t’i bëhen të ditura subjektit të rivlerësimit para seancës së ardhshme që do të zhvillohet më datë 06.11.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
4
 • Seancë publike
  00:00
  2020.11.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.11.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 40/2018, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Fullani kundër vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, pasi subjekti i rivlerësimit, znj. Arjana Fullani, bëri me dije se përfaqësuesja e saj ligjore gjatë procesit gjyqësor në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, do të ishte znj. Evelina Qirjako, trupi gjykues u tërhoq në dhomë këshillimi për të verifikuar aktin e përfaqësimit të znj. Qirjako. Kryesuesja e seancës, në emër të trupit gjykues, deklaroi se gjykata legjitimonte znj. Qirjako si përfaqësuese ligjore të znj. Fullani në proces.

  Pas këtij momenti procedural, përfaqësuesja ligjore paraqiti qëndrimin mbi ankimin lidhur me pikën 2 të vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, sipas së cilës “subjekti humb të drejtën për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë Gjyqësor ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare”.

  Përfaqësuesja ligjore deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është i cënueshëm në pikën 2 të tij, i marrë mbi prova që nuk ekzistojnë, mbi prova të pavlefshme, të kundraligjshme dhe në shkelje të qartë të ligjit procedural dhe të një procesi të rregullt ligjor administrativ.

  Më pas, trupi gjykues i konsultuar në vend, me shumicë votash, vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor të çështjes. Kryesuesja e seancës pyeti subjektin e rivlerësimit, zonjën Fullani, nëse si palë ankuese ishte e gatshme të paraqiste gjatë ditës së sotme konkluzionet përfundimtare apo i nevojitej një kohë shtesë për t’u përgatitur në lidhje me to. Përfaqësuesja ligjore deklaroi se konkluzionet përfundimtare nuk kishin asgjë të shtuar mbi argumentat që ajo kishte paraqitur në seancën e sotme në mënyrë të detajuar.

  Me kërkesë të kryesueses së seancës, përfaqësuesja ligjore paraqiti kërkimin përfundimtar, sipas të cilit, subjekti i rivlerësimit i kërkonte Kolegjit ndryshimin e pikës 2 të vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe pushimin e gjykimit për këtë çështje, pas vlerësimit se objekti është i pamundur në bazë të nenit 95, të Kodit të Procedurës Administrative.

  Pasi dëgjoi kërkimin përfundimtar të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 11.11.2020, ora 10.00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

5
6
 • Seancë publike
  00:00
  2020.11.06

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 06.11.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Kryesuesja e trupit gjykues konfirmoi dërgimin pranë Kolegjit, nga Komisioneri Publik, të shkaqeve të qartësuara të ankimit, në përmbushje të detyrave të lëna nga trupi gjykues, me vendim të ndërmjetëm, në seancën e datës 2 nëntor 2020.

  Ndërkohë që Komisioneri Publik deklaroi se i qëndron shkaqeve të ankimit të qartësuara prej tij, përfaqësuesja ligjore e subjektit të rivlerësimit konfirmoi njohjen me këto shkaqe ankimi pas vënies së tyre në dispozicion nga Kolegji dhe deklaroi qëndrimin e subjektit të rivlerësimit lidhur me ankimin e Komisionerit Publik.

  Përfaqësuesja ligjore deklaroi se provat e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit janë të mjaftueshme për të hedhur poshtë shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik dhe vlerësoi se analiza financiare e Komisionerit Publik nuk është në përputhje me ligjin dhe provat.

  Pas parashtrimit të subjektit të rivlerësimit dhe pas një debati të gjerë gjyqësor mbi ankimin dhe analizën financiare, relatorja e çështjes, në emër të trupit gjykues deklaroi vendimmarrjen, si vijon:

  • Duke qenë se trupi gjykues vijon të mbetet i paqartë lidhur me shkaqet e ankimit – në funksion të qartësimit të tyre dhe posaçërisht, lidhur me depozitat dyemërore për të cilat Komisioneri Publik ka pretenduar se bazuar në dispozitat e Kodit Civil, bashkëshortja e subjektit të rivlerësimit ka 50% pjesë takuese, – i kërkon Komisionerit Publik të paraqesë brenda datës 9 nëntor 2020, ora 15:00, analizën mbi mundësinë financiare të subjektit të rivlerësimit dhe bashkëshortes së tij për krijimin e këtyre depozitave në datën e krijimit të tyre.

  Kjo analizë duhet të kryhet në funksion të pretendimit të Komisionerit Publik për mungesë burimesh të ligjshme deri në datën e krijimit të depozitave dhe jo deri në fund të vitit të krijimit të tyre, sikundër është kryer analiza financiare mbi të cilën u debatua në seancën e sotme.

  Kryesuesja e trupit gjykues bëri me dije se brenda datës 9 nëntor 2020, analiza e re financiare do t’i përcillet subjektit të rivlerësimit, në mënyrë që të përgatitet për të paraqitur qëndrimin e tij lidhur me këtë analizë në seancën e ardhshme, që do të zhvillohet në datën 11 nëntor 2020, ora 12:00. Në këtë seancë palët duhet të jenë të përgatitura edhe për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.11.06

  Ditën e hënë, më datë 23.11.2020, ora 12:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.41/2020, datë 21.09.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petraq Dhimitri, kundër vendimit nr. 271, datë 06.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2020.11.09

  Ditën e hënë, më datë 09.11.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2019, datë 09.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Edison Ademi, kundër vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2020.11.09

  Ditën e mërkurë, më datë 25.11.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.33/2020, datë 01.09.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ndue Gjura, kundër vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

  ****

  Më datë 09.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 09/2020, datë 13.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Agim Bendo kundër vendimit nr. 216, datë 04.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 09/2020, datë 13.02.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  ****

  Njoftim

  Më datë 09.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 07/2020, datë 05.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Haxhialushi kundër vendimit nr. 225, datë 07.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtari Ardian Hajdari.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 07/2020, datë 05.02.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ****

  Njoftim

  Më datë 09.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 17/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Liço kundër vendimit nr. 247, datë 05.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtari Ardian Hajdari.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 17/2020, datë 02.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.09

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.32/2019, datë 09.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Edison Ademi, kundër vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Edison Ademi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 09.11.2020.

10
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.10

  Ditën e enjte, më datë 03.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.7/2020, datë 05.02.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Astrit Haxhialushi, kundër vendimit nr. 225, datë 07.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.11.10

  Ditën e mërkurë, më datë 09.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Piro Samara.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

11
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.11

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 40/2019, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Fullani kundër vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin G, të Aneksit të Kushtetutës, nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr.186, datë 23.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arjana Fullani.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 11.11.2020.

 • Seancë publike
  00:00
  2020.11.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11.11.2020, ora 12:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Kryesuesja e trupit gjykues konfirmoi dërgimin pranë Kolegjit, nga Komisioneri Publik, të analizës së re financiare, në përmbushje të detyrave të lëna nga trupi gjykues, me vendim të ndërmjetëm, në seancën e datës 6 nëntor 2020 dhe vënien në dispozicion të kësaj analize, subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit konfirmoi njohjen me analizën financiare të Komisionerit Publik dhe kundërshtoi rezultatet e kësaj analize, duke deklaruar se bashkëshortja e tij kishte vetëm tagrin e përfaqësimit në depozitat dyemërore dhe jo atë të bashkëpronësisë.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi prapësimet e subjektit të rivlerësimit dhe pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera, mbylli shqyrtimin gjyqësor të cështjes dhe ftoi palët të paraqisnin konkluzionet përfundimtare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit, pasi subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e tyre. Komisioneri Publik vlerësoi se subjekti i rivlerësimit gjendet në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm  sa i përket kriterit të pasurisë dhe i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Përfaqësuesja ligjore, në emër të subjektit të rivlerësimit, hodhi poshtë të gjitha shkaqet e ankimit dhe i kërkoi Kolegjit mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 18.11.2020, ora 12.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.12

  Ditën e hënë, më datë 07.12.2020, ora 11:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.39/2019, datë 04.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Evelina Qirjako, kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.13

  Ditën e mërkurë, më datë 02.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.17/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Liço, kundër vendimit nr. 247, datë 05.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
15
16
 • Njoftime
  00:00
  2020.11.16

  Ditën e enjte, më datë 03.12.2020, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.37/2019, datë 05.08.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Aleksandër Muskaj, kundër vendimit nr. 179, datë 10.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

  ***

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.48/2020, datë 10.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petrit Aliaj kundër vendimit nr. 260, datë 15.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 16.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

 • Njoftime
  00:00
  2020.11.16

  Më datë 16.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 25/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arqilea Koça kundër vendimit nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 25/2019, datë 20.05.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ****

  Njoftim

  Më datë 16.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 43/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Cena kundër vendimit 160, datë 14.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 43/2019, datë 18.09.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  ****

  Njoftim

  Më datë 16.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 48/2019, datë 09.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Aben Pasho kundër vendimit nr. 147, datë 16.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 48/2019, datë 09.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

17
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.17

  Ditën e mërkurë, më datë 16.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.43/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Cena, kundër vendimit nr. 160, datë 14.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.18

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi:

   

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj dhe konfirmimin e tij në detyrë.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm

   

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 18.11.2020.

19
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.19

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.49/2020, datë 16.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 275, datë 20.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Enkeleda Osmani (Xhengo).

  Sot, në datën 19.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

 • Njoftim
  00:00
  2020.11.19

  Ditën e enjte, më datë 10.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.9/2020, datë 13.02.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agim Bendo, kundër vendimit nr. 216, datë 04.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
 • Njoftim
  00:00
  2020.11.20

  Ditën e hënë, më datë 07.12.2020, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2020, datë 09.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Eneida Civici, kundër vendimit nr. 251, datë 09.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
22
23
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2020.11.23

  Ditën e hënë, më datë 23.11.2020, ora 12:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.41/2020, datë 21.09.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petraq Dhimitri, kundër vendimit nr. 271, datë 06.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.11.23

  Ditën e martë, më datë 15.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arqilea Koça, kundër vendimit nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.23

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.41/2020, datë 21.09.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Petraq Dhimitri, kundër vendimit nr. 271, datë 06.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 271, datë 06.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Petraq Dhimitri.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall në Tiranë, më datë 23.11.2020.

24
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.11.24

  Ditën e martë, më datë 24.11.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.33/2019, datë 15.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Dritan Seci, kundër vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.24

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.33/2019, datë 15.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Dritan Seci, kundër vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Dritan Seci.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 24.11.2020.

25
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.11.25

  Ditën e mërkurë, më datë 25.11.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.33/2020, datë 01.09.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ndue Gjura, kundër vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.11.25

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.33/2020, datë 01.09.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ndue Gjura, kundër vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 4, pika 6, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe në nenin 451, germa “b”, e nenin 463 të Kodit të Procedurës Civile, me shumicë votash, vendosi:

  1. Pushimin e shqyrtimit të çështjes në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ndue Gjura, kundër vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për shkak të tërheqjes së ankimit.
  2. Të deklarojë marrjen e formës së prerë të vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ndue Gjura.
  3. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 25.11.2020.

 • Njoftime
  00:00
  2020.11.25

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.50/2020, datë 18.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 257, datë 12.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Miranda Andoni.

  Sot, në datën 25.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

   

  ***

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.51/2020, datë 23.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj kundër vendimit nr. 294, datë 15.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 25.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

   

  ***

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.52/2020, datë 23.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rozeta Qirjaqi (Goskova) kundër vendimit nr. 272, datë 08.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 25.11.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

26
27
28
29
30
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP