Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2021 >
April
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mars
Mars
Mars
1
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Në zbatim të detyrave të lëna nga Kolegji në seancën paraardhëse, Komisioneri Publik paraqiti parashtrimin e tij lidhur me përmbajtjen e akteve të reja të depozituara nga subjekti i rivlerësimit dhe  denoncimet e publikut të ardhura në Kolegj. Komisioneri Publik vlerësoi se edhe pas akteve të reja, subjekti i rivlerësimit nuk është bindës sa i përket kriterit të pasurisë dhe kriterit të aftësive profesionale. Ai i kërkoi Kolegjit kryerjen e hetimeve të mëtejshme në funksion të shkaqeve të ankimit, dhe specifikisht kërkoi që në vlerësimin për kriterin e aftësive profesionale të mbahen parasysh edhe denoncimet e publikut.

  Subjekti i rivlerësimit deklaroi se lidhur me pretendimet në parashtrimin e Komisionerit Publik do të mbajë qëndrimin e tij seancën e ardhshme dhe paraqiti dy akte të reja, të cilat kërkoi që të merren në cilësinë e provës nga Kolegji.

  Pasi dëgjoi parashtrimin e Komisionerit Publik dhe të subjektit të rivlerësimit, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  – Të deklarojë të hapur hetimin gjyqësor të çështjes në bazë të nenit F, pika 3 e Aneksit të Kushtetiutës dhe nenit 45 të ligjit 84/2016.

  – Të hetojë dhe verifikojë, në zbatim të nenit 53 të ligjit 84/2016 disa prej denoncimeve të paraqitura në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

  – Të lejojë marrjen e provave të reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën gjyqësore të datës 17 mars 2021 dhe në seancën e sotme, datë 1 prill 2021.

  – Të kërkojë informacione shtesë dhe informacione shpjeguese nga: Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administtrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë, banka Intesa San Paolo.

  Kryesuesja e trupit gjykues bëri me dije se seanca e ardhshme gjyqësore publike do të zhvillohet më datë 28.04.2021, ora 10:00 dhe se Kolegji do të bëjë me dije palët në proces lidhur me komunikimet e mëtejshme me institucionet e sipërcituara.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 14:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

   

  I pyetur nga kryesuesi i seancës, subjekti i rivlerësimit dha shpjegime lidhur me faktin që disa nga aktet e depozituara prej tij në seancën parardhëse, nuk ishin në formën e kërkuar nga ligji.

   

  Në vijim, Komisioneri Publik paraqiti prapësimet e tij lidhur me pretendimin e subjektit të rivlerësimit se ankimi i Komisionerit Publik është kryer jashtë afatit ligjor prej 15-ditësh dhe si i tillë, nuk duhet pranuar. Në fund të arsyetimit të tij, Komisioneri Publik deklaroi se ka ushtruar të drejtën e ankimit brenda afateve ligjore, sipas nenit 63, pika 1, e ligjit 84/2016.

   

  Pasi palët konfirmuan marrjen e denoncimeve të vëna në dispozicion nga Kolegji dhe pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues, me vendim të ndërmjetëm, vendosi të çelë hetimin gjyqësor të çështjes dhe të lejojë marrjen në cilësinë e provës të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

   

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.04.2021, ora 11:00 për t’u dhënë mundësinë palëve të mbajnë qëndrimin e tyre lidhur me denoncimet dhe provat e reja.

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

2
3
4
5
6
 • Njoftim
  00:00
  2021.04.06

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 14/2021, datë 30.03.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

  Sot, në datën 06.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relator:          Ardian Hajdari

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

7
 • Njoftim
  11:11
  2021.04.07

  Ditën e martë, më datë 27.04.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019 për subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
 • Njoftim
  00:00
  2021.04.08

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.15/2021, datë 31.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Allajbeu kundër vendimit nr. 334, datë 14.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 08.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

 • Njoftime
  00:00
  2021.04.08

  Më datë 08.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 47/2019, datë 03.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari kundër vendimit nr. 166, datë 21.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 47/2019, datë 03.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Natasha Mulaj

  Relatore:        Ina Rama

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  ***

  Më datë 08.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 50/2019, datë 14.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 190, datë 26.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ramiz Lala.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 50/2019, datë 14.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relator:          Ardian Hajdari

  Anëtarë:         Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

9
10
11
12
13
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Në funksion të detyrave të lëna nga trupi gjykues në seancën e datës 18 mars 2021, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti në formën e kërkuar nga ligji aktet që nuk u lejuan të merren në cilësinë e provës në atë seancë. Bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenin 45 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, këto akte, trupi gjykues vendosi sot, t’i marrë në cilësinë e provës.

  I pyetur nga kryesuesja e seancës nëse do të ishte i gatshëm të përgjigjej në seancën e sotme lidhur me përmbajtjen e akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, Komisioneri Publik kërkoi kohë të arsyeshme, pasi vlerësoi se dokumentet prekin disa shkaqe ankimi e rrjedhimisht duhet të shqyrtohen specifikisht në lidhje me secilin prej tyre. Gjithashtu, Komisioneri Publik kërkoi nga Kolegji që të gjitha aktet e pranuara në cilësinë e provës, t’i vihen në dispozicion zyrtarisht në formën e kërkuar nga ligji.

  I konsultuar në vend, në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 22.04.2021, ora 10:30. Gjatë kësaj séance, Komisioneri Publik do të shprehet lidhur me provat e administruara në seancat e datës 18 mars 2021 dhe 13 prill 2021, të cilat do t’i vendosen në dispozicion zyrtarisht nga Kolegji. Deri në seancën e ardhshme, subjekti i rivlerësimit do të ketë mundësinë të paraqesë më vulë apostile disa akte që pritet të vijnë nga shteti grek në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2021.04.13

  Më datë 13.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 31/2019, datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit nr. 109, datë 19.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 31/2019, datë 13.06.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Rezarta Schuetz

  Relator:        Sokol Çomo

  Anëtarë:       Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  ***

  Më datë 13.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Haveri kundër vendimit nr. 197, datë 27.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:     Sokol Çomo

  Relatore:       Albana Shtylla

  Anëtarë:        Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ***

  Më datë 13.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit nr. 206, datë 07.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Natasha Mulaj

  Relatore:        Albana Shtylla

  Anëtarë:         Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  ***

  Më datë 13.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit nr. 184, datë 19.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:     Ardian Hajdari

  Relator:        Sokol Çomo

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ***

  Më datë 13.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit nr. 213, datë 22.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Rezarta Schuetz

  Relatore:        Ina Rama

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

   

14
 • Njoftim
  16:43
  2021.04.14

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.16/2021, datë 08.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Mustafa kundër vendimit nr. 333, datë 13.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 14.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

15
16
17
18
19
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Në parashtrimin e tij lidhur me provat e reja dhe denoncimet e publikut, Komisioneri Publik vlerësoi se aktet e administruara nga trupi gjykues në cilësinë e provës, nuk vërtetojnë rrethana të ndryshme nga sa është hetuar dhe dokumentuar nga ana e Komisionit gjatë hetimit administrativ dhe nga sa është parashtruar nga Komisioneri Publik, në shkaqet e ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë, aftësive profesionale, si dhe vlerësimin tërësor të çështjes, referuar dispozitave të ligjit nr. 84/2016.

  Komisioneri Publik la në çmim të gjykatës vlerën provuese të denoncimeve të publikut, pasi konstatoi se administrimi i tyre nga Kolegji është bërë në kuadër të çeljes së hetimit gjyqësor bazuar në kërkesën e subjektit të rivlerësimit.

  Duke u qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Anton Martini.

  Subjekti i rivlerësimit, parashtroi në mënyrë të detajuar qëndrimin e tij lidhur me denoncimet, duke kundërshtuar të gjitha pretendimet e ngritura në to.

  Pasi u konsultua, bazuar në kërkesat e nenit 45 dhe nenit 53, paragrafi 3, i ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues vendosi:

  • Të çelë hetimin gjyqësor për dy denoncime, të një avokati, shtetasit D. Z., dhe për një denoncim anonim.
  • Në lidhje me denoncimin anonim, të kërkohet informacion dhe kopje e akteve mbi faktin nëse subjekti i rivlerësimit ka patur ndonjë rol procedural në çështjen penale ndaj individit A. G.
  • Të kërkohet informacion dhe kopje e akteve në lidhje me procedurat e hedhjes së shorteve, caktimit të çështjeve apo zëvendësimit të prokurorëve në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për periudhën që subjekti i rivlerësimit ka qenë i komanduar si drejtues në dhjetor të vitit 2017 deri në momentin e largimit të tij nga kjo prokurori si drejtues i komanduar.
  • Sa i përket denoncimit të avokatit A. T, në kuadër të fakteve që lidhen me shtetasin D. Z., të kërkohet informacion nga Prokuroria e Përgjithshme, nëse ka patur ndonjë kërkesë/ankesë për dërgimin për kompetencë pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë Fier, të çështjes që i përket individit D. Z.
  • T’i kërkohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier informacion dhe kopje të akteve procedurale, në të cilat, çështja që i përket individit D. Z. me nr. 286/2013, është përcjellë për kompetencë pranë kësaj prokurorie.

   

  Në pritje të administrimit të akteve të mësipërme nga institucionet përkatëse, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 11.05.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

20
 • Njoftime
  00:00
  2021.04.20

  Sot, më datë 20.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 54/2019, datë 28.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alfred Agolli kundër vendimit nr. 177, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Ina Rama.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 54/2019, datë 28.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla     

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  ***

  Sot, më datë 20.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 56/2019, datë 07.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardian Ylli kundër vendimit nr. 182, datë 18.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtari Ardian Hajdari.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 56/2019, datë 07.11.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Ina Rama

  Relatore:        Rezarta Schuetz          

  Anëtarë:         Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  ***

  Sot, më datë 20.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 60/2019, datë 22.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysni Vata kundër vendimit nr. 195, datë 09.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Ina Rama.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 60/2019, datë 22.11.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Ardian Hajdari

  Relatore:        Albana Shtylla          

  Anëtarë:         Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ***

  Sot, më datë 20.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 12/2020, datë 04.03.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 224, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Astrit Kalaja.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Albana Shtylla.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 12/2020, datë 04.03.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Rezarta Schuetz

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:         Ardian Hajdari, Ina Rama, Albana Shtylla

 • Njoftim
  15:40
  2021.04.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.17/2021, datë 13.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Etleva Temo kundër vendimit nr. 307, datë 12.10.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 20.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

21
 • Njoftim
  00:00
  2021.04.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.18/2021, datë 14.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Mariana Shegani (Dedi) kundër vendimit nr.350, datë 23.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 21.04.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

22
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.22

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Në funksion të detyrave të lëna nga trupi gjykues në seancën e datës 18 mars 2021, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti në formën e kërkuar nga ligji aktet që nuk u lejuan të merren në cilësinë e provës në atë seancë. Bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenin 45 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, këto akte, trupi gjykues vendosi sot, t’i marrë në cilësinë e provës.

  I pyetur nga kryesuesja e seancës nëse do të ishte i gatshëm të përgjigjej në seancën e sotme lidhur me përmbajtjen e akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, Komisioneri Publik kërkoi kohë të arsyeshme, pasi vlerësoi se dokumentet prekin disa shkaqe ankimi e rrjedhimisht duhet të shqyrtohen specifikisht në lidhje me secilin prej tyre. Gjithashtu, Komisioneri Publik kërkoi nga Kolegji që të gjitha aktet e pranuara në cilësinë e provës, t’i vihen në dispozicion zyrtarisht në formën e kërkuar nga ligji.

  I konsultuar në vend, në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 22.04.2021, ora 10:30. Gjatë kësaj séance, Komisioneri Publik do të shprehet lidhur me provat e administruara në seancat e datës 18 mars 2021 dhe 13 prill 2021, të cilat do t’i vendosen në dispozicion zyrtarisht nga Kolegji. Deri në seancën e ardhshme, subjekti i rivlerësimit do të ketë mundësinë të paraqesë më vulë apostile disa akte që pritet të vijnë nga shteti grek në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
24
25
26
27
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.27

  Ditën e martë, më datë 27.04.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019 për subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
 • Seancë publike
  00:00
  2021.04.28

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Në zbatim të detyrave të lëna nga Kolegji në seancën paraardhëse, Komisioneri Publik paraqiti parashtrimin e tij lidhur me përmbajtjen e akteve të reja të depozituara nga subjekti i rivlerësimit dhe  denoncimet e publikut të ardhura në Kolegj. Komisioneri Publik vlerësoi se edhe pas akteve të reja, subjekti i rivlerësimit nuk është bindës sa i përket kriterit të pasurisë dhe kriterit të aftësive profesionale. Ai i kërkoi Kolegjit kryerjen e hetimeve të mëtejshme në funksion të shkaqeve të ankimit, dhe specifikisht kërkoi që në vlerësimin për kriterin e aftësive profesionale të mbahen parasysh edhe denoncimet e publikut.

  Subjekti i rivlerësimit deklaroi se lidhur me pretendimet në parashtrimin e Komisionerit Publik do të mbajë qëndrimin e tij seancën e ardhshme dhe paraqiti dy akte të reja, të cilat kërkoi që të merren në cilësinë e provës nga Kolegji.

  Pasi dëgjoi parashtrimin e Komisionerit Publik dhe të subjektit të rivlerësimit, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  – Të deklarojë të hapur hetimin gjyqësor të çështjes në bazë të nenit F, pika 3 e Aneksit të Kushtetiutës dhe nenit 45 të ligjit 84/2016.

  – Të hetojë dhe verifikojë, në zbatim të nenit 53 të ligjit 84/2016 disa prej denoncimeve të paraqitura në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

  – Të lejojë marrjen e provave të reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën gjyqësore të datës 17 mars 2021 dhe në seancën e sotme, datë 1 prill 2021.

  – Të kërkojë informacione shtesë dhe informacione shpjeguese nga: Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administtrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë, banka Intesa San Paolo.

  Kryesuesja e trupit gjykues bëri me dije se seanca e ardhshme gjyqësore publike do të zhvillohet më datë 28.04.2021, ora 10:00 dhe se Kolegji do të bëjë me dije palët në proces lidhur me komunikimet e mëtejshme me institucionet e sipërcituara.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

29
30
Maj
Maj

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

.

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP