Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2022 >
February
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Janar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Seancë Publike
  10:00 -13:00
  2022.02.15

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije, se në përmbushje të detyrave të ngarkuara nga Kolegji në seancën e mëparshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte dërguar fashikullin me të gjitha aktet e administruara dhe të krijuara në funksion të procedimit disiplinor, por ankuesi Markelian Kuqo kishte njoftuar zyrtarisht se për arsye shëndetësore nuk mund të paraqitej në Kolegj për t’u njohur me aktet.

   

  Për shkak të mosprezencës për arsye objektive të ankuesit Markelian Kuqo edhe në seancën e sotme, si dhe për shkak të mosprezencës së gjyqtares relatore të çështjes për arsye objektive, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 15.02.2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

16
17
 • Seancë publike
  10:00 -14:00
  2022.02.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me subjekte të interesuar, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, për arsye të mosprezencës së një gjyqtareje për arsye objektive, kryesuesja e seancës u kërkoi palëve të shprehnin qëndrimin e tyre lidhur me vijimësinë e procesit. Ankuesi, z. Bujar Memia dhe përfaqësuesit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kërkuan shtyrje të seancës, ndërsa përfaqësuesit e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë deklaruan se e lënë në çmim të gjykatës vendimmarrjen lidhur me vijimësinë e procesit.

  Pasi u konsultua në vend, për të garantuar pjesëmarrjen maksimale të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në gjykimin e kësaj çështjeje, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës për në datën 17 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
19
20
21
 • Seancë publike
  10:00 -15:00
  2022.02.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  E pyetur nga kryesuesja e seancës, ankuesja Enkeleida Hoxha shprehu dakordësinë që avokati i saj Ardian Visha ta përfaqësonte në prani dhe në mungesë të saj.

  Në vijim të detyrave të ngarkuara nga Kolegji në seancën e mëparshme, të zhvilluar më 15 dhjetor 2021, kryesuesja bëri me dije se Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte dërguar në Kolegj fashikullin e plotë me të gjitha aktet e administruara dhe të krijuara në funksion të procedimit disiplinor, në bazë të të cilit është marrë vendimi nr. 92, datë 17.03.2021 i KLGJ-së. Pas mbërritjes së fashikullit, Kolegji i kishte kërkuar ankueses të paraqitej në Kolegj për t’u njohur me aktet, por znj. Hoxha, zyrtarisht, ishte përgjigjur se për arsye shëndetësore e kishte të pamundur. Kryesuesja, gjithashtu, bëri me dije se as avokati nuk i ishte përgjigjur kërkesave të përsëritura të Kolegjit për t’u njohur me dosjen.

  Në vijim, e pyetur nga kryesuesja nëse kishte ndonjë kërkesë paraprake, ankuesja kërkoi njohjen me aktet në tërësinë e tyre dhe vënien në dispozicion të një kopjeje të tyre.

  Duke shprehur qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë, përfaqësuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor deklaroi se është e drejtë e ankueses të njihet me aktet, ndërsa përfaqësuesit e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, deklaruan se e lënë në çmimin e gjykatës vendimmarrjen lidhur me kërkesën.

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të pranojë kërkesën e ankueses për t’i vënë në dispozicion një kopje të akteve, në zbatim të dispozitave procedurale, por duke mbajtur në konsideratë identifikimin që vetë ankuesja do t’u bëjë akteve të vlerësuara prej saj, si të nevojshme për garantimin e së drejtës së mbrojtjes gjatë këtij gjykimi.

  Për të bërë të mundur kryerjen e këtyre veprimeve, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 21 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
23
24
25
26
27
28
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP