Dhomë këshillimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 65, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.86/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, njofton subjektet pjesëmarrëse Per me teper

Postuar në :

Counselling chamber

Pursuant to Article 65, paragraphs 1 and 3, of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the Appeal Chamber informs the Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 12:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on 16.10.2019, at 12:00 h, the public hearing of case (JR) no. 33/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 58 Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e mërkurë, më datë 30.10.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ervin Per me teper

Postuar në :

Counselling chamber

On Wednesday, 30.10.2019, at 09:30 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.32/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ervin Metalla against decision no. 45, Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Announcement of decision

The Appeal Chamber held on 16.10.2019, at 09:00 h, the public hearing of case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e hënë, më datë 21.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.2/2019, datë 08.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ramadan Per me teper

Postuar në :

Counselling chamber

On Monday, 21.10.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.2/2019, dated 08.01.2019, corresponding to the appeal of the assessee Ramadan Troci against decision no. 77, Per me teper

Postuar në :