Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2019-12-02 00:00 - 00:00

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.3/2019, datë 11.01.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Entela Prifti, kundër vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” të ligjit nr.84/2016, në mënyrë unanime, vendosi:

 1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Entela Viktor Prifti.
 2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, më datë 02.12.2019, në Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-02-27 00:00 - 2020-02-27 00:00

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari  relator, Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 12/2019, datë 22.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Ndryshimin e vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në momentin e shpalljes së këtij vendimi.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, më datë 27.02.2020, ora 10:00, në Tiranë.

 • 2020-02-27 00:00 - 2020-02-27 00:00

  The adjudication panel of the Appeal Chamber, composed of judges, Chairperson Rezarta Schuetz, case rapporteur Ardian Hajdari and members Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo announced today the decision on case (JR) no. 12/2019, dated 22.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 84, dated 27.11.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Besnik Cani.

  In conclusion of the adjudication, pursuant to Article 66, paragraph 1, item ‘b’, of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the adjudication panel, unanimously decided:

  • To amend decision no. 84, dated 27.11.2018, of the Independent Qualification Commission and dismiss from office the assessee Besnik Cani, prosecutor at the initiation of the re-evaluation process, member of the High Prosecutorial Council at the time of the announcement of this decision.
  • This decision is final and effective immediately.

  Announced in Tirana, today, 27.02.2020, at 10:00 h.