Ditë seance

Ditë seance

2018-12-12 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 12 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.10/2018, datë 31.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja.

Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi kundërshtitë e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe kërkoi marrjen në shqyrtim nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, me cilësinë e provës, të disa dokumenteve që i depozitoi pranë trupit gjykues.

Trupi gjykues, pasi u konsultua, i vlerësoi provat të panevojshme dhe si të tilla ia ktheu subjektit të rivlerësimit. Kryesuesi i seancës ftoi respektivisht Komisionerin Publik dhe subjektin e rivlerësimit, për kërkimet përfundimtare. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të KPK-së dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja. Subjekti i rivlerësimit kërkoi rrëzimin e kërkesës së Komisionerit Publik dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të KPK-së.

Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit, i cili do të shpallet nesër, më datë 13.12.2018, ora 15.00.

Related upcoming events

 • 2020-07-10 00:00 - 2020-07-10 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25.06.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit, znj. Regleta Panajoti dhe bëri me dije se ditën e djeshme, më datë 24.06.2020, Kolegji është njoftuar nga subjekti i rivlerësimit, nëpërmjet postës elektronike, lidhur me një kërkesë të saj për dorëheqje nga detyra e gjyqtarit, drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor.

  Gjithashtu, po nëpërmjet postës elektronike, subjekti i rivlerësimit, znj. Panajoti i ka kërkuar Kolegjit shtyrjen e seancës gjyqësore publike, derisa Këshilli i Lartë Gjyqësor të shprehet lidhur me kërkesën e saj për dorëheqje.

  Komisioneri Publik, pasi konfirmoi se është njohur zyrtarisht me kërkesat e subjektit të rivlerësimit, i kërkoi trupit gjykues vazhdimin e gjykimit, referuar nenit 179/3 të Kodit të Procedurës Civile dhe jurisprudencës së deritanishme të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Komisioneri Publik deklaroi se shtyrja e seancës mund të bëhet vetëm për të verifikuar vullnetin e subjektit të rivlerësimit për dorëheqje, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

   

  Me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi t’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor:

  • Informacion për konfirmimin e paraqitjes së kërkesës së subjektit të rivlerësimit për dorëheqje nga statusi i magjistratit
  • Informacion nëse kërkesa për dorëheqje është shoqëruar me një kërkesë të motivuar për përshpejtimin e efekteve të dorëheqjes, në kuptim të nenit 65, paragrafi 3, të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet personalisht nga Kolegji në seancë publike në lidhje me vullnetin e saj për vijimin e procesit të rivlerësimit, në kushtet kur Komisioneri Publik kërkon vazhdimin e gjykimit.

  Për arsyet e mësipërme, seanca gjyqësore u ndërpre për të vijuar në datën 10.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • 2020-07-10 00:00 - 2020-07-10 00:00

  The Appeal Chamber held on 25.06.2020, at 10.00 h, the review in a public hearing of the case (JR) no. 51/2019, dated 17.10.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 169, dated 26.06.2019 of the Independent Qualification Commission, related to the transitional re-evaluation process of the assessee Regleta Panajoti.

  During the verification of the presence of the parties, the presiding judge found the assessee, Mrs. Regleta Panajoti was not present and informed that the other day, on 24.06.2020, the Appeal Chamber was notified via e-mail by the assessee, about her request addressed to the High Judicial Council for resignation from the office of the judge.

  As well, through e-mail, the assessee, Mrs. Panajoti has requested the Appeal Chamber to adjourn the public hearing until the High Judicial Council has ruled on her resignation.

  The Public Commissioner, after confirming that he was officially acquainted with the requests of the assessee, asked the adjudication panel to proceed with the adjudication, pursuant to Article 179/3 of the Code of Civil Procedure and the case-law of the Appeal Chamber. The Public Commissioner stated that the adjournment of the hearing, could only be done to verify the will of the assessee for resignation, according to Article G of the Annex to the Constitution.

  Upon an interim decision, the adjudication panel decided to request from the High Judicial Council:

  • Information on the confirmation of the submission of the assessee’s request for resignation from the status of magistrate.
  • Information on whether the request for resignation has been accompanied by a motivated request regarding the fast tracking of the resignation effects, within the meaning of Article 65, paragraph 3, of Law no. 96/2016, “On the status of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  Also, the adjudication panel decided to invite the assessee to be heard in person by the Appeal Chamber in a public hearing regarding her willingness for the continuation of the re-evaluation process, provided that the Public Commissioner has requested the continuation of the adjudication.

  Due to the above reasons, the hearing was adjourned to be held on 10.07.2020, at 10:00.

  The public hearing shall be held at the premises of “Pallati i Koncerteve", Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tirana.

 • 2020-07-17 00:00 - 2020-07-17 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela, i caktuar për ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, në adresën “bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • 2020-07-17 00:00 - 2020-07-17 00:00

  The Appeal Chamber announces that the review in public hearing of the case (JR) no. 21/2019, dated 24.04.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 103, dated 05.02.2019 of the Independent Qualification Commission related to the assessee Donika Prela, scheduled to be held on Friday 17.07.2020, at 10:00, for objective reasons shall be adjourned and shall be held on Friday 17.07.2020 , at 10:30 h.

  The adjudication panel for this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ardian Hajdari

  Members: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of “Pallati i Koncerteve”, at Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana.

 • 2020-07-20 00:00 - 2020-07-20 00:00

  Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-20 00:00 - 2020-07-20 00:00

  On Monday, 20.07.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing the case of Disciplinary Jurisdiction no. 1/2019, dated 19.12.2019 with the petitioner Tom Dedaj, against decision no. 22, dated 28.01.2019 of the High Prosecution Council.

  This case shall be reviewed by the judges:

  Natasha Mulaj                   President of the Appeal Chamber

  Albana Shtylla                    Member of the Appeal Chamber

  Ardian Hajdari                    Member of the Appeal Chamber

  Ina Rama                             Member of the Appeal Chamber

  Luan Daci                            Member of the Appeal Chamber

  Rezarta Schuetz                 Member of the Appeal Chamber

  Sokol Çomo                         Member of the Appeal Chamber

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-22 00:00 - 2020-07-22 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 22.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo 

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-22 00:00 - 2020-07-22 00:00

  On Wednesday 22.07.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.23/2019, dated 08.05.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.. 112, dated 04.03.2019 of the Independent Qualification Commission, related to the re-evaluation of the assessee Dritan Peka.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Natasha Mulaj

  Rapporteur:  Rezarta Schuetz

  Members:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.