Announcement of decision

Announcement of decision

2019-09-13 00:00 - 00:00

The adjudication panel of the Appeal Chamber, composed of, chairperson Natasha Mulaj, case rapporteur Luan Daci, and members, Ardian Hajdari, Ina Rama and Sokol Çomo, announced today the decision on case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Gentian Medja.

At the termination of the adjudication, pursuant to Article 66, paragraph 1, item ‘a’, of Law no.84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the adjudication panel, by majority vote, decided:

 1. To uphold decision 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Gentian Medja.

 

 1. This decision is final and effective immediately.

 

Announced in Tirana, today on 13.09.2019

Related upcoming events

 • 2020-02-27 00:00 - 2020-02-27 00:00

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari  relator, Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 12/2019, datë 22.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Ndryshimin e vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në momentin e shpalljes së këtij vendimi.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, më datë 27.02.2020, ora 10:00, në Tiranë.

 • 2020-02-27 00:00 - 2020-02-27 00:00

  The adjudication panel of the Appeal Chamber, composed of judges, Chairperson Rezarta Schuetz, case rapporteur Ardian Hajdari and members Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo announced today the decision on case (JR) no. 12/2019, dated 22.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 84, dated 27.11.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Besnik Cani.

  In conclusion of the adjudication, pursuant to Article 66, paragraph 1, item ‘b’, of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the adjudication panel, unanimously decided:

  • To amend decision no. 84, dated 27.11.2018, of the Independent Qualification Commission and dismiss from office the assessee Besnik Cani, prosecutor at the initiation of the re-evaluation process, member of the High Prosecutorial Council at the time of the announcement of this decision.
  • This decision is final and effective immediately.

  Announced in Tirana, today, 27.02.2020, at 10:00 h.