Camera hearing

Camera hearing

2021-09-28 00:00 - 00:00

Today, on 28.09.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case (JR) no. 47/2019, dated 03.10.2019, corresponding to the appeal of the assessee Gurali Brahimllari against decision no. 166, dated 21.06.2019 of the Independent Qualification Commission.

The case rapporteur informed that due to health reasons, the presiding judge found it impossible to attend today’s hearing. In these conditions, due to the impossibility to form the trial panel, it was decided to adjourn the hearing until October 11, 2021, at 10:00h.

The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana

Related upcoming events

 • 2021-11-03 17:09 - 2021-11-03 17:09

  Ditën e mërkurë, më datë 03.11.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.2/2020, datë 09.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ndini Tavani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 199, datë 11.10.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-11-03 09:27 - 2021-11-03 09:27

  On Wednesday, 03.11.2021, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no. 2/2020, dated 09.01.2020, corresponding to the appeal of the assessee Ndini Tavani against decision no. 199, dated 11.10.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel for the review of this case consists of judges:

   

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3,  Tirana.