Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2019-10-14 00:00 - 00:00

Ditën e hënë, më datë 14.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.6/2019, datë 07.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artur Selmani, kundër vendimit nr. 82, datë 26.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

 

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:   Natasha Mulaj

Anëtarë:    Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-10-21 00:00 - 2019-10-21 00:00

  Ditën e hënë, më datë 21.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.2/2019, datë 08.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ramadan Troci, kundër vendimit nr. 77, datë 15.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore:   Ina Rama

  Anëtarë:    Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-21 00:00 - 2019-10-21 00:00

  On Monday, 21.10.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.2/2019, dated 08.01.2019, corresponding to the appeal of the assessee Ramadan Troci against decision no. 77, dated 15.11.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ardian Hajdari

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The in camera session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-10-30 00:00 - 2019-10-30 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 30.10.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ervin Metalla, kundër vendimit nr. 45, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore:   Rezarta Schuetz

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-30 00:00 - 2019-10-30 00:00

  On Wednesday, 30.10.2019, at 09:30 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.32/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ervin Metalla against decision no. 45, dated 23.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Albana Shtylla

  Rapporteur:               Rezarta Schuetz

  Members:                   Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-11-08 00:00 - 2019-11-08 00:00

  Pursuant to Article 65, paragraphs 1 and 3, of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the Appeal Chamber informs the participant parties of case (JR) 7/2019, dated 11.02.2019, related to the assessee Fatos Qato, that due to the impossibility of the International Observer to participate in this process at the date notified upon the previous announcement, it shall hold the review in camera on Friday, 08.11.2019, at 11:00 h.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ina Rama

  Rapporteur:               Natasha Mulaj

  Members:                   Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-11-08 00:00 - 2019-11-08 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 65, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.86/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, njofton subjektet pjesëmarrëse në procesin e çështjes (JR) 7/2019, datë 11.02.2019 që lidhet me subjektin e rivlerësimit Fatos Qato, se për shkak të pamundësisë së vëzhguesit ndërkombëtar për të marrë pjesë në proces në datën e njoftuar në shpalljen e mëparshme, do ta zhvillojë atë ditën e premte, në datën 08.11.2019, ora 11.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e çështjes (JR) 7/2019, datë 11.02.2019, për ankimin që subjekti i rivlerësimit Fatos Qato ka bërë kundër vendimit nr.87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:   Natasha Mulaj

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.