Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2021-09-28 00:00 - 00:00

Ditën e martë, më datë 28.09.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.47/2019 datë 03.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 166, datë 21.06.2019.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-09-28 00:00 - 2021-09-28 00:00

  On Tuesday 28.09.2021, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.47/2019 dated 03.10.2019 corresponding to the appeal of the assessee Gurali Brahimllari filed against decision no. 166, dated 21.06.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel for the review of this case, consists of judges:

  Presiding judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.