Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2021-11-24 10:23 - 10:23

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.47/2021, datë 23.08.2021, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Anila Galanxhi (Pappa) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 421, datë 13.07.2021.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 421, datë 13.07.2021, që i përket subjektit të rivlerësimit Anila Galanxhi (Pappa).
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 24.11.2021.