Njoftim

Njoftim

2021-02-19 00:00 - 00:00

Sot, më datë 19.02.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 46/2019, datë 25.09.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 46/2019, datë 25.09.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Related upcoming events

 • 2021-03-02 00:00 - 2021-03-02 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 02.03.2021, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.3/2021, datë 14.01.2021, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi me shumicë votash ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit të dëgjohet dhe të japë shpjegime lidhur me çështjen e tij.

  Gjykimi në seancë publike u vendos të zhvillohet ditën e martë, në datën 16.03.2021, ora 10:00. Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

 • 2021-03-02 00:00 - 2021-03-02 00:00

  The Appeal Chamber informs that today, on 02.03.2021, after considering in chambers the case (JR) no.3/2021, dated 14.01.2021, which corresponds to the appeal of the assessee Bilbil Mete against decision no. 322, dated 10.12.2020 of the Independent Qualification Commission, based on Article F, paragraph 3, of the Annex of the Constitution, Article 4, paragraph 5, of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, and Article 51, paragraph 1/b, of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided upon a majority vote to transfer the case for review in a public hearing, in order to provide the assessee the opportunity to be heard and provide explanations with regard to his case.

  The trial in a public hearing was decided to be held on Tuesday, March 16, 2021, at 10:00h. The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

   

  The panel for the trial of this case consists of judges:

  Presiding:        Rezarta Schuetz

  Rapporteur:     Natasha Mulaj

  Members:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo