Ditë Seance

Ditë Seance

2018-12-11 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Në këtë seancë, subjektet pjesëmarrëse në gjykim u njohën me informacionet dhe aktet bashkëlidhur që disa institucione shtetërore i kanë vënë në dispozicion Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në zbatim të vendimit të datës 16.11.2018 për hetimin e disa fakteve juridike.

Për t’i dhënë subjekteve pjesëmarrëse kohën e nevojshme për vlerësimin e fakteve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 17.12.2018, ora 12.00.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-01-20 12:55 - 2020-01-20 12:55

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.01.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 12/2019, datë 22.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani.

  Kryesuesja e seancës njoftoi palët në proces se subjekti i rivlerësimit kishte paraqitur kërkesë për shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor, për t’i dhënë kohë përgatitjeje avokatit të tij mbrojtës.

  Në seancë, subjekti i rivlerësimit parashtroi gjithashtu edhe një rrethanë familjare për shkak të së cilës kërkoi shtyrjen e seancës.

  Trupi gjykues vendosi shtyrjen e seancës më datë 20.01.2020, ora 10:00, në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3. Tiranë.

 • 2020-01-20 00:00 - 2020-01-20 00:00

  The Appeal Chamber held on 08.01.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 12/2019, dated 22.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 84 dated 27.11.2018, of the Independent Qualification Commission, related to the transitional re-evaluation of the assessee Besnik Cani.

  The Chair of the adjudication panel informed the parties at trial that the assessee had filed a request requiring the adjournment of the judicial review in order to provide his defense counsel the necessary time to prepare himself.

  The assessee stated also during the hearing a family circumstance due to which he requested the adjournment of the hearing.

  The adjudication panel decided to adjourn the hearing on 20.01.2020, at 10:00 h. The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-02-04 00:00 - 2020-02-04 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.01.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Kryesuesi i seancës deklaroi se institucionet shtetërore, përveç Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, kanë kthyer përgjigje lidhur me dokumentacionin shtesë të kërkuar nga Kolegji në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Në përgjigje të kërkesës së trupit gjykues gjatë seancës paraardhëse, Komisioneri Publik shprehu vlerësimin e tij mbi mënyrën e trajtimit të denoncimeve të publikut. Komisioneri Publik vlerësoi se të dhënat e një pjese të denoncimeve i ka pasqyruar në shkaqet e ankimit, ndërsa për pjesën tjetër, deklaroi se nuk përmbajnë shkaqe të mjaftueshme për hetim të mëtejshëm nga Kolegji.

  Në përgjigje të shkaqeve të ankimit, subjekti i rivlerësimit paraqiti akte të reja shtesë, të cilat, kërkoi të pranohen si provë nga trupi gjykues.

  Trupi gjykues vendosi t’u vërë në dispozicion palëve përgjigjet e ardhura nga institucionet shtetërore, ndërsa subjektit të rivlerësimit, do t’i vihen në dispozicion edhe denoncimet e publikut.

  Për t’u lënë në dispozicion palëve kohë të arsyeshme për t’u shprehur lidhur me formën dhe përmbajtjen e materialeve të prezantuara në këtë seancë, trupi gjykues vendosi që seanca të ndërpritet, për të vijuar më datë 04.02.2020, në orën 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-02-06 00:00 - 2020-02-06 00:00

  Ditën e enjte, më datë 06.02.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Adnand Kosova.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-02-06 00:00 - 2020-02-06 00:00

  On Thursday, 06.02.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 13/2019, dated 27.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 90, dated 20.12.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Adnand Kosova.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Sokol Çomo

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.