Ditë Seance

Ditë Seance

2018-12-11 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Në këtë seancë, subjektet pjesëmarrëse në gjykim u njohën me informacionet dhe aktet bashkëlidhur që disa institucione shtetërore i kanë vënë në dispozicion Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në zbatim të vendimit të datës 16.11.2018 për hetimin e disa fakteve juridike.

Për t’i dhënë subjekteve pjesëmarrëse kohën e nevojshme për vlerësimin e fakteve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 17.12.2018, ora 12.00.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-09-03 00:00 - 2020-09-03 00:00

  The Appeal Chamber held on 27.07.2020, at 09:00, the public hearing on the case (JR) no. 21/2019, dated 24.04.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 103, dated 05.02.2019, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation process of the assessee Donika Prela.

  At the beginning of the hearing, the presiding judge informed that judge Luan Daci, one of the members of the adjudication panel of this case, pursuant to decision no. 14, dated 24.07.2020 of the Meeting of Judges on his suspension from office, was replaced upon lot by judge Rezarta Schuetz.

  During the verification of the litigants’ presence, the presiding judge ascertained that the assessee Donika Prela was not present. In her absence, the spouse of Mrs. Prela submitted with the adjudication panel a request from the assessee for adjournment of the hearing due to health reasons, accompanied by a medical report for temporary incapacity for work. Through this request, based on Articles 174 and 175 of the Code of Civil Procedure, the assessee requested the adjournment of the hearing for a period of 2 weeks and informed the adjudication panel that for the upcoming hearings, she would assign a defense attorney in order to avoid the procrastination of the process.

  After being acquainted with the request of the assessee and the submitted medical report, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 3.09.2020, at 10:00.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3 Tirana.

 • 2020-09-03 00:00 - 2020-09-03 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 27.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Donika Prela.

  Në fillim të seancës, kryesuesja bëri me dije se gjyqtari Luan Daci, njëri nga anëtarët e trupit gjykues të kësaj çështjeje, në vijim të vendimit nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve për pezullimin e tij nga detyra, ishte zëvendësuar me short me gjyqtaren Rezarta Schuetz.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit Donika Prela. Në mungesë të saj, bashkëshorti i znj.Prela, i paraqiti trupit gjykues një kërkesë të subjektit të rivlerësimit për shtyrje séance për arsye shëndetësore, të shoqëruar edhe me një raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë. Nëpërmjet kësaj kërkese, bazuar në nenin 174 dhe 175 të Kodit të Procedurës Civile, subjekti i rivlerësimit kërkonte shtyrjen e seancës për një periudhë 2-javore dhe njoftonte trupin gjykues se në vijim, do të caktonte një mbrojtës ligjor për të mos u bërë shkak i zvarritjes së procesit.

  Trupi gjykues, pasi u njoh me kërkesën e subjektit të rivlerësimit dhe raportin mjekësor të paraqitur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 3.09.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-09-14 00:00 - 2020-09-14 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 22.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

  Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit që përfshijnë të trija kriteret e vlerësimit, Komisioneri Publik prezantoi edhe një analizë financiare të kryer prej tij, bazuar në të cilën, konstatoi se subjekti i rivlerësimit ndodhet në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm bazuar në nenin 61, pika 3, dhe nenin 33, pika 5, germa a) e ligjit 84/2016.

  Komisioneri Publik kërkoi marrjen në konsideratë të shkaqeve të ankimit, ndryshimin e vendimit nr.112 datë 04.03.2019 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit parashtroi kundërshtimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe i kërkoi trupit gjykues të riçelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës, disa akte të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Pasi u tërhoq për konsultim, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  • Riçeljen e hetimit dhe lejimin e marrjes në cilësinë e provave të tre akteve të sjella nga subjekti i rivlerësimit: - shkresë nga Enti Kombëtar i Banesave; shkresë nga Prokuroria e Përgjithshme për hetimin disiplinor në adresë të subjektit të rivlerësimit dhe analizë financiare të sjellë nga subjekti i rivlerësimit.
  • Trupi gjykues do të marrë vendim për kërkesën e parashtruar nga Komisioneri Publik në parashtrimet e tij në seancën e sotme për analizë financiare nga Kolegji, pasi të dëgjojë nga Komisioneri Publik qëndrimin e tij pas shqyrtimit të akteve të sjella nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë e provës.
  • Trupi gjykues vendosi të mos hetojë për një denoncim të datës 15/04/2019, dërguar në adresën elektronike të Komisionerit Publik, pasi denoncimi nuk përmban indicie për prova në lidhje me kriteret e rivleresimit siç përcaktohet nga neni 53, pika 1 e ligjit 84/2016.
  • Seanca shtyhet për në datën 14 shtator 2020, ora 10:00 per t’u dhënë mundësi palëve të shprehin qëndrimin e tyre, e konkretisht: Komisionerit Publik në lidhje me aktet e sjella nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë e provës dhe subjektit të rivlerësimit në lidhje me denoncimet e përcjella nga Kolegji në adresë të tij, më datë 30 qershor 2020.​

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-09-14 00:00 - 2020-09-14 00:00

  The Appeal Chamber held on 22.07.2020, at 10:00 h, the public hearing on case (JR) no. 23/2019, dated 08.05.2019, corresponding to the appeal lodged by the Public Commissioner against decision no. 112, dated 04.03.2019, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation process of the assessee Dritan Peka.

  During the submission of the appeal grounds that comprise all three evaluation criteria, the Public Commissioner introduced a financial analysis carried out by this institution, based on which, it is found that the assessee is in conditions of lack of full disclosure pursuant to Article 61, paragraph 3 and Article 33, paragraph 5, letter a) of Law 84/2016.

  The Public Commissioner requested that the appeal grounds, the amendment of decision no. 112, dated 04.03.2019 and the dismissal of the assessee from office, be taken into consideration.

  The assessee submitted his objections to the appeal lodged by the Public Commissioner, as well as requested the adjudication panel to reopen the judicial investigation and to administer as evidence, some new acts that he filed with the adjudication panel in function of the case review.

  After withdrawing for consultation, upon an interim decision, the adjudication panel decided:

  1- Reopening the investigation and allowing the collection  of three acts submitted by the assessee as evidence : - the letter from the National Housing Authority; the letter from the General Prosecutor's Office for the disciplinary investigation addressed to the assessee and the financial analysis submitted by the assessee.

  2- The adjudication panel shall make a decision regarding the request submitted by the Public Commissioner in the submissions in today's hearing for a financial analysis to be carried out by the Appeal Chamber, after having heard the position of the Public Commissioner after reviewing the acts submitted by the assessee as evidence.

  3- The adjudication panel decided not to investigate a denunciation dated 15/04/2019, sent to the Public Commissioner’s email address, as the denunciation does not contain indicia for evidence regarding the re-evaluation criteria as defined by Article 53, paragraph 1 of Law 84/2016.

  4- The hearing is adjourned on 14 September 2020, at 10:00 h  to give the litigants the opportunity to state their positions, namely: the Public Commissioner to state its position regarding the acts submitted by the assessee as evidence and the assessee to state his position regarding the denunciations forwarded by the Appeal Chamber to his address, on 30 June 2020.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.