Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2019-02-07 All day

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit kryesuar nga Sokol Çomo, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, sot, më datë 07.02.2019, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen (JR) nr.19/2018, datë 11.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi, kundër vendimit nr. 52, datë 30.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues, mbështetur në faktet e provuara në gjykim, në zbatim të nenit Dh pika 3 e 4 të Aneksit të Kushtetutës dhe të neneve 61 pika 2 e 3 dhe 66 pika 1, germa “a” të ligjit nr.84/2016 vendosi unanimisht:

 1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 52, datë 30.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi.
 2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
 3. U shpall në Tiranë, sot, më datë 07.02.2019.

 

 

Related upcoming events

 • 2019-10-24 00:00 - 2019-10-24 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të paplotë, të pasaktë, të pamjaftueshëm të pasurisë dhe nuk arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e tij.

  Komisioneri Publik i qëndroi të gjitha shkaqeve të ankimit duke kërkuar ndryshimin e vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti kundërshtimet e tij mbi secilin prej shkaqeve të ankimit dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 24.10.2019, ora 15.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-24 00:00 - 2019-10-24 00:00

  The Appeal Chamber held on 16.10.2019, at 09:00 h, the public hearing of case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Artur Malaj. The Public Commissioner stated in his final conclusions that the assessee made incomplete, inaccurate, insufficient declaration of assets and does not justify his assets upon lawful sources.

  The Public Commissioner stood by all his appeal grounds, requesting the amendment of decision no. 62, dated 03.08.2018, of the Independent Qualification Commission and dismissal from office of the assessee.The assessee submitted his objections on each appeal ground and requested the upholding of decision no. 62, dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission.

  Following the final conclusions of the parties, the adjudication panel withdrew to make the final decision on the case, to be announced on 24.10.2019, at 15.00 h. The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.