Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2020-07-15 00:00 - 00:00

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

 1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Agron Vavla.
 2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 15.07.2020.

Related upcoming events

 • 2021-09-21 14:02 - 2021-09-21 14:02

  Today, on 14.09.2021, at 12:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 53/2019, dated 25.10.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 183, dated 19.07.2019, of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Petrit Çano.
  The Public Commissioner stated during the presentation of the final conclusions that with regard to the asset assessment, the assessee, Mr. Petrit Çano remains financially incapable of covering his income with legitimate sources. In the overall assessment, under Article 4, para 2 of Law 84/2016, the Public Commissioner assessed that the assessee has jeopardized the public trust in the justice system, and requested the amendment of the decision of the Independent Qualification Commission and dismissal from office of the assessee.
  The legal representative of the assessee considered the evaluations of the Public Commissioner inadmissible and in excess of the law and stated that the assessee, Mr. Çano, managed during the proceedings at the AC to dispute with acts and evidence the appeal grounds of the Public Commissioner. The assessee requested that the decision of the Independent Qualification Commission, subject to review, be upheld, and confirmation in office of the assessee.
  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel withdrew to make the final decision, to be announced on 21.09.2021, at 15:00h.
  The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-09-21 09:23 - 2021-09-21 09:23

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 14.09.2021, ora 14:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë 25.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit z. Petrit Çano mbetet në pamundësi financiare për të mbuluar me burime të ligjshme pasurinë e tij. Në vlerësimin tërësor, bazuar në nenin 4, pika 2 e ligjit 84/2016, Komisioneri Publik vlerësoi se subjekti i rivlerësimit ka cënuar besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë, dhe kërkoi ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit objekt shqyrtimi dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit i cilësoi si të papranueshme dhe në tejkalim të ligjit vlerësimet e Komisionerit Publik dhe deklaroi se subjekti i rivlerësimit, z. Çano, arriti që gjatë procesit gjyqësor në Kolegj, të prapësojë me akte dhe prova shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, objekt shqyrtimi dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21.09.2021, ora 15:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-27 10:11 - 2021-09-27 10:11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.09.2021, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 8/2020, datë 07.02.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Vrioni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 214, datë 22.11.2019.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, përmes së cilës kërkoi konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe riçelje të hetimit administrativ, per tri kriteret e rivlerësimit. Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë nuk përfshihet tek kërkesat paraprake dhe se gjykimi në dhomë këshillimi ka pasur objekt shqyrtimi pikërisht këtë kërkesë. Sipas trupit gjykues, arsyeja e kalimit të çështjes në seancë gjyqësore publike ka qenë korrigjimi i gabimit procedural të kryer nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe që subjektit të rivlerësimit t’i garantohet mbrojtja e të drejtave themelore lidhur me çështjen e tij, në zbatim të nenit F, pika 3 të aneksit të Kushtetutës dhe nenit 51, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr. 49/2012.

  Në vijim, subjekti i rivlerësimit paraqiti në mënyrë të detajuar parashtrimin e tij, në mbështetje të pretendimit se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nuk është marrë në formën e kërkuar nga ligji dhe në mungesë të një hetimi të plotë, tri dimensional.

  Në funksion të shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues lejoi marrjen në cilësinë e provës të disa akteve, të cilat ishin në formën e kërkuar nga ligji, të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, z. Vrioni, në mbështetje të pretendimeve të tij.

  Në vijim, subjekti i rivlerësimit kërkoi kohë që të depozitojë në formën e kërkuar nga ligji edhe aktet e tjera, të cilat nuk u morën në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Kjo kërkesë u refuzua nga trupi gjykues në zbatim të përcaktimeve të nenit 49, pika 6, germa “a”, të ligjit nr. 84/2016.

  Pas disa pyetjeve sqaruese të kryesueses drejtuar subjektit të rivlerësimit lidhur me çështjen dhe pas deklarimit të z. Vrioni se nuk kishte kërkesa të tjera shtesë, kryesuesja e seancës deklaroi mbylljen e hetimit gjyqësor.

  Në kërkimin përfundimtar, përfaqësuesi i subjektit të rivlerësimit i kërkoi Kolegjit konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me pasojë ndryshimin e atij vendimi duke kualifikuar subjektin e rivlerësimit për të qenë gjyqtar. Subjekti i rivlerësimit kërkoi që në qoftë se trupi gjykues i ka të gjitha provat edhe për dy kriteret e tjera t`i vlerësojë ato ose në të kundërt të prishë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikuar dhe të marrë vlerësimin dhe për dy kriteret e tjera.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore, me qëllim shpalljen e vendimit përfundimtar për çështjen, më datë 27.09.2021, ora 14:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3 Tiranë.

 • 2021-10-07 17:08 - 2021-10-07 17:09

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.09.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 30/2021, datë 02.06.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 374, datë 23.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Shkëlqim Miri.

  Kryesuesi i seancës bëri me dije se në seancën e mëparshme të datës 08.09.2021, trupi gjykues vendosi të tërhiqej për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallte gjatë seancës së sotme, por në mungesë të relatores së çështjes për arsye objektive shëndetësore, trupi gjykues ishte në pamundësi për marrjen e vendimit përfundimtar.

  Në këto kushte, trupi gjykues vendosi të ritërhiqet për marrjen e vendimit, të cilin do ta shpallë më datë 07.10.2021, ora 12:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-10-07 10:19 - 2021-10-07 10:19

  The Appeal Chamber held on 16.09.2021, at 13:00 h, the public hearing of case (JR) 30/2021, dated 02.06.2021, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 374, dated 23.04.2021, of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Shkëlqim Miri.

  The presiding judge informed that at the previous hearing dated 08.09.2021, the trial panel withdrew to make the final decision, to be announced in today’s hearing, but in the absence of the case rapporteur for objective health reasons, the trial panel was unable to reach a final decision.

  Under such circumstances, the trial panel decided ti re-withdrew to make the decision, to be announced on 07.10.2021, at 12:00h.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.