Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2020-10-22 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.10.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

Gjatë seancës së sotme gjyqësore palët paraqitën konkluzionet përfundimtare. Komisioneri Publik deklaroi se provat e reja të sjella nga subjekti i rivlerësimit, kanë qenë bindëse sa i përket vlerësimit të kriterit profesional. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka, bazuar në vlerësimin e kriterit të pasurisë. Komisioneri Publik deklaroi se z. Peka ka kryer deklarim të pamjaftueshëm të pasurisë dhe i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit për këtë kriter.

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet për shkaqet e ankimit dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e tij në detyrë.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 22.10.2020, ora 13.00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-10-22 00:00 - 2020-10-22 00:00

  The Appeal Chamber held on 08.10.2020, at 10:00 h, the public hearing on the case (JR) no. 23/2019, dated 08.05.2019, corresponding to the appeal filed by the Public Commissioner against the decision no. 112, dated 04.03.2019, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation process of the assessee Dritan Peka.

  In today’s hearing, the litigants presented their final conclusions. The Public Commissioner stated that the new evidence submitted by the assessee were convincing with regard to the proficiency assessment criterion. The Public Commissioner requested the amendment of decision no. 112, dated 04.03.2019, of the Independent Qualification Commission and dismissal from office of the assessee Dritan Peka, based on the assets assessment criterion. The Public Commissioner stated that Mr. Peka lacked full disclosure in the assets assessment and asked the Appeal Chamber to take into consideration the appeal grounds filed for this criterion.

  While submitting the final conclusions, the assessee stated his objections to the appeal grounds and requested the upholding of decision no. 112, dated 04.03.2019, of the Independent Qualification Commission and his confirmation in office.

  After having heard the final conclusions of the litigants, the adjudication panel withdrew to render the final decision on the case, which shall be announced on 22.10.2020, at 13.00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë.