Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2021-02-12 00:00 - 00:00

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.39/2019 datë 04.09.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Evelina Qirjako, kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

 1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 178, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Evelina Qirjako.
 2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 12.02.2021.

Related upcoming events

 • 2021-03-02 00:00 - 2021-03-02 00:00

  On Tuesday, 02.03.2021, at 10:00h, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no.3/2021 dated 14.01.2021, corresponding to the appeal of the assessee Bilbil Mete against decision no. 322, dated 10.12.2020, of the Independent Qualification Commission.

   

  The adjudication panel for the trial of this case consists of judges:

  Presiding:       Rezarta Schuetz

  Rapporteur:   Natasha Mulaj

  Members:       Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.