Seancë publike

Seancë publike

2021-07-21 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.07.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 30/2021, datë 02.06.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 374, datë 23.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Shkëlqim Miri.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës konstatoi mosprezencën e subjektit të rivlerësimit apo të ndonjë përfaqësuesi ligjor të tij.

Trupi gjykues, pasi konstatoi se subjekti i rivlerësimit është njoftuar rregullisht per seancën gjyqesore, ka konfirmuar marrjen e njoftimit si dhe nuk ka paraqitur ndonjë shkak të arsyeshëm ligjor për të mos marrë pjesë në këtë gjykim, vendosi vijimin e shqyrtimit të çështjes në mungesë të subjektit të rivlerësimit.

Komisioneri Publik paraqiti një kërkesë paraprake para trupit gjykues, përmes së cilës kërkoi që ankimi kundër vendimit nr. 374, datë 23.4.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Miri, të shqyrtohej pasi Kolegji të kishte gjykuar një tjetër çështje që i përket një tjetër subjekti rivlerësimi.

Trupi gjykues, pasi u konsultua, rrëzoi kërkesën e Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj.

Ne vijim Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, duke i kërkuar Kolegjit që në zbatim të nenit 66, të ligjit nr. 84/2016, të vendosë në mënyrë alternative ndryshimin e pikës 1 të dispozitivit të vendimit për subjektin e rivlerësimit Shkqëlqim Miri ose lënien në fuqi të tij.

Komisioneri Publik shprehu para trupit gjykues qëndrimin e tij se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit duhet të kishte pezulluar vendimmarrjen për këtë çështje, derisa të ishte dhënë vendimi nga Gjykata e Lartë mbi një tjetër çështje penale që lidhet me subjektin e rivlerësimit.

Trupi gjykues, pasi mori konfirmimin e Komisionerit Publik se nuk kishte kërkesa apo prova të tjera, vendosi t’i japë fund hetimit gjyqësor dhe e ftoi atë të paraqesë konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, që do të zhvillohet më datë 8.09.2021, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-08-03 14:01 - 2021-08-03 14:01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 29.07.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 3/2020, datë 14.01.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besim Hajdarmataj.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se, pasi mbylli shqyrtimin gjyqësor në seancën e datës 16.07.2021, trupi gjykues u tërhoq për vendimmarrje lidhur me çështjen. Gjatë bisedimeve, trupi gjykues vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm të datës 16.07.2021, për mbylljen e hetimit gjyqësor dhe ta riçelë atë, për t’i marrë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit informacion të përcjellë nga Vodafone Albania, nëpërmjet një shkrese të datës 26.04.2019, në funksion të shqyrtimit gjyqësor të çështjes.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se për këtë arsye, seanca gjyqësore do të shtyhet për në datën 03.08.2021, ora 9:00. Në këtë seancë, palët do të paraqesin qëndrimet e tyre lidhur me dokumentin, nëse do t’u jetë vënë në dispozicion paraprakisht nga Kolegji.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-08 15:57 - 2021-09-08 15:57

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 30.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë 25.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Petrit Çano

  Kryesuesja e trupit gjykues bëri te ditur se nëpërmjet Vëzhguesit Ndërkombëtar të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është paraqitur një denoncim i ri, nga i njëjti person që kishte paraqitur denoncimin e parë, i cili i ishte përcjellë Komisionerit Publik dhe subjektit të rivlerësimit. Ajo ftoi palët të shpreheshin në lidhje me detyrat e lëna në seancën paraardhëse, si dhe në lidhje me denoncimin e dytë.

  Komisioneri Publik u shpreh se nga institucioni verifikues nuk i ishte mundësuar njohja me informacionin e klasifikuar, prandaj gjendej në te njëjtat kushte si në seancën paraardhëse. Në lidhje me denoncimin e ri, duke qenë se rrethanat faktike janë të njëjta me ato të denoncimit të parë, konsideroi se trupa gjykuese e ka trajtuar tashmë këtë denoncim.

  Edhe Vëzhguesi Ndërkombëtar u shpreh se nuk kishte mundur të merrte informacionin e kërkuar pranë institucionit përkatës.

  Në lidhje me denoncimin, edhe subjekti i rivlerësimit u shpreh se duke qene se është bërë nga i njëjti person, për të njëjtat fakte, trupa e ka trajtuar tashmë këtë denoncim, dhe nuk ka komente për të.

  Lidhur me vlerësimin e kontrollit të figurës, subjekti u shpreh se në pamundësi për t’u njohur me aktet përkatëse që kanë çuar në ndryshimin e vlerësimit të figurës nga i përshtatshëm në i papërshtatshëm, gjendej ne pamundësi absolute për t’u mbrojtur përpara gjykatës, në kuptim të nenit 6/1 te GJEDNJ. Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit, në funksion te mbrojtjes së tij, u shpreh se në muajin gusht 2020 është pajisur me certifikate sigurie te tipit “tepër sekret”, duke shtuar se vetë marrja e saj tregon verifikimet e kryera nga institucionet përkatëse për lëshimin e një certifikatë të tillë.

  Trupa gjykuese pasi u këshillua, vendosi të konfirmojë vendimin e mëparshëm të marrë nga trupi gjykues, që lidhet me denoncimin e z. N. LL., duke konstatuar që edhe denoncimi i ri nuk plotëson kriteret e përcaktuara nga neni 53, i ligjit nr. 84/2016.

  Në përfundim, trupa gjykuese vendosi të shtyjë seancën e radhës për datën 8 shtator, në orën 12:00, me qëllim që t’i krijohet mundësia institucionale Komisionerit Publik të njihet me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-08 00:00 - 2021-09-08 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.07.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 30/2021, datë 02.06.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 374, datë 23.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Shkëlqim Miri.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës konstatoi mosprezencën e subjektit të rivlerësimit apo të ndonjë përfaqësuesi ligjor të tij.

  Trupi gjykues, pasi konstatoi se subjekti i rivlerësimit është njoftuar rregullisht per seancën gjyqesore, ka konfirmuar marrjen e njoftimit si dhe nuk ka paraqitur ndonjë shkak të arsyeshëm ligjor për të mos marrë pjesë në këtë gjykim, vendosi vijimin e shqyrtimit të çështjes në mungesë të subjektit të rivlerësimit.

  Komisioneri Publik paraqiti një kërkesë paraprake para trupit gjykues, përmes së cilës kërkoi që ankimi kundër vendimit nr. 374, datë 23.4.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Miri, të shqyrtohej pasi Kolegji të kishte gjykuar një tjetër çështje që i përket një tjetër subjekti rivlerësimi.

  Trupi gjykues, pasi u konsultua, rrëzoi kërkesën e Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj.

  Ne vijim Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, duke i kërkuar Kolegjit që në zbatim të nenit 66, të ligjit nr. 84/2016, të vendosë në mënyrë alternative ndryshimin e pikës 1 të dispozitivit të vendimit për subjektin e rivlerësimit Shkqëlqim Miri ose lënien në fuqi të tij.

  Komisioneri Publik shprehu para trupit gjykues qëndrimin e tij se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit duhet të kishte pezulluar vendimmarrjen për këtë çështje, derisa të ishte dhënë vendimi nga Gjykata e Lartë mbi një tjetër çështje penale që lidhet me subjektin e rivlerësimit.

  Trupi gjykues, pasi mori konfirmimin e Komisionerit Publik se nuk kishte kërkesa apo prova të tjera, vendosi t’i japë fund hetimit gjyqësor dhe e ftoi atë të paraqesë konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, që do të zhvillohet më datë 8.09.2021, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-08 00:00 - 2021-09-08 00:00

  Today, on 21.07.2021, at 13:00, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) 30/2021, dated 02.06.2021, regarding the appeal of the Public Commissioner filed against decision no. 374, dated 23.04.2021 of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Shkëlqim Miri.

  After verifying the presence of the parties, the presiding judge noticed that neither the assessee nor any of his legal representatives was present in the courtroom.

  The trial panel, after ascertaining that the assessee was notified as he should regarding the hearing, had confirmed to being notified and did not submit any reasonable lawful reason for not participating in this trial, decided to continue the examination of the assessee’s case in absentia.

  The Public Commissioner submitted a preliminary request to the trial panel, through which he requested that the appeal against decision no. 374, dated 23.4.2021, of the Independent Qualification Commission, which belongs to the assessee Shkëlqim Miri, be examined after the Appeal Chamber reviews another case that belongs to another assessee.

  The trial panel, after consulting, dismissed the request of the Public Commissioner as unfounded in law.

  Subsequently, the Public Commissioner presented the appeal grounds, requesting the Chamber pursuant to Article 66 of Law no. 84/2016, to rule on either the amendment of paragraph 1 of the operative part of the decision for the assessee Shkëlqim Miri or uphold it.

  The Public Commissioner stated his position before the trial panel that the Independent Qualification Commission should have suspended the decision-making on this case, until the decision was given by the High Court on another criminal case related to the assessee.

  The trial panel, after receiving the confirmation of the Public Commissioner that there were no requests or other evidence, decided to terminate the judicial investigation and invited him to state the final conclusions in the next hearing, which shall take place on 8.09.2021, at 10:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Special Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

 • 2021-09-09 00:00 - 2021-09-09 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 26.07.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 12/2021, datë 03.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Sokol Ngresi.

  Në përgjigje të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme, të datës 7 korrik 2021, kryesuesja bëri me dije mbërritjen e dokumentacionit të kërkuar nga Kolegji, përveç një përgjigjeje nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

  Ndryshe nga Komisioneri Publik, subjekti i rivlerësimit deklaroi se një pjesë e akteve të sjella nuk duheshin marrë në konsideratë nga trupi gjykues, pasi sipas tij, nuk përmbushnin kriteret ligjore për t’u pranuar në cilësinë e provës, duke qenë se ishin të falsifikuara. Në këtë kuadër, subjekti i rivlerësimit depozitoi disa akte te reja, të cilat kërkoi të merren në cilësinë e provës.

  Pasi u konsultua, bazuar në nenin 213 të Kodit të Procedurës Civile dhe në nenin 49, të ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen në cilësinë e provës të akteve të mbërritura në Kolegj në përgjigje të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme, si dhe aktet e depozituara në seancën e sotme nga subjekti i rivlerësimit.

  Bazuar në nenin 50, pika 6, e ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të verifikojë arsyet e mosdërgimit të përgjigjes nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, duke sjellë në vëmendje përgjegjësinë ligjore që do të mbajë institucioni përkatës, në rast se bëhet fjalë për një mosbashkëpunim.

  Komisioneri Publik deklaroi se pretendimet e subjektit të rivlerësimit nuk gjejnë mbështetje në asnjë prej akteve të mbërritura në Kolegj në përgjigje të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme.

  Subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues zhvillimin e një séance të mbyllur, pasi sipas tij, në funksion të shqyrtimit të çështjes, do të paraqesë të dhëna personale, me karakter konfidencial që duhen trajtuar pa praninë e publikut.

  Lidhur me këtë kërkesë të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues rezervoi të drejtën të shprehet në një moment të dytë, pas kryerjes së veprimeve procedurale të mëposhtme:

  Bazuar në nenin “Ç”, pika 4 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenin 49, pika 1, germa “b” të ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi:

  • Të thërrasë në cilësinë e dëshmitarit shtetasin F.K dhe ta urdhërojë atë, të paraqesë disa akte origjinale në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, në funksion të shqyrtimit të çështjes

  Për këtë arsye, u vendos që seanca gjyqësore të shtyhet për në datën 09.09.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-09 00:00 - 2021-09-09 00:00

  Today, on 26.07.2021, at 09:00, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) 12/2021, dated 03.03.2021, regarding the appeal of the Public Commissioner filed against the decision no. 324, dated 11.12.2020, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Sokol Ngresi.

  In response to the interim decision of the previous hearing, dated July 7, 2021, the presiding judge communicated that the Appeal Chamber had received the documentation it requested, except for one response from the State Cadaster Agency.

  Contrary to the Public Commissioner, the assessee stated that some of the submitted acts should not have been taken into consideration by the trial panel, as according to him, they did not meet the legal criteria to be accepted as evidence, as they were forged. In this context, the assessee submitted several new acts, and asked the panel to accept them as evidence.

  After being consulted, pursuant to Article 213 of the Code of Civil Procedure and Article 49 of Law 84/2016, the trial panel decided to accept in the quality of evidence the acts delivered to the Appeal Chamber in response to the interim decision of the previous hearing, as well as the acts submitted in today’s hearing by the assessee.

  Pursuant to Article 50, paragraph 6, of Law 84/2016, the trial panel decided to verify the reasons why the State Cadaster Agency did not send the requested information, taking into account the legal responsibility that shall be borne by the relevant institution, in case of non-cooperation.

  The Public Commissioner stated that the claims of the assessee are not supported by any of the acts received by the Appeal Chamber in response to the interim decision of the previous hearing.

  The assessee requested the trial panel to hold a closed hearing, because according to him, for the purpose of the case review, he will submit personal and confidential data that should be analyzed without the presence of the public.

  Regarding this request of the assessee, the trial panel reserved the right to state its position in another moment, after having done the following procedural actions:

  Based on article “Ç”, paragraph 4 of the Annex of the Constitution and article 49, paragraph 1, item “b” of law 84/2016, the trial panel decided:

  - To summon as a witness the citizen F.K and order him to submit some original acts to the Special Appeal Chamber, for the purpose of the case review.

  On these grounds, the court hearing was adjourned to be held on 09.09.2021, at 10:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Special Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2021-09-13 00:00 - 2021-09-13 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 60/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 316, datë 17.11.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ibrahim Hoxha.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mosprezencën e subjektit të rivlerësimit apo të ndonjë përfaqësuesi ligjor të tij.

  Pas bërjes me dije të të gjitha momenteve procedurale të ndërmarra nga Kolegji për njoftimin e subjektit të rivlerësimit lidhur me gjykimin e çështjes së tij në Kolegj, në kushtet kur subjekti i rivlerësimit nuk u paraqit në seancën e sotme gjyqësore dhe kur nuk ka kryer asnjë komunikim me Kolegjin nëpërmjet adresës së tij elektronike, trupi gjykues vendosi:

  T’i kërkojë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit deklaratën e pasurisë vetting, sipas shtojcës 2 të ligjit 84/2016, për të saktësuar adresën elektronike të deklaruar nga vetë subjekti i rivlerësimit për qëllim të këtij procesi dhe për të kryer veprimet procedurale të radhës nëpërmjet kësaj adrese elektronike.

  Për këtë arsye, seanca gjyqësore u shty për në datën 13.09.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-09-15 14:07 - 2021-09-15 14:08

  On Tuesday 27.07.2021, the Appeal Chamber reviewed in camera the case no. (JR) 8/2020, dated 07.02.2020, corresponding to the appeal of the assessee Arben Vrioni filed against decision no. 214, dated 22.11.2019 of the Independent Qualification Commission.

  Following the review of the case, pursuant to article F, paragraph 3 of the Annex to Constitution and article 51, paragraph 1, item “b” of law no.49/2012 on “Administrative Courts and Adjudication of Administrative Disputes” as amended, the trial panel decided to adjudicate the case in public hearing, on Wednesday 15.09.2021, at 10:00.

  The decision to adjudicate the case in public hearing was made to guarantee to the assessee Arben Vrioni the protection of the fundamental rights regarding the examination of his case.

  The trial panel for the adjudication of this case is composed of:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ardian Hajdari

  Members:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2021-09-15 13:51 - 2021-09-15 13:53

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 27.07.2021, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 8/2020, datë 07.02.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Vrioni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 214, datë 22.11.2019.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.49/2012 për “Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 15.09.2021, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për t’i garantuar subjektit të rivlerësimit Arben Vrioni mbrojtjen e të drejtave themelore lidhur me shqyrtimin e çështjes së tij.

   Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

   Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.