Seance Publike

Seance Publike

2021-10-20 12:50 - 12:50

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 06.10.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 21/2021, datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 332, datë 12.01.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Lindita Male (Ziguri).

Kryesuesja e seancës konstatoi prezencën e subjektit të rivlerësimit, e paraqitur personalisht dhe e shoqëruar me përfaqësues ligjor, dhe referoi komunikimin elektronik të Komisionerit Publik, z. F. Ballhysa, nëpërmjet të cilit ka paraqitur pamundësinë për pjesëmarrjen e tij në këtë seancë dhe kërkuar shtyrjen e saj.

Më tej, pasi subjekti i rivlerësimit u shpreh për pranimin e kërkesës së Komisionerit Publik, trupi gjykues vendosi pranimin e kërkesës së Komisionerit Publik dhe shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 20.10.2021, ora 10:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-10-20 13:47 - 2021-10-20 13:48

  Today, on 06.10.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 21/2021, dated 29.04.2021, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 332, dated 12.01.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Lindita Male (Ziguri).

  The presiding judge ascertained the presence of the assessee, presented in person and accompanied by a legal representative, and referred to the electronic communication of the Public Commissioner, Mr. F. Ballhysa, through which he submitted his impossibility to his attendance in this hearing and requested its adjournment.

  Then, once the assessee made a statement about the admission of the request of the Public Commissioner, the trial panel decided to accept the request of the Public Commissioner and to adjourn the hearing on 20.10.2021, at 10:00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-10-28 16:29 - 2021-10-28 16:29

  Ditën e enjte, më datë 28.10.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.43/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 273, datë 10.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alkelina Gazidedja.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3., Tiranë.

 • 2021-11-08 15:40 - 2021-11-08 15:40

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.10.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 12/2021, datë 03.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Sokol Ngresi.

  Ne fillim të seancës, Komisioneri Publik, Z. Sina, u shpreh se Komisioneri Publik, Z. Ballhysa e kishte te pamundur objektivisht pjesëmarrjen në këtë seancë.

  Në vijim te seancës se mëparshme, për caktimin e ekspertëve për përcaktimin nëse ka elemente falsiteti ne dokumentet origjinale te depozituara nga dëshmitari, u paraqiten pranë Kolegjit dy ekspertë, të autorizuar posaçërisht nga Instituti i Policisë Shkencore ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit, te cilët pasi u caktuan si ekspertë nga trupa gjykuese për të kryer ekspertimin përkatës, bënë betimin para saj.

  Si Komisioneri Publik, ashtu dhe subjekti i rivlerësimit, parashtruan pyetjet përkatëse që kishin për ekspertët, në lidhje me nënshkrimet e ndodhura në këto akte, kohën e nënshkrimit, apo nëse ato ishin nënshkruar nga i njëjti person.

  Pas konsultimit, trupa vendosi caktimin e detyrave për ekspertët në lidhje me ekzaminimin grafik të dokumenteve objekt ekspertimi duke përfshirë nënshkrimet në to, kohën e përpilimit, etj., dhe nëse gjenden gjurmë të çdo lloji që të çojnë në konkluzionin se në këto akte ka element të falsifikuara. Për këtë qëllim, ekspertëve do t’u vihen në dispozicion dokumentet origjinale të ndodhura në Kolegj, deklaratat periodike vjetore te pasurisë që do të kërkohen nga ILDKPKI si edhe vendime gjyqesore te Gjykates se Apelit Vlorë të nënshkruara nga subjekti i rivlerësimit. Gjate seancës gjyqesore, subjektit te rivlerësimit iu morën në sallën e gjyqit, në prani të trupës gjykuese, modele eksperimentale te shkrimit dhe nënshkrimit te tij. Sipas vendimit te trupit gjykues ekspertët duhet të dorëzojnë aktin e ekspertimit të hartuar me shkrim brenda datës 08.11.2021.

  Për qëllim të sa më sipër, seanca e radhës do të mbahet në datën 08.11.2021, ora 10.00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-11-08 09:33 - 2021-11-08 09:33

  Today, on 01.10.2021, at 10:00h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 12/2021, dated 03.03.2021, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 324, dated 11.12.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Sokol Ngresi.

  At the beginning of the hearing, the Public Commissioner, Mr. Sina, stated that the Public Commissioner, Mr. Ballhysa, found it objectively impossible to attend this hearing.

  Following the previous hearing, two experts, specially authorized by the Scientific Police Institute at the General Directorate of State Police, appeared before the Chamber to be appointed as experts to determine whether there were elements of falsity in the original documents filed by the witness, who, after being assigned as experts by the trial panel to carry out the relevant expertise, took the oath before it.

  Both the Public Commissioner and the assessee asked the relevant questions they had to the experts, with respect to the signatures in these acts, the signature period, or whether they were signed by the same person.

  After being consulted, the trial panel decided to assign certain tasks to the experts regarding the graphical examination of the documents subject to expertise, including, the signatures in them, the time of their drafting, etc., and whether there were any traces of any kind found that lead to the conclusion that these acts contain counterfeiting elements. To this purpose, the experts will be made available the original documents held at the Chamber, the periodic annual declarations of assets to be required to HIDAACI, as well as some court decisions of Vlora Court of Appeal signed by the assessee. During the hearing, the assessee was taken in the courtroom the experimental models of his writing and signature, in the presence of the trial panel. According to the decision of the trial panel, the experts must submit the expertise act in writing within 08.11.2021.

  To the aim of the above, the next hearing will be held on 08.11.2021, at 10.00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana