Seancë publike

Seancë publike

2022-01-25 09:00 - 12:00
Sot, më datë 13.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr.12/2020, datë 04.03.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 224, datë 20.12.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Astrit Kalaja.
 
Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 25.01.2022, në orën 09:00.
 
Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 

Related upcoming events

 • 2022-01-20 10:00 - 2022-01-20 13:00

  Today, on 20.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 4/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the appellant Enkeleida Hoxha against decision no. 92, dated 17.03. 2021 of the High Judicial Council, with interested parties, the High Judicial Council (HJC) and the High Inspector of Justice (HIJ).

  The appellant Enkeleida Hoxha, when questioned by the presiding judge, stated her consent that her lawyer, Mr. Ardian Visha represents her in her presence and absence.

  The presiding judge, in view of the tasks assigned by the Chamber in the previous hearing, held on December 15, 2021, informed the court that the High Judicial Council had forwarded to the Chamber the complete file containing all the acts administered and created for the purposes of the disciplinary proceedings, on the basis of which HJC issued decision no. 92, dated 17.03.2021. Upon the arrival of the file, the AC had requested the appellant to appear at the Chamber to be acquainted with the acts, but Ms. Hoxha had officially replied that due to health reasons it was impossible to her. The presiding judge made also known that neither the lawyer had responded to the Chamber’s repeated requests to be acquainted with the file.

  Subsequently, when requested by the presiding judge whether there was any preliminary request, the appellant requested to be acquainted with the acts in their entirety and a copy of them be made available to her.

  The High Judicial Council representative, stating his position on this request, held that it is the right of the appellant to be acquainted with the acts, while the High Inspector of Justice representatives stated that they leave the decision on the request to the court discretion.

  After withdrawing for consultation, the panel decided to accept the appellant’s request to make available a copy of the acts, in compliance with the procedural provisions, taking however into account the identification that the petitioner herself would make of the acts assessed by her as necessary to guarantee the right of defense during this trial.

  To the purpose of making possible the conduct of such actions, the Chamber decided to adjourn the hearing until February 21, 2022, at 10:00.

  The public plenary hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-01-20 10:00 - 2022-01-20 15:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  E pyetur nga kryesuesja e seancës, ankuesja Enkeleida Hoxha shprehu dakordësinë që avokati i saj Ardian Visha ta përfaqësonte në prani dhe në mungesë të saj.

  Në vijim të detyrave të ngarkuara nga Kolegji në seancën e mëparshme, të zhvilluar më 15 dhjetor 2021, kryesuesja bëri me dije se Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte dërguar në Kolegj fashikullin e plotë me të gjitha aktet e administruara dhe të krijuara në funksion të procedimit disiplinor, në bazë të të cilit është marrë vendimi nr. 92, datë 17.03.2021 i KLGJ-së. Pas mbërritjes së fashikullit, Kolegji i kishte kërkuar ankueses të paraqitej në Kolegj për t’u njohur me aktet, por znj. Hoxha, zyrtarisht, ishte përgjigjur se për arsye shëndetësore e kishte të pamundur. Kryesuesja, gjithashtu, bëri me dije se as avokati nuk i ishte përgjigjur kërkesave të përsëritura të Kolegjit për t’u njohur me dosjen.

  Në vijim, e pyetur nga kryesuesja nëse kishte ndonjë kërkesë paraprake, ankuesja kërkoi njohjen me aktet në tërësinë e tyre dhe vënien në dispozicion të një kopjeje të tyre.

  Duke shprehur qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë, përfaqësuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor deklaroi se është e drejtë e ankueses të njihet me aktet, ndërsa përfaqësuesit e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, deklaruan se e lënë në çmimin e gjykatës vendimmarrjen lidhur me kërkesën.

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të pranojë kërkesën e ankueses për t’i vënë në dispozicion një kopje të akteve, në zbatim të dispozitave procedurale, por duke mbajtur në konsideratë identifikimin që vetë ankuesja do t’u bëjë akteve të vlerësuara prej saj, si të nevojshme për garantimin e së drejtës së mbrojtjes gjatë këtij gjykimi.

  Për të bërë të mundur kryerjen e këtyre veprimeve, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 21 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-01-21 10:00 - 2022-01-21 15:49

  Sot, më datë 10.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 13/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Jella.

  Për shkak të mosformimit të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 21.01.2022, në orën 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-01-21 10:00 - 2022-01-21 15:00

  Today, on 10.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 13/2020, dated 01.06.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 221, dated 10.12.2019, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Anita Jella.

  Given that the trial panel was not formed due to objective reasons, it was decided to adjourn the hearing until 21.01.2022, at 10:00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-01-25 09:00 - 2022-01-25 13:00

  Today, on 13.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no.12/2020, dated 04.03.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 224, dated 20.12.2019 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Astrit Kalaja.

  Due to the lack of full composition of the trial panel for objective reasons, it was decided to adjourn the hearing on 25.01.2022, at 09:00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-01-26 10:00 - 2022-01-26 13:00

  Today, on 18.01.2022, at 11:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 59/2019, dated 13.11.2019, corresponding to the appeal of the assessee Hysen Keta against decision no. 189, dated 25.07.2019, of the Independent Qualification Commission.

  Due to the trial panel’s failure to be formed for objective reasons, the hearing was adjourned on January 26, at 10:00 a.m.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-01-26 10:00 - 2022-01-26 13:00

  Sot, më datë 18.01.2022, ora 11:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 189, datë 25.07.2019.

   

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 26.01.2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-02-15 10:00 - 2022-02-15 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije, se në përmbushje të detyrave të ngarkuara nga Kolegji në seancën e mëparshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte dërguar fashikullin me të gjitha aktet e administruara dhe të krijuara në funksion të procedimit disiplinor, por ankuesi Markelian Kuqo kishte njoftuar zyrtarisht se për arsye shëndetësore nuk mund të paraqitej në Kolegj për t’u njohur me aktet.

   

  Për shkak të mosprezencës për arsye objektive të ankuesit Markelian Kuqo edhe në seancën e sotme, si dhe për shkak të mosprezencës së gjyqtares relatore të çështjes për arsye objektive, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 15.02.2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2022-02-15 10:00 - 2022-02-15 13:00

  Today, on 17.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no.2/2021, dated 26.03.2021, corresponding to the appeal of the petitioner Markelian Kuqo, against decision no. 633, dated 10.12. 2020 of the High Judicial Council, “On the imposition of a disciplinary measure against judge Markelian Kuqo”, and interested parties, the High Judicial Council and the High Inspector of Justice.

   

  The presiding judge informed that the High Judicial Council, meeting the tasks assigned by the Chamber in the previous hearing, had submitted the file containing all the acts administered and created in view of the disciplinary proceedings, but the appellant Markelian Kuqo had officially notified that due to health reasons he could make his appearance before the Chamber to be acquainted with the acts.

   

  Due to the absence of the appellant Markelian Kuqo for objective reasons in today’s hearing, and due as well to the absence of the judge rapporteur of the case for objective reasons, the trial panel decided to adjourn the court hearing until 15.02.2022, at 10:00.

   

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3, Tirana.

 • 2022-02-17 10:00 - 2022-02-17 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me subjekte të interesuar, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, për arsye të mosprezencës së një gjyqtareje për arsye objektive, kryesuesja e seancës u kërkoi palëve të shprehnin qëndrimin e tyre lidhur me vijimësinë e procesit. Ankuesi, z. Bujar Memia dhe përfaqësuesit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kërkuan shtyrje të seancës, ndërsa përfaqësuesit e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë deklaruan se e lënë në çmim të gjykatës vendimmarrjen lidhur me vijimësinë e procesit.

  Pasi u konsultua në vend, për të garantuar pjesëmarrjen maksimale të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në gjykimin e kësaj çështjeje, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës për në datën 17 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-02-17 10:00 - 2022-02-17 13:00

  Today, on 19.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 3/2021, dated 30.04.2021, pertaining to the appeal of the appellant Bujar Memia against the High Prosecutorial Council decision no. 81, dated 31.03. 2021 “On imposing a disciplinary measure against prosecutor Bujar Memia”, and interested parties, the High Inspectorate of Justice (HIJ) and the High Prosecutorial Council (HPC).

  Following the verification of the presence of the parties, the presiding judge, given the absence of one judge for objective reasons, requested the parties to state their position with regard to the continuation of the proceedings. The appellant, Mr. Bujar Memia and the representatives of the High Prosecutorial Council requested an adjournment of the hearing, while the representatives of the High Inspector of Justice stated that they leave the decision on the continuation of the proceedings to the court’s discretion.

  After being consulted, to guarantee that all Appeal Chamber judges participate in the adjudication of this case, the Chamber decided to adjourn the hearing on February 17, 2022, at 10:00.

  The public plenary hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-02-21 10:00 - 2022-02-21 15:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  E pyetur nga kryesuesja e seancës, ankuesja Enkeleida Hoxha shprehu dakordësinë që avokati i saj Ardian Visha ta përfaqësonte në prani dhe në mungesë të saj.

  Në vijim të detyrave të ngarkuara nga Kolegji në seancën e mëparshme, të zhvilluar më 15 dhjetor 2021, kryesuesja bëri me dije se Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte dërguar në Kolegj fashikullin e plotë me të gjitha aktet e administruara dhe të krijuara në funksion të procedimit disiplinor, në bazë të të cilit është marrë vendimi nr. 92, datë 17.03.2021 i KLGJ-së. Pas mbërritjes së fashikullit, Kolegji i kishte kërkuar ankueses të paraqitej në Kolegj për t’u njohur me aktet, por znj. Hoxha, zyrtarisht, ishte përgjigjur se për arsye shëndetësore e kishte të pamundur. Kryesuesja, gjithashtu, bëri me dije se as avokati nuk i ishte përgjigjur kërkesave të përsëritura të Kolegjit për t’u njohur me dosjen.

  Në vijim, e pyetur nga kryesuesja nëse kishte ndonjë kërkesë paraprake, ankuesja kërkoi njohjen me aktet në tërësinë e tyre dhe vënien në dispozicion të një kopjeje të tyre.

  Duke shprehur qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë, përfaqësuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor deklaroi se është e drejtë e ankueses të njihet me aktet, ndërsa përfaqësuesit e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, deklaruan se e lënë në çmimin e gjykatës vendimmarrjen lidhur me kërkesën.

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të pranojë kërkesën e ankueses për t’i vënë në dispozicion një kopje të akteve, në zbatim të dispozitave procedurale, por duke mbajtur në konsideratë identifikimin që vetë ankuesja do t’u bëjë akteve të vlerësuara prej saj, si të nevojshme për garantimin e së drejtës së mbrojtjes gjatë këtij gjykimi.

  Për të bërë të mundur kryerjen e këtyre veprimeve, Kolegji vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore për në datën 21 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-02-21 10:00 - 2022-02-21 15:00

  Today, on 20.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 4/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the appellant Enkeleida Hoxha against decision no. 92, dated 17.03. 2021 of the High Judicial Council, with interested parties, the High Judicial Council (HJC) and the High Inspector of Justice (HIJ).

  The appellant Enkeleida Hoxha, when questioned by the presiding judge, stated her consent that her lawyer, Mr. Ardian Visha represents her in her presence and absence.

  The presiding judge, in view of the tasks assigned by the Chamber in the previous hearing, held on December 15, 2021, informed the court that the High Judicial Council had forwarded to the Chamber the complete file containing all the acts administered and created for the purposes of the disciplinary proceedings, on the basis of which HJC issued decision no. 92, dated 17.03.2021. Upon the arrival of the file, the AC had requested the appellant to appear at the Chamber to be acquainted with the acts, but Ms. Hoxha had officially replied that due to health reasons it was impossible to her. The presiding judge made also known that neither the lawyer had responded to the Chamber’s repeated requests to be acquainted with the file.

  Subsequently, when requested by the presiding judge whether there was any preliminary request, the appellant requested to be acquainted with the acts in their entirety and a copy of them be made available to her.

  The High Judicial Council representative, stating his position on this request, held that it is the right of the appellant to be acquainted with the acts, while the High Inspector of Justice representatives stated that they leave the decision on the request to the court discretion.

  After withdrawing for consultation, the panel decided to accept the appellant’s request to make available a copy of the acts, in compliance with the procedural provisions, taking however into account the identification that the petitioner herself would make of the acts assessed by her as necessary to guarantee the right of defense during this trial.

  To the purpose of making possible the conduct of such actions, the Chamber decided to adjourn the hearing until February 21, 2022, at 10:00.

  The public plenary hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.