Seancë publike

Seancë publike

2019-12-04 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.12.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit çeljen e një hetimi të plotë e të gjithashëm në funksion të shkaqeve të ankimit që parashtroi gjatë seancës së sotme gjyqësore.

Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij lidhur me shkaqet e ankimit dhe i kërkoi trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues, në përgjigje të shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik për një kohë të arsyeshme për t’u shprehur mbi formën dhe vlerën provuese të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 16.12.2019, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-12-16 00:00 - 2019-12-16 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.12.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit çeljen e një hetimi të plotë e të gjithashëm në funksion të shkaqeve të ankimit që parashtroi gjatë seancës së sotme gjyqësore.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij lidhur me shkaqet e ankimit dhe i kërkoi trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues, në përgjigje të shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik për një kohë të arsyeshme për t’u shprehur mbi formën dhe vlerën provuese të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 16.12.2019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-12-16 00:00 - 2019-12-16 00:00

  The Appeal Chamber held on 04.12.2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 40/2018, dated 18.12.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 63 dated 06.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Arben Dollapaj.

  The Public Commissioner requested the Appeal Chamber to open a complete and overall investigation in the light of the grounds of appeal which he submitted during today’s hearing.

  The assessee submitted his objections to the appeal grounds and requested the adjudication panel the collection of new documents which he lodged with the adjudication panel, in response to the Public Commissioner’s grounds of appeal. The assessee requested the upholding of decision no.63 dated 06.08.2018 of the Independent Qualification Commission

  In response to the request of the Public Commissioner for a reasonable time to comment with on the probative value of the acts submitted by the assessee, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 16.12.2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-01-08 00:00 - 2020-01-08 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 08.01.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.12/2019, datë 22.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Cani.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.