Seancë publike

Seancë publike

2020-02-19 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Kolgjoka.

Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit të lidhura vetëm me kriterin e pasurisë, nëpëmjet një kërkese paraprake, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Apelimit të shprehej me vendimmarrje lidhur me cilësimin ose jo si person tjetër i lidhur, të një familjari të subjektit të rivlerësimit, dhe pasi të kishte nje vendimarrje të trupit gjykues lidhur me këtë cilësim, ai do të shprehej lidhur me kërkimet e tij për hetimet që kërkoheshin lidhur me çështjen.  Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Subjekti i rivlerësimit hodhi poshtë shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i cilësuar si të pabazuara në prova e ligj dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Gjykata çmoi se në këtë fazë të gjykimit nuk mund të shprehej rreth çështjes së raportit juridik midis subjektit të rivlerësimit dhe familjarit të saj, si dhe cilësimit të tij si person tjetër i lidhur, pasi kjo çështje do të arsyetohet në vendimin përfundimtar.

Në vijim, Komisioneri Publik kërkoi nga trupi gjykues i Kolegjit që të kryente një analizë financiare për verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të pasurisë, apartament banimi në Tiranë.

Në funksion të kërkimit të Komisionerit Publik për kryerjen e analizës financiare, me qëllim verifikimin e marrëdhënies që kanë patur familjarjarët e subjektit të rivlerësimit me pasurinë apartament banimi në Tiranë, trupi gjykues i Kolegjit vendosi të çelë hetimin, duke iu drejtuar për informacion shtesë dhe paraqitje aktesh mbi kontrata te lidhura dhe pagesa të kryera, ndërmarrjes së Ujësjellësit, OSHE-së, kontrata të mëparshme të lidhura nga familjari i saj apo persona të tjerë, shoqërive tregtare investitore dhe sipërmarrëse për ndërtimin e këtij apartamenti, si dhe për veprime juridike të kryera, Dhomës Kombëtare të Noterisë.

Sa më sipër, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit që nëse e konsideron të nevojshme, të paraqesë argumenta, prova dhe shpjegime të mundshme.

Në pritje të kthimit të përgjigjeve të mësipërme, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 25 mars 2020, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-10-02 00:00 - 2020-10-02 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 14.09.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

  Në përmbushje të detyrave të lëna në seancën paraardhëse, Komisioneri Publik shprehu opinionin e tij lidhur me tri aktet e sjella nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë e proves, po në seancën paraardhëse: - shkresën nga Enti Kombëtar i Banesave; shkresën nga Prokuroria e Përgjithshme për hetimin disiplinor në adresë të subjektit të rivlerësimit dhe analizën financiare të sjellë nga subjekti i rivlerësimit. I pyetur nga relatorja e çështjes nëse pas shqyrtimit të tri akteve të mësipërme, vazhdon t’i qëndrojë kërkesës së tij për kryerjen nga Kolegji të një analize të re financiare, Komisioneri Publik u shpreh se këtë e lë në vendimmarrjen e Kolegjit.

  Bazuar në 10 akte të reja, të prezantuara dhe të depozituara gjatë seancës së sotme, subjekti i rivlerësimit rrëzoi të gjitha denoncimet e ardhura në adresë të tij, duke i konsideruar si dashakeqe dhe të pabazuara.

  Pasi u tërhoq për konsultim, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  1. Lejimin e marrjes në cilësinë e provës të 10 akteve të sjella nga subjekti i rivlerësimit në seancën e sotme.
  2. Pranimin e kërkesës së Komisionerit Publik për kryerjen nga Kolegji të një analize financiare për vitet 2003 – 2016, të specifikuar në parashtrimet e tij të seancës së datës 22 korrik 2020.
  3. Shtyrjen e seancës gjyqësore publike për në datën 02.10. 2020, ora 10:00, për të mundësuar jo më vonë se data 24 shtator 2020, dërgimin paraprakisht, Komisionerit Publik dhe subjektit të rivlerësimit, të analizës financiare që do të kryhet në Kolegj, me qëllim njohjen e tyre me të.
  4. Trupi gjykues sjell në vëmendje të palëve që në funksion të efikasitetit të procesit gjyqësor, do të ishte e preferueshme që pretendimet e palëve, nëse kanë, të paraqiten me shkrim në Kolegj, nëpërmjet adresës elektronikë, përpara zhvillimit të seancës së ardhshme gjyqësore.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-02 00:00 - 2020-10-02 00:00

  The Appeal Chamber held on 14.09.2020, at 10:00, the public hearing on the case (JR) no. 23/2019, dated 08.05.2019, corresponding to the appeal filed by the Public Commissioner against decision no. 112, dated 04.03.2019, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation process of the assessee Dritan Peka.

  In the framework of fulfilling the tasks set in the preceding hearing, the Public Commissioner stated his opinion with regard to the three acts, as well submitted in the quality of evidence in the preceding hearing, by the assessee: - the letter from the National Housing Authority; the letter from the Prosecution General Office for the disciplinary investigation on the assessee and the financial analysis submitted by the assessee. When asked by the case rapporteur whether after reviewing the above three acts, he still wants the Appeal Chamber to carry out a new financial analysis, the Public Commissioner said that it is the jurisdiction of the Appeal Chamber to decide whatsoever.

  Based on 10 new acts, introduced and submitted during today’s hearing, the assessee objected all the denunciations addressed to him, considering them as malicious and unfounded.

  After withdrawing for consultation, upon an interim decision, the adjudication panel decided to:

  1. Allow to take as evidence the 10 acts submitted by the assessee in today’s hearing.
  2. Accept the request of the Public Commissioner upon which the Appeal Chamber is asked to carry out a financial analysis for the years 2003 - 2016, highlighted in submissions of the Public Commissioner in the hearing of 22 July 2020.
  3. Adjourn the public hearing on 02.10. 2020, at 10:00, in order to enable the submission in advance, of the financial analysis that will be carried out by the Appeal Chamber, to the Public Commissioner and to the assessee not later than 24 September 2020, so that they get acquainted with it.
  4. The adjudication panel reminds the litigants that in order to ensure the efficiency of the judicial process, it would be preferable that the claims of the litigants, if they have any, be submitted in writing to the Appeal Chamber, via e-mail, prior the next public hearing.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3 Tirana.

 • 2020-10-06 00:00 - 2020-10-06 00:00

  Ditën e martë, më datë 06.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.57/2019, datë 11.11.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-06 00:00 - 2020-10-06 00:00

  On Tuesday, 06.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing the case (JR) no. 57/2019, dated 11.11.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner and the appeal and counter-appeal of the assessee Elvin Gokaj against decision no. 187, dated 24.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.