Seancë publike

Seancë publike

2020-02-18 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 18.02.2020, ora 11:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 12/2019, datë 22.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Cani.

Gjatë kësaj séance gjyqësore, palët parashtruan konkluzionet e tyre përfundimtare. Komisioneri Publik deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit, pasi edhe me provat e reja, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimit. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues riçeljen e hetimin gjyqësor për t’i mundësuar subjektit të rivlerësimit depozitimin e një prove të re në përgjigje të shkaqeve të ankimit.

Trupi gjykues vendosi rrëzimin e kësaj kërkese, duke mos qenë në kushtet e nenit 304 të Kodit të Procedurës Civile.

Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesi i tij ligjor paraqitën kundërshtimet mbi secilin prej shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik, duke i konsideruar si të pabazuara në ligj e prova dhe kërkuan lënien në fuqi të vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 27.02.2020, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-03-03 00:00 - 2020-03-03 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Adnand Kosova.

  Në fillim të seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti një dokument bankar të vitit 2020, mbi kryerjen nga ana e tij të një pagese për llogari të tatimeve, dokument që kërkoi të merret si provë nga trupi gjykues. 

  Pas kësaj kërkese paraprake, kryesuesi i seancës njohu palët me përgjigjet e ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria e Posaçme, sipas të cilave rezulton se nuk ka të regjistruar ndonjë procedim penal në ngarkim të dy shtetasve të referuar në denoncimin e paraqitur ne Kolegj për subjektin e rivlerësimit.

  Trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi të marrë si provë dokumentin bankar të depozituar nga subjekti i rivlerësimit, shkresën përcjellëse të Prokurorisë së Përgjithshme së bashku me praktikat e prokurorive përkatëse bashkëlidhur, si dhe shkresën e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion.

  Pasi mori deklarimin e palëve se nuk kishin kërkesa të tjera apo prova të reja për të paraqitur, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet e tyre përfundimtare në seancën e datës 03.03.2020, ora 11:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-03-05 00:00 - 2020-03-05 00:00

  The Appeal Chamber held on 25.02.2020, at 11:00 h, the public hearing of case (JR) no. 40/2018, dated 18.12.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 63 dated 06.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Arben Dollapaj.

  During this hearing the parties stated their position with regard to the response forwarded by SPAK, related to the request of the Appeal Chamber to this body in the context of a denunciation received about the assessee.

  The assessee considered complete the request of the Appeal Chamber in this context, and the response of the SPAK as exhaustive, according to which, there is no criminal proceedings registered in the name of the assessee.

  The parties debated over several new acts that the assessee filed during this hearing in the context of the appeal grounds related to the assets, which he requested to be collected as evidence.

  Stating his position with regard to these new acts, the Public Commissioner held that they constitute no new element that could respond to the appeal.

  Following deliberations, the adjudication panel, by majority vote, decided to admit the new evidences and make them part of the judicial review.

  The panel decided to close the judicial review and invited the parties to submit their final conclusions at the next hearing to be held on 05.03.2020, at 08:30 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-03-05 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25.02.2020, ora 11:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, palët shprehën qëndrimin e tyre lidhur me përgjigjen e ardhur nga Struktura e Posaçme Antikorrupsion, pasi Kolegji i ishte drejtuar më parë kësaj strukture për informacione shtesë në kuadër të një denoncimi të ardhur për subjektin e rivlerësimit.

  Komisioneri Publik e vlerësoi të plotë kërkimin e Kolegjit në këtë kuadër dhe shteruese, përgjigjen e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion, sipas së cilës, në emër të subjektit të rivlerësimit nuk ka të regjistruar ndonjë procedim penal.

  Palët debatuan mbi disa akte të reja shtesë që subjekti i rivlerësimit depozitoi gjatë seancës së sotme në funksion të shkaqeve të ankimit që lidhen me pasurinë, akte të cilat kërkoi të merren si provë nga trupi gjykues.

  Duke shprehur qëndrimin e tij lidhur me aktet e reja të paraqitura, Komisioneri Publik deklaroi se ato nuk sjellin asnjë element të ri që mund t’i përgjigjet ankimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash të pranojë provat e reja dhe t’i bëjë ato pjesë të shqyrtimit gjyqësor.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet e tyre përfundimtare në seancën e datës 05.03.2020, ora 08:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-03-06 00:00 - 2020-03-06 00:00

  On Friday, 06.03.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.44/2019, dated 18.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 162, dated 19.06.2019 of the Independent Qualification Commission, related to the re-evaluation of the assessee Manjola Kajana.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Natasha Mulaj

  Rapporteur:               Luan Daci

  Members:                   Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-03-06 00:00 - 2020-03-06 00:00

  Ditën e premte, më datë 06.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Manjola Kajana.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-03-24 00:00 - 2020-03-24 00:00

  On Tuesday, 24.03.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JD) no. 1/2019, dated 19.12.2019, corresponding to the appeal of the Mr. Tom Dedaj against decision no. 22, dated 28.01.2019 of the High Prosecutorial Council.

  The case shall be reviewed by judges:

  Natasha Mulaj             President of the Appeal Chamber

  Albana Shtylla            Member of the Appeal Chamber

  Ardian Hajdari            Member of the Appeal Chamber

  Ina Rama                     Member of the Appeal Chamber

  Luan Daci                   Member of the Appeal Chamber

  Rezarta Schuetz          Member of the Appeal Chamber

  Sokol Çomo                Member of the Appeal Chamber

   

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-03-24 00:00 - 2020-03-24 00:00

  Ditën e martë, më datë 24.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari             Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                       Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                       Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz          Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                  Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-03-25 00:00 - 2020-03-25 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Kolgjoka.

  Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit të lidhura vetëm me kriterin e pasurisë, nëpëmjet një kërkese paraprake, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Apelimit të shprehej me vendimmarrje lidhur me cilësimin ose jo si person tjetër i lidhur, të një familjari të subjektit të rivlerësimit, dhe pasi të kishte nje vendimarrje të trupit gjykues lidhur me këtë cilësim, ai do të shprehej lidhur me kërkimet e tij për hetimet që kërkoheshin lidhur me çështjen.  Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Subjekti i rivlerësimit hodhi poshtë shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i cilësuar si të pabazuara në prova e ligj dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Gjykata çmoi se në këtë fazë të gjykimit nuk mund të shprehej rreth çështjes së raportit juridik midis subjektit të rivlerësimit dhe familjarit të saj, si dhe cilësimit të tij si person tjetër i lidhur, pasi kjo çështje do të arsyetohet në vendimin përfundimtar.

  Në vijim, Komisioneri Publik kërkoi nga trupi gjykues i Kolegjit që të kryente një analizë financiare për verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të pasurisë, apartament banimi në Tiranë.

  Në funksion të kërkimit të Komisionerit Publik për kryerjen e analizës financiare, me qëllim verifikimin e marrëdhënies që kanë patur familjarjarët e subjektit të rivlerësimit me pasurinë apartament banimi në Tiranë, trupi gjykues i Kolegjit vendosi të çelë hetimin, duke iu drejtuar për informacion shtesë dhe paraqitje aktesh mbi kontrata te lidhura dhe pagesa të kryera, ndërmarrjes së Ujësjellësit, OSHE-së, shoqërive tregtare investitore dhe sipërmarrëse për ndërtimin e këtij apartamenti, si dhe për veprime juridike të kryera, Dhomës Kombëtare të Noterisë.

  Sa më sipër, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit që nëse e konsideron të nevojshme, të paraqesë argumenta, prova dhe shpjegime të mundshme.

  Në pritje të kthimit të përgjigjeve të mësipërme, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 25 mars 2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-03-25 00:00 - 2020-03-25 00:00

  The Appeal Chamber held on 19.02.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 10/2019, dated 29.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 86 dated 17.12.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Alma Kolgjoka.

  During the submission of the grounds of the appeal related only to asset criteria, the Public Commissioner, through a preliminary request, required the Appeal Chamber to make a decision whether a family member of the assessee was to be qualified as other related person, and once the panel made a decision with regard to this qualification, he would comment on the request concerning investigations related to the case in question. The Public Commissioner requested the upholding or amendment of decision no. 86 dated 17.12.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The assessee rejected the appeal grounds of the Public Commissioner, considering them unfounded in law and evidences and required the upholding of IQC decision no. 46, dated 17.12.2018.

  The Court held that with regard to the legal relationship between the assessee and her family member, and qualification of this person as other related person it cannot not make a statement at this stage of the trial, as this matter shall be considered in the final decision.

  Subsequently, the Public Commissioner requested the panel to carry out a financial analysis to verify the legitimacy of the source of creation of property residential apartment in Tirana.

  In view of the request of the Public Commissioner to conduct a financial analysis, in order to verify the relationship that the family members of the assessee had with property residential apartment in Tirana, the adjudication panel of the Chamber decided to open the investigation, seeking further information and submission of acts on concluded contracts and carried out payments to Water Supply Enterprise, Power Supply Enterprise, investing commercial and undertaking companies related to the construction of this apartment, as well as the National Notary Chamber, related to legal acts drafted in this respect.

  As per above, the adjudication panel requested the assessee that if she considers necessary, she may submit possible arguments, evidences and explanations.

  Pending the receipt of the above responses, the adjudication panel decided to adjourn the hearing on 25.03.2020, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.