Seancë publike

Seancë publike

2020-06-16 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.06.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

Në funksion të shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues me vendim të ndërmjetëm, vendosi të pranojë në cilësinë e provës të gjitha aktet e cituara në séancë nga kryesuesja, akte të sjella si përgjigje nga institucione të ndryshme dhe akte të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit.

Me kërkesë të Komisionerit Publik dhe subjektit të rivlerësimit për një afat të arsyeshëm për t’u njohur me provat dhe për t’u shprehur në lidhje me to, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 23 qershor 2020, ora 11:00.

Kryesuesja e séancës u kërkoi palëve që në seancën e ardhshme të jenë të përgatitura për të shprehur konkluzionet përfundimtare mbi çështjen.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-07-17 00:00 - 2020-07-17 00:00

  The Appeal Chamber announces that the review in public hearing of the case (JR) no. 21/2019, dated 24.04.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 103, dated 05.02.2019 of the Independent Qualification Commission related to the assessee Donika Prela, scheduled to be held on Friday 17.07.2020, at 10:00, for objective reasons shall be adjourned and shall be held on Friday 17.07.2020 , at 10:30 h.

  The adjudication panel for this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ardian Hajdari

  Members: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of “Pallati i Koncerteve”, at Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana.

 • 2020-07-17 00:00 - 2020-07-17 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela, i caktuar për ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, në adresën “bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • 2020-07-20 00:00 - 2020-07-20 00:00

  Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-20 00:00 - 2020-07-20 00:00

  On Monday, 20.07.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing the case of Disciplinary Jurisdiction no. 1/2019, dated 19.12.2019 with the petitioner Tom Dedaj, against decision no. 22, dated 28.01.2019 of the High Prosecution Council.

  This case shall be reviewed by the judges:

  Natasha Mulaj                   President of the Appeal Chamber

  Albana Shtylla                    Member of the Appeal Chamber

  Ardian Hajdari                    Member of the Appeal Chamber

  Ina Rama                             Member of the Appeal Chamber

  Luan Daci                            Member of the Appeal Chamber

  Rezarta Schuetz                 Member of the Appeal Chamber

  Sokol Çomo                         Member of the Appeal Chamber

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-22 00:00 - 2020-07-22 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 22.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo 

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-22 00:00 - 2020-07-22 00:00

  On Wednesday 22.07.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.23/2019, dated 08.05.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.. 112, dated 04.03.2019 of the Independent Qualification Commission, related to the re-evaluation of the assessee Dritan Peka.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Natasha Mulaj

  Rapporteur:  Rezarta Schuetz

  Members:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-30 00:00 - 2020-07-30 00:00

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Kryesuesi i seancës, pasi konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit edhe në seancën e sotme, njoftoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 08.07.2020, ka përcjellë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e tij nr. 239, datë 07.07.2020 “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti”.

  Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit znj. Panajoti, nëpërmjet postës elektronike, i ka kërkuar Kolegjit ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit sipas vendimit të KLGJ-së nr. 239 datë 07.07.2020.

  Komisioneri Publik konstatoi se vendimi i KLGJ-së, nr. 239, datë 7.07.2020 është i ekzekutueshëm, por ende i ankimueshëm sipas parashikimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Komisioneri Publik konstatoi gjithashtu, se subjekti i rivlerësimit ka shprehur vullnetin e ndërprerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, por nuk është shprehur në lidhje me vullnetin për të pranuar pasojën e ndërprerjes së këtij procesi, ndalimin e emërimit për një periudhë prej 15 vjetësh në organet e drejtësisë, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

  Komisioneri Publik, i kërkoi trupit gjykues që nëse vendos të ndërpresë procesin e rivlerësimit për znj. Regleta Panajoti, zbatimi i nenit G të Aneksit të Kushtetutës, duhet të jetë i plotë, bazuar në jurisprudencën e deritanishme të Kolegjit.

  Trupi gjykues pasi u tërhoq për t’u konsultuar, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • T’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor informacion dhe dokumentacion mbi mënyrën dhe formën e njoftimit të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti lidhur me vendimin nr. 239, datë 07.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti” me qëllim përllogaritjen nga ana e trupit gjykues të përfundimit të afatit ligjor lidhur me të drejtën e ankimit.
  • Në varësi të përgjigjes dhe informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me sa më sipër, Kolegji, para zhvillimit të seancës gjyqësore të radhës, do t’i kërkojë informacion Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse subjekti i rivlerësimit e ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit të sipërcituar të KLGJ-së brenda afatit ligjor.
  • Të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet në seancën gjyqësore të radhës lidhur me çështjet e mësipërme dhe pasojat ligjore të ndërprerjes së procesit të rivlerësimit sipas parashikimeve të Aneksit të Kushtetutës dhe ligjit.

  Në pritje të këtij informacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 30.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2020-07-30 00:00 - 2020-07-30 00:00

  The Appeal Chamber held on 10.07.2020, at 10:00, the public hearing on the case (JR) no. 51/2019, dated 17.10.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against the decision no. 169, dated 26.06.2019, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation process of the assessee Regleta Panajoti.

  After ascertaining the absence of the assessee in today's hearing, the presiding judge announced that on 08.07.2020, the High Judicial Council had forwarded to the Appeal Chamber, its decision no. 239, dated 07.07.2020 “On the termination of the status of magistrate for the judge of Tirana Judicial District Court, Mrs. Regleta Panajoti”.

  Meanwhile, the assessee Mrs. Panajoti, via an email has requested the Appeal Chamber to terminate the transitional re-evaluation process due to the termination of the status of magistrate pursuant to the decision of the HJC no. 239 dated 07.07.2020.

  The Public Commissioner found that the decision of the HJC, no. 239, dated 7.07.2020 is effective, but still can be appealed according to the provisions of Law no. 115/2016 "On the governing bodies of the justice system". The Public Commissioner also found that the assessee has expressed the will to terminate the transitional re-evaluation process, but has not expressed her willingness to accept the consequence that derive from the termination of this process, the prohibition to be appointed for a period of 15 years in the justice system, pursuant to Article G of the Annex to the Constitution.

  The Public Commissioner requested the adjudication panel that if it decides to terminate the re-evaluation process for Ms. Regleta Panajoti, the provisions of Article G of the Annex to the Constitution must be fully applied, pursuant to the current case-law of the Appeal Chamber.

  The adjudication panel withdrew for further consultation, and upon an interim decision, decided:

  - To request from the High Judicial Council information and documentation on the manner and form of notification of the assessee Regleta Panajoti regarding the decision no. 239, dated 07.07.2020, “On the termination of the status of magistrate for the judge of Tirana Judicial District Court, Mrs. Regleta Panajoti” in order for the adjudication panel to calculate the termination of the legal time limits regarding the right to appeal.

  - Depending on the response and information of the High Judicial Council regarding the above, the adjudication panel, prior to the next hearing, shall request information from the Administrative Court of Appeal in Tirana, if the assessee has exercised the right to appeal against the aforementioned decision of the HJC within the legal time limits.

  - To invite the assessee to be heard in the next hearing regarding the above issues and the legal consequences of termination of the re-evaluation process according to the provisions of the Annex to the Constitution and the Vetting law.

  Pending this information, the adjudication panel decided to adjourn the public hearing on 30.07.2020, at 10:00.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr.3. Tirana.