Seancë publike

Seancë publike

2020-07-20 00:00 - 00:00

Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-09-21 09:26 - 2021-09-21 09:26

  Today, on 09.09.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 12/2021, dated 03.03.2021, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 324, dated 11.12.2020, of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Sokol Ngresi.

  The presiding judge informed the parties on the delivery of the response from the State Cadaster Agency upon the request of the Chamber, as well as of a denunciation forwarded by the Institution of the Public Commissioner against the assessee.

  To the purpose of the examination of the case, the assessee submitted several new acts sent at his request by the Prosecution office at Vlora First Instance Court and Vlora Regional Directorate of Taxes, which he demanded to be collected as evidence by the trial panel.

  Pursuant to the interim decision of the hearing dated 26.07.2021, in order to investigate the denunciations where it is alleged an undisclosed property by the assessee, the trial panel summoned the citizen F.K. as witness, who presented his testimony, some original acts of the preliminary immovable property sales contract and responded to the questions of the trial panel, assessee and the observer of the International Monitoring Operation.

  When requested by the presiding judge to maintain a position with respect to the witness’s testimony, the assessee stated that it proved the lack of any circumstance for the conclusion of a regular sales contract. According to Mr. Ngresi, the contract submitted by the witness, which was made available to the Public Commissioner and assessee, is forged and untrue.

  Based on Article 213 of the Civil Procedure Code and Article 49 of Law 84/2016, the trial panel decided to allow the administration as evidence of the acts submitted by the assessee Mr. Sokol Ngresi, as well as by the witness, citizen F.K. Subsequently, the assessee reiterated his position that the acts submitted in today’s hearing by the witness do not constitute evidence since, according to him, they are falsified and that they are the subject of a criminal proceedings, to prove their intellectual falsity.

  With regards to the acts administered as evidence by the trial panel, the Public Commissioner reserved the right to make a statement with the final conclusions, after the closing of the judicial investigation.

  Pursuant to Article 49, para 1/b of Law 84/2016, as well as Article 224/a of the Civil Procedure Code, the trial panel decided to submit to the expertise the original acts filed by witness F.K., if there are elements of forgery, as follows:

  - Preliminary contract for the sale of real estate; three payment orders and the payment mandate, as well as the declaration of the revocation of the contract.

  Also, the trial panel decided to summon an expert from the Scientific Police Institute at the General Directorate of State Police, in the capacity of forensic expert.

  As per the above, the hearing shall be adjourned until 21.09.2021, at 10.00h. The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-09-21 09:18 - 2021-09-21 09:18
  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.09.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 12/2021, datë 03.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Sokol Ngresi.
  Kryesuesja e seancës bëri me dije mbërritjen e përgjigjes nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës pas kërkesës së Kolegjit, si dhe të një denoncimi të përcjellë nga Institucioni i Komisionerit Publik në adresë të subjektit të rivlerësimit.
  Në funksion të shqyrtimit të çështjes, subjekti i rivlerësimit paraqiti disa akte të reja të dërguara nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë dhe Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë me kërkesë të tij, të cilat kërkoi të pranohen si provë nga trupi gjykues.
  Në zbatim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së datës 26.07.2021, në funksion të hetimit mbi denoncimet ku pretendohet për një pasuri të padeklaruar nga ana e subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues thërriti në cilësinë e dëshmitarit shtetasin F.K, i cili paraqiti dëshminë e tij, disa akte origjinale të kontratës paraprake të shitjes së pasurisë së paluajtshme si dhe iu përgjigj pyetjeve të trupit gjykues, të subjektit të rivlerësimit dhe të vëzhguesit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.
  I pyetur nga kryesuesja për të mbajtur një qëndrim lidhur me dëshminë e dëshmitarit, subjekti i rivlerësimit deklaroi se nëpërmjet saj, u provua mungesa e çdo rrethane për nënshkrimin e një kontrate të rregullt shitjeje. Sipas z. Ngresi, kontrata e paraqitur nga dëshmitari, me të cilën u njohën Komisioneri Publik dhe subjketi i rivlerësimit, është e falsifikuar dhe e pavërtetë.
  Bazuar në nenin 213 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenin 49 të ligjit 84/2016, trupi gjykues  vendosi të lejojë administrimin në cilësinë e provës të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit z. Sokol Ngresi, si dhe nga dëshmitari, shtetasi F.K.
  Në vijim, subjekti i rivlerësimit përsëriti qëndrimin e tij se aktet e paraqitura në seancën e sotme nga dëshmitari, nuk përbëjnë provë pasi, sipas tij, janë të falsifikuara dhe se janë objekt i një procedimi penal, pikërisht për të provuar falsitetin intelektual të tyre.
  Për aktet e administruara si provë nga trupi gjykues, Komisioneri Publik rezervoi të drejtën të shprehet së bashku me konkluzionet përfundimtare, pas mbylljes së hetimit gjyqësor.
  Bazuar në nenin 49, pika 1, germa “b” e ligjit 84/2016, si dhe në nenin 224/a të Kodit të Procedurës Civile, trupi gjykues vendosi t’ia nënshtrojë ekspertimit, nëse ka elementë falsiteti në aktet origjinale të depozituara nga dëshmitari F.K si vijon:
  - Kontratën paraprake të shitjes së pasurisë së paluajtshme; tri mandate arkëtimi dhe mandatin e pagesës, si dhe deklaratën për revokim kontrate prenotimi.
  Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të thërrasë në cilësinë e ekspertit kriminalist, ekspert nga Instituti i Policisë Shkencore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
  Për qëllim të sa më sipër,  seanca do të shtyhet për në datën 21.09.2021, ora 10.00.
  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 • 2021-09-30 15:50 - 2021-09-30 15:50

  On Thursday, 30.09.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing the case (JR) no. 53/2020 dated 24.11.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 286, dated 04.08.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Genti Shala

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Sokol Çomo

  Rapporteur:    Ina Rama

  Members:        Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-09-30 14:20 - 2021-09-30 14:20

  Ditën e enjte, më datë 30.09.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.53/2020 datë 24.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 286, datë 04.08.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Genti Shala.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-10-04 13:53 - 2021-10-04 13:53

  Today, on 13.09.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 60/2020, dated 18.12.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 316, dated 17.12.2020, of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Ibrahim Hoxha.

  During the verification of the presence of the parties, the case rapporteur informed the court that due to health reasons, the presiding judge found it impossible to attend today’s hearing.

  In these terms, due to the impossibility to form the trial panel, it was decided to adjourn the hearing until October 4, 2021, at 10:00h.

  The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-10-04 13:43 - 2021-10-04 13:43

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.09.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 60/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 316, datë 17.11.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ibrahim Hoxha.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, relatorja e çështjes bëri me dije se për arsye shëndetësore, kryesuesja e seancës e kishte të pamundur prezencën në seancën e sotme gjyqësore.

  Në këto kushte, për shkak të pamundësisë për të formuar trupën gjykuese, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 04 tetor 2021, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-10-06 11:47 - 2021-10-06 11:48

  Ditën e mërkurë, më datë 06.10.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2021 datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 332, datë 12.01.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Lindita Male (Ziguri).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-10-06 09:55 - 2021-10-06 09:55

  On Wednesday, 06.10.2021, at 10:00 hrs., there shall be adjudicated in a public hearing case (JR) no. 21/2021, dated 29.04.2021, related to the appeal filed by the Public Commissioner against decision no. 332, dated 12.01.2021 of the Independent Qualification Commission concerning assessee Lindita Male (Ziguri).

  The panel for the adjudication of this case is composed of the following:

  Presiding judge: Ina Rama

  Judge-Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Panel members:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3. Tiranë.