Seancë publike

Seancë publike

2019-06-05 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 5 qershor 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Brati.

Gjatë seancës së sotme gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti disa akte të reja shkresore që kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues, në funksion të objektit të procesit gjyqësor.

Në bazë të nenit 213 të Kodit të Procedurës Civile, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si provë të akteve shkresore të depozituara nga subjekti i rivlerësimit Alma Brati.

Pas një kërkese paraprake të subjektit të rivlerësimit, Komisioneri Publik saktësoi kufijtë e shkaqeve të ankimit në mënyrë të përmbledhur.

Subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues që këtë pohim të Komisionerit Publik mbi shkaqet e ankimit, ta bëjë pjesë të provave të pranuara gjatë seancës së sotme. Trupi gjykues e refuzoi këtë kërkesë të subjektit të rivlerësimit, pasi vlerësoi se nuk gjendet në kushtet e nenit 283 të Kodit të Procedurës Civile dhe si rrjedhojë, parashtrimi i Komisionerit Publik nuk mund të trajtohet si një pohim gjyqësor. Trupi gjykues i dha vlerë faktit që subjekti i rivlerësimit mori përgjigje shteruese nga Komisioneri Publik.

Subjekti i rivlerësimit deklaroi se ndodhet në kushtet kur organet shtetërore përgjegjëse nuk arrijnë t’i vënë në dispozicion dokumentacionin e plotë justifikues të të ardhurave nga puna e personave të tjerë të lidhur me subjektin e rivlerësimit, rrjedhimisht, i kërkoi trupit gjykues të përcaktojë nivelin e provueshmërisë të të gjitha akteve të depozituara deri tani për t’u konsideruar në cilësinë e provës, në këndvështrim të nenit 32/2 dhe nenit 52/2 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Në këndvështrim të këtyre neneve, subjekti i rivlerësimit kërkoi që trupi gjykues të shprehet mbi vlerën që do të kenë provat në analizën financiare, vërtetësinë e tyre dhe pamundësinë objektive për të paraqitur provat e plota. Për të pasur në dispozicion kohën e nevojshme për t’u shprehur lidhur me këtë kërkesë të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datë 17.06. 2019, ora 14.30.

Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-09-25 00:00 - 2019-09-25 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 06.09.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj.

  Gjatë kësaj séance gjyqësore, subjekti i rivlerësimit shprehu kundërshtimet e tij lidhur me ankimin e Komisionerit Publik dhe kërkoi riçelje të hetimit gjyqësor për marrjen si provë të disa akteve të reja shkresore, të depozituara pranë trupit gjykues.

  Trupi gjykues vendosi çeljen e hetimit gjyqësor, si dhe vendosi të marrë si prova aktet e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit.

  Trupi gjykues vendosi që Kolegji të kryejë një analizë të plotë, sa i përket situatës financiare të subjektit të rivlerësimit që nga viti 2003, deri në vitin 2016. Kjo analizë do t’u dorëzohet palëve brenda një kohe të arsyeshme, për t’u mundësuar përgatitjen e argumentave respektivë për në seancën e radhës që do të zhvillohet më 25 shtator, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-09-25 00:00 - 2019-09-25 00:00

  The Appeal Chamber held on 06.09.2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Artur Malaj.

  During this hearing the assessee stated his objections to the appeal of the Public Commissioner and requested the re-opening of the judicial investigation to collect as evidence several written documents submitted by him with the adjudication panel.

  The panel decided to re-open the judicial investigation and decided to collect as evidence the documents submitted by the assessee.

  The panel ruled that the Chamber carries out a complete analysis related to the financial situation of the assessee from 2003 to 2016. Such analysis shall be forwarded to the parties within a due time, to enable the preparation of respective arguments for the next hearing scheduled to be held on September 25, 2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-10-01 00:00 - 2019-10-01 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.09.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit gjendet në pamundësi financiare për të justifikuar me burime të ligjshme pasurinë, si dhe ka bërë deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm të pasurisë; rrjedhimisht Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i konsideruar si të pabazuara në ligj e në prova dhe i kërkoi trupit gjykues çeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen në cilësinë e provës të disa akteve të reja që i paraqiti gjatë seancës së sotme gjyqësore.  

  Trupi gjykues vendosi të marrë si provë aktet e paraqitura në kuadër të shkaqeve të ankimit që lidhen me kriterin e pasurisë, duke i konsideruar të pranueshme nga pikëpamja formale, ndërkohë që vlera e tyre provuese do të analizohet në kuadër të marrjes së vendimit përfundimtar.

  Trupi gjykues refuzoi marrjen si provë të disa akteve shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit që lidheshin me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale, pasi konstatoi se këto akte tejkalonin shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik që lidhen vetëm me kriterin e pasurisë.

  Përsa i përket një kërkese që bëri Komisioneri Publik për marrjen si provë të një informacioni të përcjellë nga DSIK pranë Komisionerit Publik më datë 16.11.2018, trupi gjykues vendosi që duke qenë se nuk është pjesë e ankimit, do ta shqyrtojë vetëm pasi të njihet me dokumentacionin dhe ta analizojë atë.

  Kryesuesi i seancës deklaroi se deri në seancën e radhës trupi gjykues do të vlerësojë se deri në cilën shkallë do të marrë dijeni subjekti i rivlerësimit për këtë material që sipas Komisionerit Publik, pretendohet të jetë “sekret”.  Po në këtë seancë, do të përcaktohet nga trupi gjykues nëse ky dokument do të merret ose jo si provë në gjykim. 

  Në kushtet kur Komisionerit Publik kërkoi kohë për t’u shprehur mbi vlerën provuese të provave të reja, për të cilat, subjekti i rivlerësimit kërkon të merren në gjykim nëpërmjet riçeljes së hetimit gjyqësor, trupi gjykues vendosi që seanca e radhës të zhvillohet më 1 tetor 2019, ora 12:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.