Seancë publike

Seancë publike

2020-10-02 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 02.10.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

Kryesuesja e seancës bëri me dije se në përmbushje të detyrave të lëna në seancën paraardhëse, subjekti i rivlerësimit kishte depozituar në Kolegj në mënyrë elektronike, prapësimet e tij lidhur me analizën financiare të kryer nga Kolegji, me kërkesë të Komisionerit Publik.

Në qëndrimin e tij lidhur me këtë analizë financiare, Komisioneri Publik shprehu dakordësinë për një pjesë të zërave, ndërsa kundërshtoi përllogaritjet për gjendjen e likuiditeteve cash, të deklaruara nga subjekti i rivlerësimit në deklaratat periodike të viteve 2005 dhe 2010-të.

Nga ana e tij, subjekti i rivlerësimit, prapësimet e tij lidhur me analizën financiare, i mbështeti në 16 akte të reja, të cilat i paraqiti pranë trupit gjykues.

Trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e reja të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

Pas deklarimit të palëve për mospasje të kërkesave shtesë, trupi gjykues, me vendim të ndërmjetëm, vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare më datë 08.10.2020, ora 10:00. Në këtë seancë, së bashku me konkluzionet përfundimtare, Komisioneri Publik do të shprehë qëndrimin e tij edhe në lidhje me provat e reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit lidhur me analizën financiare.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-10-21 00:00 - 2020-10-21 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 06.10.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se ndan gjykim të kundërt me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, sipas të cilit, janë konstatuar mangësi vetëm në aftësitë profesionale të subjektit të rivlerësimit, z. Elvin Gokaj  dhe është vendosur pezullimi i tij nga detyra për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, pasi sipas tij, z. Gokaj nuk arrin nivel të besueshëm të vlerësimit të pasurisë.

  Nga ana e tij, subjekti i rivlerësimit përmes përfaqësueses ligjore, paraqiti parashtresat për ankimin e depozituar prej tij, si dhe prapësimet për shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke kërkuar riçelje të hetimit, bazuar në disa akte të reja shkresore të depozituara gjatë seancës së sotme, për të cilat kërkoi të pranohen si provë nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se edhe vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që konstatonte mangësi në aftësitë profesionale të tij, është i cënueshëm në tërësinë e tij dhe me një analizë të mangët ligjore.

  Me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi të riçelë hetimin gjyqësor dhe të pranojë në cilësinë e provës vetëm një pjesë të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, ndërkohë që bazuar në nenin 49, pika 6, germa “a” dhe “d” e ligjit 84/2016, vlerësoi se pjesa tjetër e akteve është e panevojshme dhe nuk ndikon në marrjen e vendimit, edhe nëse ato akte konsiderohen të vërteta.

  Duke qenë se lejoi të marrë në cilësinë e provës disa akte, në funksion të ankimit të Komisionerit Publik dhe të ankimit të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi që të dyja ankimet të shqyrtohen së bashku në të njëjtin proces.

  Seanca e ardhshme do të zhvillohet në datën 21.10.2020 ora 10.30, për t’u dhënë kohë palëve të përgatiten për të debatuar lidhur me provat e reja.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-21 00:00 - 2020-10-21 00:00

  The Appeal Chamber held on 06.10.2020, at 10:00, the public hearing on the case (JR) no. 57/2019, dated 11.11.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner and the appeal and counter-appeal of the assessee Elvin Gokaj, against decision no. 187, dated 24.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  While putting forward his appeal grounds, the Public Commissioner stated that he shares an adversarial judgment to the decision of the Independent Qualification Commission, which, has identified only deficiencies in the proficiency assessment of the assessee, Mr. Elvin Gokaj and upon this ascertainment it was decided his suspension from office for a period of one year and the obligation of the assessee to attend the training program, according to the curricula approved by the School of Magistrates. The Public Commissioner requested the amendment of decision no. 187, dated 24.07.2019 of the Independent Qualification Commission and dismissal from office of the assessee, because according to the Public Commissioner, Mr. Gokaj does not reach a trustable level in the assets assessment.

  On the other hand, through the legal representative, the assessee put forward his submissions regarding the appeal filed by him, as well as his objections to the appeal grounds of the Public Commissioner, by requesting the re-opening of the investigation, based on several new written acts filed during the today’s hearing that he asked to be admitted as evidence by the adjudication panel. The assessee stated that even the decision of the Independent Qualification Commission that has identified deficiencies in his proficiency assessment, is vulnerable in its entirety and lacks a proper legal analysis.

  Upon an interim decision, the adjudication panel decided to reopen the judicial investigation and to accept as evidence only some of the acts filed by the assessee, and pursuant to Article 49, paragraph 6, items “a” and “d “of Law 84/2016, deemed that the rest of the acts are unnecessary and do not affect the decision-making, even if those acts are assessed as true.

  Given that the adjudication panel decided to accept as evidence two acts, with regard to the appeal of the Public Commissioner and the appeal of the assessee, it decided that both appeals shall be examined together in the same process.

  The subsequent hearing shall be held on 21.10.2020 at 10.30, in order to provide the parties with the necessary time to prepare for the deliberations regarding the new evidence.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-11-04 00:00 - 2020-11-04 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.10.2020, ora 10:00, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 40/2018, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Fullani kundër vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen dhe rrëzoi me shumicë votash kërkesën e subjektit të rivlerësimit për pezullimin e gjykimit, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr.49/2012 për “Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 04.11.2020, ora 10:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-11-04 00:00 - 2020-11-04 00:00

  Today, on 16.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber reviewed in camera the case no. (JR) 40/2018, dated 04.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Arjana Fullani against decision no. 186, dated 23.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  After reviewing the case and dismissed by a majority of votes the request of the assessee for the suspension of the adjudication, pursuant to article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as well as pursuant to Article 51, paragraph 1/b of Law no. 49/2012 on “On the Administrative Courts and Administrative Disputes”, as amended , the adjudication panel, composed of Albana Shtylla presiding judge, Natasha Mulaj case rapporteur and members Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo, decided to review the case in a public hearing on Wednesday, 04.11.2020, at 10:30 h.