Seancë publike

Seancë publike

2020-11-04 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.11.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 40/2018, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Fullani kundër vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, pasi subjekti i rivlerësimit, znj. Arjana Fullani, bëri me dije se përfaqësuesja e saj ligjore gjatë procesit gjyqësor në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, do të ishte znj. Evelina Qirjako, trupi gjykues u tërhoq në dhomë këshillimi për të verifikuar aktin e përfaqësimit të znj. Qirjako. Kryesuesja e seancës, në emër të trupit gjykues, deklaroi se gjykata legjitimonte znj. Qirjako si përfaqësuese ligjore të znj. Fullani në proces.

Pas këtij momenti procedural, përfaqësuesja ligjore paraqiti qëndrimin mbi ankimin lidhur me pikën 2 të vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, sipas së cilës “subjekti humb të drejtën për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë Gjyqësor ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare”.

Përfaqësuesja ligjore deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është i cënueshëm në pikën 2 të tij, i marrë mbi prova që nuk ekzistojnë, mbi prova të pavlefshme, të kundraligjshme dhe në shkelje të qartë të ligjit procedural dhe të një procesi të rregullt ligjor administrativ.

Më pas, trupi gjykues i konsultuar në vend, me shumicë votash, vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor të çështjes. Kryesuesja e seancës pyeti subjektin e rivlerësimit, zonjën Fullani, nëse si palë ankuese ishte e gatshme të paraqiste gjatë ditës së sotme konkluzionet përfundimtare apo i nevojitej një kohë shtesë për t’u përgatitur në lidhje me to. Përfaqësuesja ligjore deklaroi se konkluzionet përfundimtare nuk kishin asgjë të shtuar mbi argumentat që ajo kishte paraqitur në seancën e sotme në mënyrë të detajuar.

Me kërkesë të kryesueses së seancës, përfaqësuesja ligjore paraqiti kërkimin përfundimtar, sipas të cilit, subjekti i rivlerësimit i kërkonte Kolegjit ndryshimin e pikës 2 të vendimit nr. 186, datë 23.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe pushimin e gjykimit për këtë çështje, pas vlerësimit se objekti është i pamundur në bazë të nenit 95, të Kodit të Procedurës Administrative.

Pasi dëgjoi kërkimin përfundimtar të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 11.11.2020, ora 10.00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-12-09 00:00 - 2020-12-09 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 09.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Piro Samara.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-09 00:00 - 2020-12-09 00:00

  On Wednesday 09.12.2020, at 10:00, The Appeal Chamber shall review in public hearing the case (JR) no.21/2020, dated 26.06.2020 corresponding to the appeal filed by the Public Commissioner, against decision no. 249, dated 06.03.2020 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Piro Samara.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  The Appeal Chamber announces that today, on 02.12.2020, after reviewing in camera the case (JR) no.17 / 2020, dated 02.06.2020, corresponding to the appeal filed by the assessee Arjana Liço against decision no. 247, dated 05.03.2020 of the Independent Qualification Commission, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution and Article 51, paragraph 1, item “b” of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided to review the case in a public hearing on Monday, 14.12.2020, at 12:00 h.

  The decision to review the case in public hearing was made to fix the shortcomings of the process and to give the assessee, Mrs. Arjana Liço, the opportunity to be heard and to submit her evidence and arguments.

  The adjudication panel for the adjudication of this case, consists of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

   

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 03.12.2020, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.37/2019, datë 05.08.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Aleksandër Muskaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 179, datë 10.07.2019, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 14.12.2020, ora 14:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me çështjen e tij.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 02.06.2020, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.17/2020, datë 02.06.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Liço kundër vendimit  të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 247, datë 05.03.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 14.12.2020, ora 12:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për të rregulluar të metat e procesit dhe për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit, znj. Arjana Liço, të dëgjohet e të paraqesë provat dhe argumentat e saj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.