Seancë publike

Seancë publike

2020-11-02 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 02.11.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e kundërankimit të subjektit të rivlerësimit Elvin Gokaj, kundër vendimit nr. 187, datë 24.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të reja, subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimit dhe nuk ka arritur të shpjegohet bindshëm, lidhur me pagimin e këstit të parë dhe të dytë të apartamentit në Durrës, si dhe lidhur me veprimet bankare të kryera në një llogarie dyemërore të bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit dhe familjarëve të tij. Komisioneri Publik paraqiti ne seancën e sotme vetëm shkaqet e ankimit që i konsideroi thelbësore, por deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit në tërësinë e tyre.

Pasi relatorja e çështjes në emër të trupit gjykues, i drejtoi Komisionerit Publik disa pyetje sqaruese lidhur me mungesën e të ardhurave të ligjshme për pasurinë “llogari dyemërore” e bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit, e përfshirë në shkaqet e ankimit si dhe në parashtrimet e tij  në seancën e datës 06.10.2020, por të pacituara në parashtrimin e seancës së sotme, trupi gjykues, nëpërmjet një vendimi të ndërmjetëm, deklaroi vendimmarrjen e tij si vijon:

 • Trupi gjykues ka nevojë për një qartësim të shkaqeve të ankimit, të cilave iu qëndron ekzaktësisht Komisioneri Publik, si dhe argumentave të tij në lidhje me to, duke i kërkuar që t’i paraqesë me shkrim, pa bërë një dallim ndërmjet shkaqeve që i konsideron të rëndësishme apo të parëndësishme, pasi për Kolegjin nuk mund të ketë një ndarje të tillë, ndëmjet shkaqeve të ankimit, përsa kohë ato janë të përfshira në ankim.
 • Në funksion të paraqitjes sa më të plotë shkaqeve të ankimit, i kërkojmë Komisionerit Publik të paraqesë analizën financiare për pasurinë apartament në Durrës si dhe për llogaritë dyemërore të bashkëshortes së tij me prindërit e subjektit të rivlerësimit dhe nënën e bashkëshortes, pasi në ankim, tek parashtrimet e datës 6 tetor 2020, Komisioneri Publik është ndalur për analizë vetëm në vitet 2011, 2012, dhe 2013.

Këto kërkesa të gjykatës duhet të paraqiten nga Komisioneri Publik brenda datës 4 nëntor 2020, ora 15:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, me qëllim që më tej, t’i bëhen të ditura subjektit të rivlerësimit para seancës së ardhshme që do të zhvillohet më datë 06.11.2020, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-12-09 00:00 - 2020-12-09 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 09.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Piro Samara.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-09 00:00 - 2020-12-09 00:00

  On Wednesday 09.12.2020, at 10:00, The Appeal Chamber shall review in public hearing the case (JR) no.21/2020, dated 26.06.2020 corresponding to the appeal filed by the Public Commissioner, against decision no. 249, dated 06.03.2020 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Piro Samara.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  The Appeal Chamber announces that today, on 02.12.2020, after reviewing in camera the case (JR) no.17 / 2020, dated 02.06.2020, corresponding to the appeal filed by the assessee Arjana Liço against decision no. 247, dated 05.03.2020 of the Independent Qualification Commission, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution and Article 51, paragraph 1, item “b” of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided to review the case in a public hearing on Monday, 14.12.2020, at 12:00 h.

  The decision to review the case in public hearing was made to fix the shortcomings of the process and to give the assessee, Mrs. Arjana Liço, the opportunity to be heard and to submit her evidence and arguments.

  The adjudication panel for the adjudication of this case, consists of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

   

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 03.12.2020, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.37/2019, datë 05.08.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Aleksandër Muskaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 179, datë 10.07.2019, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 14.12.2020, ora 14:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me çështjen e tij.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-14 00:00 - 2020-12-14 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 02.06.2020, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.17/2020, datë 02.06.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Liço kundër vendimit  të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 247, datë 05.03.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e saj në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 14.12.2020, ora 12:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për të rregulluar të metat e procesit dhe për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit, znj. Arjana Liço, të dëgjohet e të paraqesë provat dhe argumentat e saj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.