Seancë publike

Seancë publike

2021-01-13 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.21/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Piro Samara, e caktuar për t’u zhvilluar më datë 09.12.2020, ora 10:00, për shkak të mungesës së gjyqtares relatore për arsye objektive për motive shëndetësore, do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 13.01.2021, ora 10:00.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-01-21 00:00 - 2021-01-21 00:00

  The Appeal Chamber held today, on 23.12.2020, at 10:00 h, the public hearing of the case (JR) 39/2019, dated 04.09.2019, which corresponds to the appeal of the assessee Evelina Qirjako against decision no. 178, dated 08.07.2019, of the Independent Qualification Commission.

  The assessee, Mrs. Qirjako, submitted her preliminary request to the panel to suspend the review of her case until the final resolution of the lawsuit she filed with the Administrative Court of Appeal, as according to her, the decision that this court shall make is directly related to the review of the case in the Appeal Chamber.

  After withdrawing for consultation regarding the request of the assessee, based on Article 50 of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, the trial panel, by a majority vote, decided to request to the Tirana Administrative Court of Appeal information on the status of the adjudication of the case of Mrs. Evelina Qirjako and continue the examination of the case in the Appeal Chamber, after receiving this information.

  In these circumstances, the trial panel decided to adjourn the hearing until 21.01.2021, at 10:00h.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard "Dëshmorët e Kombit", no.3. Tirana.

 • 2021-01-21 13:13 - 2021-01-21 13:14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.12.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 39/2019, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Evelina Qirjako kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Qirjako paraqiti kërkesën e saj paraprake drejtuar Kolegjit për pezullimin e shqyrtimit të çështjes të saj deri në zgjidhjen përfundmitare të padisë që ajo ka ngritur në Gjykatën Administrative të Apelit, pasi sipas saj, vendimi që do të marrë kjo gjykatë lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me shqyrtimin e çështjes në Kolegj.

  Pasi u tërhoq për konsultim lidhur me kërkesën e subjektit të rivlerësimit, me shumicë votash, bazuar në nenin 50 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues vendosi t’i kërkojë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, informacion mbi statusin e gjykimit të çështjes së znj. Evelina Qirjako dhe të vijojë shqyrtimin e çështjes në Kolegj, pas mbërritjes së këtij informacioni.

  Në këto kushte, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 21.01.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-01-27 00:00 - 2021-01-27 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11.01.2021, ora 12:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 51/2020, datë 23.11.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj kundër vendimit nr. 294, datë 15.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u njoh dhe u konsultua lidhur me kërkesën paraprake të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj për të mos lejuar praninë e mediave në seancën e tij, si dhe ndalimin e publikimit të saj, trupi gjykues vendosi rrëzimin e kërkesës, duke vlerësuar se nuk gjendemi në asnjë nga kushtet e nenit 20 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar. Objekti i ankimit të subjektit të rivlerësimit është vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që nuk ka asnjë shkak që lidhet me jetën private, mbrojtjen e moralit publik, rendin publik, sigurinë kombëtare apo sekretin tregtar.     

  Subjekti i rivlerësimit u dëgjua nga trupi gjykues teksa parashtroi kundërshtitë e tij lidhur me procesin e zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Subjekti i rivlerësimit, z. Malaj paraqiti edhe dy akte të reja shtesë në funksion të shqyrtimit të çështjes, njëri prej të cilëve, padia e ngritur prej tij në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, me dëftesë postare të datës 17 qershor 2020, u pranua në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Ndërsa për aktin tjetër, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit ta risjellë në formën e kërkuar nga ligji, pasi ishte fotokopje e pavërtetuar.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, t’i japë mundësinë subjektit të rivlerësimit të njihet me aktet procedurale të fashikullit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhen me trajtimin e kërkesave të subjektit të rivlerësimit me objekt përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues. Për këtë qëllim, seanca u shty për në datën 27 janar 2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-01-27 00:00 - 2021-01-27 00:00

  Today, on 11.01.2021, at 12:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) no. 51/2020, dated 23.11.2020, corresponding to the appeal of the assessee Alaudin Malaj against decision no. 294, dated 15.09.2020, of the Independent Qualification Commission.

  After being informed and consulted with regard to the preliminary request of the assessee Alaudin Malaj to not allow the participation of the media in his hearing, as well as the prohibition of its publication, the trial panel decided to dismiss the request, assessing that it is not found in any of the terms of Article 20 of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended. The object of the appeal of the assessee is the decision of the Independent Qualification Commission which is no cause related to privacy, protection of public morals, public order, national security or trade secrecy.

  The assessee was heard by the trial panel as he submitted his objections regarding the proceedings at the Independent Qualification Commission. To the purpose of the review of the case the assessee, Mr. Malaj submitted two new additional acts, one of which, the lawsuit filed by him with the Administrative Court of First Instance Tirana, against the decision of the Independent Qualification Commission, upon postal receipt dated 17 June 2020, was admitted as evidence by the trial panel. With regard to the other act, the trial panel requested the assessee to bring it back in the form required by law, as it was only an uncertified copy.

  The trial panel decided also to provide the assessee the opportunity to get acquainted with the procedural acts of the case file of the Independent Qualification Commission related to the addressing the requests of the assessee with object the recusal of the trial panel members. To this aim, the hearing was postponed to be held on January 27, 2021, at 10:00 h.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.