Seancë publike

Seancë publike

2021-02-23 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.02.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e Komisionerit Publik z. Florian Ballhysa që ka ushtruar ankimin në çështjen (JR) nr. 55/2019, datë 29.10.2019.

Në mungesë të tij, Komisioneri Publik z. Darjel Sina ishte i pranishëm në seancë për të bërë me dije se z. Ballhysa kishte njoftuar zyrtarisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në këtë seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj për një kohë të përshtatshme.

Pasi kryesuesja konfirmoi marrjen zyrtarisht të njoftimit të dërguar nga Komisioneri Publik dhe pasi subjekti i rivlerësimit shprehu dakordësinë e tij lidhur me kërkesën e Komisionerit Publik, trupi gjykues, bazuar në nenin 175, pika 2, e Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 11.03.2021, ora 10:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

Related upcoming events

 • 2021-03-10 00:00 - 2021-03-10 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 10.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë  publike çështja (JR) nr.46/2019 datë 25.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-03-10 00:00 - 2021-03-10 00:00

  On Wednesday, 10.03.2021, at 10:00h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 46/2019 dated 25.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 161, dated 18.06.2019, of the Independent Commission of Qualification, related to the assessee Kastriot Selita.

  The adjudication panel for the trial of this case consists of judges:

  Presiding:       Albana Shtylla

  Rapporteur:   Ina Rama

  Members:       Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The public hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana

 • 2021-03-11 00:00 - 2021-03-11 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.02.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e Komisionerit Publik z. Florian Ballhysa që ka ushtruar ankimin në çështjen (JR) nr. 55/2019, datë 29.10.2019.

  Në mungesë të tij, Komisioneri Publik z. Darjel Sina ishte i pranishëm në seancë për të bërë me dije se z. Ballhysa kishte njoftuar zyrtarisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në këtë seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj për një kohë të përshtatshme.

  Pasi kryesuesja konfirmoi marrjen zyrtarisht të njoftimit të dërguar nga Komisioneri Publik dhe pasi subjekti i rivlerësimit shprehu dakordësinë e tij lidhur me kërkesën e Komisionerit Publik, trupi gjykues, bazuar në nenin 175, pika 2, e Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 11.03.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2021-03-11 00:00 - 2021-03-11 00:00

  Today, on 23.02.2021, at 10:00h, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) 55/2019, dated 29.10.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against the decision no. 173, dated 01.07.2019, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Artan Madani.

  During the verification of the presence of the parties, the presiding judge noticed the absence of the Public Commissioner Mr. Florian Ballhysa, the one that filed the appeal of the case (JR) no. 55/2019, dated 29.10.2019.

  In his absence, the Public Commissioner Mr. Darjel Sina was present at the hearing to inform that Mr. Ballhysa had officially notified the Appeal Chamber that, due to health reasons, he was unable to attend this hearing and requested its adjournment to an appropriate date.

  After the presiding judge confirmed the official receipt of the notice sent by the Public Commissioner and after the assessee expressed his consent to the request of the Public Commissioner, the trial panel, based on Article 175, para 2, of the Civil Procedure Code, decided to adjourn the public hearing on 11.03.2021, at 10:00h.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-03-16 00:00 - 2021-03-16 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 02.03.2021, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.3/2021, datë 14.01.2021, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi me shumicë votash ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit të dëgjohet dhe të japë shpjegime lidhur me çështjen e tij.

  Gjykimi në seancë publike u vendos të zhvillohet ditën e martë, në datën 16.03.2021, ora 10:00. Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

 • 2021-03-16 00:00 - 2021-03-16 00:00

  The Appeal Chamber informs that today, on 02.03.2021, after considering in chambers the case (JR) no.3/2021, dated 14.01.2021, which corresponds to the appeal of the assessee Bilbil Mete against decision no. 322, dated 10.12.2020 of the Independent Qualification Commission, based on Article F, paragraph 3, of the Annex of the Constitution, Article 4, paragraph 5, of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, and Article 51, paragraph 1/b, of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided upon a majority vote to transfer the case for review in a public hearing, in order to provide the assessee the opportunity to be heard and provide explanations with regard to his case.

  The trial in a public hearing was decided to be held on Tuesday, March 16, 2021, at 10:00h. The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

   

  The panel for the trial of this case consists of judges:

  Presiding:        Rezarta Schuetz

  Rapporteur:     Natasha Mulaj

  Members:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo