Seancë publike

Seancë publike

2021-03-10 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 10.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e Komisionerit Publik z. Florian Ballhysa, që ka ushtruar ankimin në çështjen (JR) nr. 46/2019, datë 25.09.2019. Z. Ballhysa kishte njoftuar Kolegjin nëpërmjet postës elektronike që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj për një kohë të përshtatshme.

Duke qenë se edhe Komisioneri tjetër Publik z. Darjel Sina, po për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë, trupi gjykues, bazuar në nenin 175, pika 2, e Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 17.03.2021, ora 10:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-04-22 00:00 - 2021-04-22 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Në funksion të detyrave të lëna nga trupi gjykues në seancën e datës 18 mars 2021, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti në formën e kërkuar nga ligji aktet që nuk u lejuan të merren në cilësinë e provës në atë seancë. Bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenin 45 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, këto akte, trupi gjykues vendosi sot, t’i marrë në cilësinë e provës.

  I pyetur nga kryesuesja e seancës nëse do të ishte i gatshëm të përgjigjej në seancën e sotme lidhur me përmbajtjen e akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, Komisioneri Publik kërkoi kohë të arsyeshme, pasi vlerësoi se dokumentet prekin disa shkaqe ankimi e rrjedhimisht duhet të shqyrtohen specifikisht në lidhje me secilin prej tyre. Gjithashtu, Komisioneri Publik kërkoi nga Kolegji që të gjitha aktet e pranuara në cilësinë e provës, t’i vihen në dispozicion zyrtarisht në formën e kërkuar nga ligji.

  I konsultuar në vend, në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 22.04.2021, ora 10:30. Gjatë kësaj séance, Komisioneri Publik do të shprehet lidhur me provat e administruara në seancat e datës 18 mars 2021 dhe 13 prill 2021, të cilat do t’i vendosen në dispozicion zyrtarisht nga Kolegji. Deri në seancën e ardhshme, subjekti i rivlerësimit do të ketë mundësinë të paraqesë më vulë apostile disa akte që pritet të vijnë nga shteti grek në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-04-22 00:00 - 2021-04-22 00:00

  Today on 13.04.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing on the case (JR) 55/2019, dated 29.10.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner filed against decision no. 173, dated 01.07.2019, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Artan Madani.

  Pursuant to the tasks assigned by the trial panel in the hearing of March 18, 2021, the legal representative of the assessee submitted in the form required by law the acts that were not accepted as evidence in that hearing. Based on Article F, paragraph 3 of the Annex of the Constitution and Article 45 of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, in today’s hearing the trial panel decided to accept these acts in the quality of evidence.

  When asked by the presiding judge whether the Public Commissioner would be able to answer in today’s hearing about the content of the acts filed by the assessee, the Public Commissioner asked for some time within reasonable limits, as he considered that these acts affect some appeal grounds and therefore should be reviewed, specifically in relation to each one of them. Also, the Public Commissioner requested from the Appeal Chamber that all the acts accepted as evidence be made officially available in the form required by law.

  Upon consultation on the spot, in response to the request of the Public Commissioner, the trial panel decided to adjourn the public hearing on 22.04.2021, at 10:30. On this hearing, the Public Commissioner shall state his position regarding the evidence administered during the hearing of 18 March 2021 and 13 April 2021, which shall be officially made available to the Appeal Chamber. Until the next hearing, the assessee shall have the opportunity to submit with an Apostille stamp some acts that are expected to come from Greece for the purpose of the case review.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3 Tirana.

 • 2021-04-27 00:00 - 2021-04-27 00:00

  Ditën e martë, më datë 27.04.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019 për subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-04-27 00:00 - 2021-04-27 00:00

  On Tuesday, 27.04.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.53/2019 dated 25.10.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 183, dated 19.07.2019 of the Independent Qualification Commission related to the assessee Petrit Çano

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Rezarta Schuetz

  Rapporteur:    Ina Rama

  Members:        Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-04-28 09:42 - 2021-04-28 09:42

  Announcement

  Today, on 01.04.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) 46/2019, dated 25.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 161, dated 18.06.2019, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Kastriot Selita.

  Pursuant to the tasks assigned by the Appeal Chamber trial panel in the previous hearing, the Public Commissioner stated his submissions regarding the content of new acts filed by the assessee and the public denunciations submitted with the Appeal Chamber. The Public Commissioner deemed that even after the new acts, the assessee fails to be convincing regarding the assets assessment and proficiency assessment criteria. He asked the Appeal Chamber to conduct further investigations for the purpose of the appeal grounds, and specifically he requested that the public denunciations be taken into consideration while assessing the proficiency criterion.

  The assessee stated that regarding the claims stated by the Public Commissioner, he shall state his position in the next hearing and submitted two new acts and asked the trial panel of the Appeal Chamber to collect them as evidence.

  After hearing the submission of the Public Commissioner and of the assessee, upon an interim decision, the trial panel decided:

  - To declare the opening of the judicial investigation of the case pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution and Article 45 of law 84/2016.

  - Pursuant to Article 53 of Law 84/2016, to investigate and verify some of the public denunciations submitted with the Appeal Chamber.

  - To accept and collect the new evidence submitted by the assessee in the hearing of 17 March 2021 and in today’s hearing, dated April 1, 2021.

  - To request additional information and explanatory information from: the High Court, the Administrative Court of Appeal, First Instance Administrative Court Tirana, First Instance Administrative Court Durrës, First Instance Administrative Court Vlora, State Cadastrial Agency Tirana Office, Intesa San Paolo Bank

  The presiding judge informed that the subsequent public hearing shall take place on 28.04.2021, at 10:00 and that the Appeal Chamber shall inform the litigants in the process regarding any further communications with the aforementioned institutions.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

 • 2021-04-28 00:00 - 2021-04-28 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Në zbatim të detyrave të lëna nga Kolegji në seancën paraardhëse, Komisioneri Publik paraqiti parashtrimin e tij lidhur me përmbajtjen e akteve të reja të depozituara nga subjekti i rivlerësimit dhe  denoncimet e publikut të ardhura në Kolegj. Komisioneri Publik vlerësoi se edhe pas akteve të reja, subjekti i rivlerësimit nuk është bindës sa i përket kriterit të pasurisë dhe kriterit të aftësive profesionale. Ai i kërkoi Kolegjit kryerjen e hetimeve të mëtejshme në funksion të shkaqeve të ankimit, dhe specifikisht kërkoi që në vlerësimin për kriterin e aftësive profesionale të mbahen parasysh edhe denoncimet e publikut.

  Subjekti i rivlerësimit deklaroi se lidhur me pretendimet në parashtrimin e Komisionerit Publik do të mbajë qëndrimin e tij seancën e ardhshme dhe paraqiti dy akte të reja, të cilat kërkoi që të merren në cilësinë e provës nga Kolegji.

  Pasi dëgjoi parashtrimin e Komisionerit Publik dhe të subjektit të rivlerësimit, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  - Të deklarojë të hapur hetimin gjyqësor të çështjes në bazë të nenit F, pika 3 e Aneksit të Kushtetiutës dhe nenit 45 të ligjit 84/2016.

  - Të hetojë dhe verifikojë, në zbatim të nenit 53 të ligjit 84/2016 disa prej denoncimeve të paraqitura në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

  - Të lejojë marrjen e provave të reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën gjyqësore të datës 17 mars 2021 dhe në seancën e sotme, datë 1 prill 2021.

  - Të kërkojë informacione shtesë dhe informacione shpjeguese nga: Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administtrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë, banka Intesa San Paolo.

  Kryesuesja e trupit gjykues bëri me dije se seanca e ardhshme gjyqësore publike do të zhvillohet më datë 28.04.2021, ora 10:00 dhe se Kolegji do të bëjë me dije palët në proces lidhur me komunikimet e mëtejshme me institucionet e sipërcituara.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2021-05-11 00:00 - 2021-05-11 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Në parashtrimin e tij lidhur me provat e reja dhe denoncimet e publikut, Komisioneri Publik vlerësoi se aktet e administruara nga trupi gjykues në cilësinë e provës, nuk vërtetojnë rrethana të ndryshme nga sa është hetuar dhe dokumentuar nga ana e Komisionit gjatë hetimit administrativ dhe nga sa është parashtruar nga Komisioneri Publik, në shkaqet e ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë, aftësive profesionale, si dhe vlerësimin tërësor të çështjes, referuar dispozitave të ligjit nr. 84/2016.

  Komisioneri Publik la në çmim të gjykatës vlerën provuese të denoncimeve të publikut, pasi konstatoi se administrimi i tyre nga Kolegji është bërë në kuadër të çeljes së hetimit gjyqësor bazuar në kërkesën e subjektit të rivlerësimit.

  Duke u qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Anton Martini.

  Subjekti i rivlerësimit, parashtroi në mënyrë të detajuar qëndrimin e tij lidhur me denoncimet, duke kundërshtuar të gjitha pretendimet e ngritura në to.

  Pasi u konsultua, bazuar në kërkesat e nenit 45 dhe nenit 53, paragrafi 3, i ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues vendosi:

  • Të çelë hetimin gjyqësor për dy denoncime, të një avokati, shtetasit D. Z., dhe për një denoncim anonim.
  • Në lidhje me denoncimin anonim, të kërkohet informacion dhe kopje e akteve mbi faktin nëse subjekti i rivlerësimit ka patur ndonjë rol procedural në çështjen penale ndaj individit A. G.
  • Të kërkohet informacion dhe kopje e akteve në lidhje me procedurat e hedhjes së shorteve, caktimit të çështjeve apo zëvendësimit të prokurorëve në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për periudhën që subjekti i rivlerësimit ka qenë i komanduar si drejtues në dhjetor të vitit 2017 deri në momentin e largimit të tij nga kjo prokurori si drejtues i komanduar.
  • Sa i përket denoncimit të avokatit A. T, në kuadër të fakteve që lidhen me shtetasin D. Z., të kërkohet informacion nga Prokuroria e Përgjithshme, nëse ka patur ndonjë kërkesë/ankesë për dërgimin për kompetencë pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë Fier, të çështjes që i përket individit D. Z.
  • T’i kërkohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier informacion dhe kopje të akteve procedurale, në të cilat, çështja që i përket individit D. Z. me nr. 286/2013, është përcjellë për kompetencë pranë kësaj prokurorie.

   

  Në pritje të administrimit të akteve të mësipërme nga institucionet përkatëse, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 11.05.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2021-05-11 00:00 - 2021-05-11 00:00

  Today, on 19.04.2021, at 11:00, the Appeal Chamber held the public hearing on the case (JR) no. 28/2020, dated 10.07.2020, regarding the appeal of the Public Commissioner filed against decision no. 231, dated 29.01.2020 of Independent Qualification Commission related to the assessee Anton Martini

  In his submission regarding the new evidence and the public denunciations, the Public Commissioner held that the acts administered by the trial panel as evidence, do not prove different circumstances from what was investigated and documented by the Commission during the administrative investigation and from what was submitted by the Public Commissioner in the appeal grounds regarding the assets and proficiency assessment criteria, as well as regarding the overall evaluation of the case, as per the provisions of Law no. 84/2016.

  The Public Commissioner held that it shall be the Appeal Chamber’s assessment to decide on the probative value of the public denunciations, after ascertaining that the Chamber administered these denunciations in the framework of the opening of the judicial investigation upon the request of the assessee.

  By standing by his appeal grounds, the Public Commissioner asked the Appeal Chamber to amend decision no. 231, dated 29.1.2020, of the Independent Qualification Commission and dismiss from office the assessee Anton Martini.

  The assessee stated in detail his position regarding the denunciations by objecting all of the claims and allegations put forward in them.

  The trial panel after having consulted, pursuant to the requirements of Article 45 and Article 53, paragraph 3, of Law no. 84/2016, decided:

  • To open the judicial investigation for two denunciations, one filed by a lawyer, citizen D. Z., and for an anonymous denunciation.
  • Regarding the anonymous denunciation, be requested information and copies of the acts on the fact whether the assessee had any procedural role in the criminal case against the individual A. G.
  • To request information and copies of acts related to the procedures of lot drawing, assigning cases or replacing prosecutors in the Prosecution at the Court of First Instance Shkodra, for the period that the assessee was seconded as head of prosecution in December of the year 2017 until the moment he was removed from this prosecution as a seconded head of prosecution.
  • Regarding the denunciation of the lawyer A. T, in the framework of the facts related to the citizen D.Z., to request information from the General Prosecution, if there was any request/complaint for sending for competence the case corresponding to the individual D.Z. to the Prosecution of First Instance Fier,
  • To request from the Prosecution at the Court of First Instance Fier information and copies of procedural acts, in which, the case that belongs to the individual D. Z. with no. 286/2013, was forwarded for competence to this prosecution.

  Pending the administration of the above acts by the relevant institutions, the trial panel decided to adjourn the public hearing on 11.05.2021, at 10:00.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.