Seancë publike

Seancë publike

2019-02-13 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13 shkurt 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.17/2018, datë 13.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Antoneta Sevdari.

Gjatë kësaj seance, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit mbi kriterin e pasurisë dhe atë profesional dhe kërkoi çeljen e hetimit mbi burimin e ligjshëm të të ardhurave për krijimin e pasurive të subjektit të rivlerësimit dhe personave të lidhur me të.

Subjekti i rivlerësimit, parashtroi prapësimet e tij ndaj shkaqeve të ankimit të paraqitura nga Komisioneri Publik për kriterin e pasurisë dhe atë profesional dhe i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, lënien në fuqi të vendimit nr.42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit dhe Komisionerit Publik për t’u njohur me një denoncim të ri të depozituar pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në ngarkim të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 19.02.2018, ora 12.30.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-09-03 All day

  Ditën e martë, më datë 03.09.2019, ora 11:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:    Sokol Çomo

  Relator:       Ardian Hajdari

  Anëtarë:       Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2019-09-03 All day

  On Tuesday, 03.09.2019, at 11:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 33/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 58 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Besnik Muçi.

  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:

  Chairperson: Sokol Çomo

  Rapporteur:   Ardian Hajdari

  Members:        Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-09-06 00:00 - 2019-09-06 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.07.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 62, datë 03.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj.

  Gjatë seancës gjyqësore, Komisioneri Publik paraqiti kërkesën paraprake për rivendosje në afat dhe për shtesë ankimi, pas dy gjetjeve me informacione të panjohura më parë, të vëna në dispozicion nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi këtë kërkesë të Komisionerit Publik, duke e konsideruar të pabazuar nga ana procedurale dhe i kërkoi trupit gjykues rrëzimin e saj.

  Pasi trupi gjykues pranoi kërkesën e Komisionerit Publik, ky i fundit parashtroi shkaqet e ankimit fillestar dhe të ankimit shtesë, si dhe i kërkoi trupit gjykues të kryejë një analizë financiare të plotë, bazuar në provat e depozituara deri në këtë fazë të procesit.

  Këtë kërkesë, Komisioneri Publik e bazoi në rezultatet e një analize financiare të kryer nga ai vetë, rezultate të cilat i kanë krijuar bindjen se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është i cënueshëm sa i përket kriterit të pasurisë, ndaj nevojitet kontroll i gjithanshëm nga ana e Kolegjit, mbi këtë kriter.

  Komisioneri Publik iu përgjigj edhe disa pyetjeve të trupit gjykues lidhur me ankimin dhe shtesën. Në kuadër të qartësimit të kufijve të ankimit, trupi gjykues i kërkoi Komisionerit Publik t’i vërë në dispozicion Kolegjit, analizën financiare brenda datës 24 korrik 2019, me qëllim që t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën për në datën 06.09.2019, ora 10:00. Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-09-06 00:00 - 2019-09-06 00:00

  The Appeal Chamber held on July 19, 2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 62 dated 03.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Artur Malaj.

  During this hearing the Public Commissioner filed a preliminary request to reinstatement of time limits to file an additional appeal, in view of two findings of previously unknown information, made available by the International Monitoring Operation

  The assessee opposed the request of the Public Commissioner considering it procedurally ungrounded, and requested the panel to dismiss it.

  Once the adjudication panel accepted the request of the Public Commissioner, the latter submitted the grounds of the initial appeal and additional appeal, and requested the adjudication panel to conduct a thorough financial analysis, based on the evidences filed up to this stage of the proceedings.

  The Public Commissioner founded such request in the outcomes of the financial analysis carried out by him, the results of which established the conviction that the decision of the Independent Qualification Commission is vulnerable with regard to asset pillar, therefore a thorough examination of the Chamber is needed with this respect to this criterion.

  The Public Commissioner responded to several questions addressed to him by the panel with regard to the additional appeal. To the purpose of clarifying the limits of the appeal, the adjudication panel requested the Public Commissioner to set within July 24, 2019 at the disposal of the Chamber the financial analysis, in order to forward it to the assessee.

  The adjudication panel decided to adjourn the hearing on September 6, 2019, at 10:00 h. The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-09-09 00:00 - 2019-09-09 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26.07.2019, ora 13:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, kryesuesja e seancës prezantoi aktet e sjella nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Shkolla e Magjistraturës, në përgjigje të kërkesës së Kolegjit drejtuar këtyre institucioneve.

  Krahas këtyre akteve, subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës edhe të disa akteve të reja të depozituara prej tij, dy prej të cilave, vendime të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor mbi metodologjinë e vlerësimit profesional, në kuadër të procesit të rivlerësimit.

  Trupi gjykues vendosi marrjen në cilësinë e provës të të gjitha akteve të depozituara gjatë seancës së sotme dhe marrjen në konsideratë të dy vendimeve të mësipërme, në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Komisioneri Publik kërkoi kryerjen prej Kolegjit të një vlerësimi paraprak profesional për subjektin e rivlerësimit, mbështetur në metodologjinë e propozuar.

  Trupi gjykues vendosi të mos pranojë kërkesën e Komisionerit Publik, si dhe vendosi mbylljen e  shqyrtimit gjyqësor, duke ftuar palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare në seancën e datës 09.09.02019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-09-09 All day

  The Appeal Chamber held on July 26, 2019, at 13:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 60 dated 01.08.2018 of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Mr. Gentian Medja.

  During today’s hearing the chairperson of the adjudication panel introduced the documentation filed by the High Judicial Council and School of Magistrates in response to the request of the Chamber to these institutions.

  In addition to these acts, the assessee requested the adjudication panel to collect in the capacity of evidence several acts filed by him, two of which, decisions of the High Council of Justice and High Judicial Council on the methodology of professional assessment, in the framework of the re-evaluation process.

  The adjudication panel, to the purpose of case examination, decided to collect in the capacity of evidence all the acts filed during today’s hearing and take into consideration the above two decisions.

  The Public Commissioner requested the Appeal Chamber to carry out a preliminary proficiency assessment of the assessee, based on the proposed methodology.

  The adjudication panel decided to dismiss the request of the Public Commissioner and close the judicial review, inviting the parties to submit their final conclusions in the hearing dated 09.09.2019, at 10:00 h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.