Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatmir Lushi kundër vendimit nr.125, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Fatmir Lushi.

Sot, në datën 23.05.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz