Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.30/2019, datë 06.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fehmi Petku kundër vendimit nr.136, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 13.06.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo