Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.31/2019, datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit nr.109, datë 19.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 18.06.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Luan Daci

Relator:  Sokol Çomo

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz