Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.58/2019, datë 12.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ilir Mustafaj kundër vendimit nr.180, datë 18.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 18.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci