Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit nr.189, datë 25.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 18.11.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:  Rezarta Schuetz

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama