Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.44/2020, datë 02.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj kundër vendimit nr. 261, datë 16.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 08.10.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz