Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.6/2019, datë 07.02.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artur Selmani kundër vendimit nr. 82, datë 26.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artur Selmani.

Sot, në datën 13.02.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Albana Shtylla 

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz