Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2023 >
June
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Maj
Maj
Maj
1
2
 • Njoftim
  10:00 -12:00
  2023.06.02

  Ditën e mërkurë, më datë 05.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 24/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enrik Haxhiraj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 339, datë 19.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
4
5
 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2023.06.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.06.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 6/2021, datë 26.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit të subjektit të rivlerësimit Irena Brahimi kundër vendimit nr. 276, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në fillim të seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi, depozitoi një akt të shërbimit postar lidhur me kohën e paraqitjes së ankimit të saj kundër vendimit nr. 276, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, akt që u pranua si provë nga trupi gjykues.

  Në vijim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme, të datës 11.05.2023, palët debatuan rreth analizës financiare paraprake të kryer nga Kolegji, lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, si dhe me pretendimet e subjektit të rivlerësimit lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi kërkoi kohë shtesë për të mbajtur qëndrim lidhur me disa pika në parashtrimet e sotme të Komisionerit Publik, që sipas saj, tejkalojnë ankimin. Lidhur me këtë kërkesë, trupi gjykues vlerësoi se subjekti i rivlerësimit mund të ridebatojë rreth kësaj çështjeje gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare. Kolegji pranoi në cilësinë e provës dy akte të reja, të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi, në mbështetje të pretendimeve të saj lidhur me analizën financiare paraprake.

  Po në zbatim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së datës 11.05.2023, subjekti i rivlerësimit mbajti qëndrim lidhur me informacionin mbi një publikim të një portali mediatik, pjesë e ankimit të Komisionerit Publik në kuadër të kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues të mos pranojë të shqyrtojë më tej këtë informacion, pasi nuk përmbush kriteret e një denoncimi, sipas nenit 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Në këtë kuadër, në funksion të hetimit gjyqësor, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit t’i drejtohet Gjykatës së Lartë me qëllim administrimin e dosjes gjyqësore së një çështjeje penale në pritje për t’u shqyrtuar pranë kësaj gjykate, që lidhet me informacionin e publikuar nga media. Trupi gjykues e pranoi këtë kërkesë të Komisionerit Publik dhe në pritje të dokumentacionit si dhe përcjelljes së tij palëve, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 6 korrik 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

6
 • Dhomë Këshillimi
  10:00 -16:00
  2023.06.06

  Ditën e martë, më datë 06.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 37/2021, datë 07.07.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ramazan Avdiu kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 381, datë 06.05.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  14:00 -15:00
  2023.06.06

  Sot, më datë 06.06.2023 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 10/2021, datë 02.03.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Silvana Pani kundër vendimit nr. 303, datë 05.10.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 10/2021, datë 02.03.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Albana Shtylla

  *********************************

  Sot, më datë 06.06.2023 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 48/2021, datë 30.08.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alma Hicka kundër vendimit nr. 364, datë 02.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 48/2021, datë 30.08.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2023.06.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz anëtare, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 37/2021, datë 07.07.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ramazan Avdiu kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 381, datë 06.05.2021.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 381, datë 06.05.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ramazan Avdiu.

  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.06.2023.

7
8
 • Dhomë Këshillimi
  10:00 -16:00
  2023.06.08

  Ditën e enjte, më datë 08.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 62/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artur Gaxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 293, datë 10.09.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  11:00 -12:00
  2023.06.08

  Ditën e martë, më datë 18.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2021, datë 21.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Klodiana Gjyzari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 340, datë 01.02.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  ************************

  Ditën e martë, më datë 11.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2021, datë 02.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Silvana Pani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 303, datë 05.10.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  *************************

  Ditën e hënë, më datë 03.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 38/2021, datë 14.07.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gentiana Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 369, datë 21.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  16:00 -19:00
  2023.06.08

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 62/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artur Gaxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 293, datë 10.09.2020.Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në germën “a”, të pikës 1, të nenit 66, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 293, datë 10.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artur Gaxha.2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.06.2023.

9
10
11
12
 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2023.06.12

  Ditën e hënë, më datë 12.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 16/2023, datë 24.04.2023 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 03.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Cengu.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

13
14
15
16
17
18
19
 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2023.06.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.05.2023, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 37/2022, datë 01.09.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 535, datë 26.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Bledar Bejko.

  Trupi gjykues vendosi të administrojë në cilësinë e provës aktet e paraqitura nga subjekti i rilerësimit bashkëlidhur prapësimeve të depozituara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit më datë 15.05.2023.

  Trupi gjykues shpalli gjithashtu, vendimin lidhur me denoncimet e publikut:

  – Lidhur me dy denoncime, trupi gjykues vendosi të mos kryejë hetime të mëtejshme. Për njërin prej tyre, për arsye se aktet e administruara në dosje janë të mjaftueshme për të bërë një vlerësim; ndërsa për tjetrin, sepse nuk përmban fakte dhe rrethana të mjaftueshme për hetime të mëtejshme.

  -Lidhur me tri denoncime të tjera, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi t’i drejtohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për informacion shtesë në funksion të hetimeve të mëtejshme rreth tyre.

  Në pritje të mbërritjes së këtyre informacioneve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 19 qershor 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

20
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.06.20

  Ditën e martë, më datë 20.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 23/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Aleks Nikolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 290, datë 10.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
 • Dhomë Këshillimi
  10:00 -16:00
  2023.06.21

  Ditën e mërkurë, më datë 21.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 5/2021, datë 21.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Albano Çepele kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 317, datë 20.11.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
Korrik
Korrik

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP