Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2022 >
February
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Janar
1
2
3
4
5
6
7
 • Seancë publike
  10:00 -12:00
  2022.02.07

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 07.02.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 189, datë 25.07.2019.

  Kryesuesi i seancës bëri me dije se trupi gjykues nuk kishte arritur të merrte vendimin përfundimtar të çështjes, i cili ishte planifikuar të shpallej sot, për shkak të pamundësisë së anëtarëve për të marrë pjesë në bisedimet përfundimtare, për arsye objektive.

  Në këto rrethana, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 22 shkurt 2022, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  11:00 -13:00
  2022.02.07

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 07.02.2022, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 13/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Jella.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se me kërkesë të Kolegjit, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kishte dërguar informacionin në kuadër të denoncimeve, informacion që u ishte përcjellë palëve në proces.

  Pas dakordësisë së palëve, trupi gjykues, i konsultuar ne vend, vendosi të administrojë në cilësinë e provës përgjigjen e dërguar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, si dhe vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes, duke i ftuar palët në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Gjatë bisedimeve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se u qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit dhe parashtrimeve në seancat gjyqësore, duke vlerësuar se provat dhe pretendimet e parashtruara nga subjekti i rivlerësimit nuk arritën të provojnë të kundërtën e ankimit. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Anita Jella.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Anita Jella, kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke deklaruar se janë të pabazuara në ligj dhe në prova dhe se kërkimi i tij përfundimtar, në shkelje të parimit të proporcionalitetit dhe objektivitetit. Znj. Anita Jella kërkoi lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi bisedimet përfundimtare, u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 15.2.2022, ora 9:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

8
 • Njoftime
  09:00 -10:00
  2022.02.08

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 4/2022, datë 24.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Eda Kaja kundër vendimit nr. 476, datë 16.11.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Sot, në datën 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.
  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:
  Kryesuese: Ina Rama
  Relatore: Mimoza Tasi
  Anëtarë: Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

  *************************************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 5/2022, datë 27.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Jak Ndoka kundër vendimit nr. 477, datë 24.11.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Sot, në datën 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.
  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:
  Kryesuese: Albana Shtylla
  Relatore: Mimoza Tasi
  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Ina Rama

  ****************************************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 6/2022, datë 27.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Trashi kundër vendimit nr. 474, datë 12.11.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Sot, në datën 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.
  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:
  Kryesues: Sokol Çomo
  Relatore: Mimoza Tasi
  Anëtarë: Natasha Mulaj, Ina Rama, Albana Shtylla

  *********************************************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 7/2022, datë 03.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rexhep Karaj kundër vendimit nr. 478, datë 25.11.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Sot, në datën 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.
  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:
  Kryesuese: Rezarta Schuetz
  Relatore: Mimoza Tasi
  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Albana Shtylla

   

   

   

   

   

  ****************************************

  ****************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit nr. 189, datë 25.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Natasha Mulaj

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Rezarta Schuetz

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Ina Rama

   

  ***********************************************************************************************************************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Haveri kundër vendimit nr. 197, datë 27.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Albana Shtylla

  Anëtarë:         Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  **********************************************************************************************************************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit nr. 206, datë 07.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtari Sokol Çomo

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Natasha Mulaj

  Relatore:         Albana Shtylla

  Anëtarë:         Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  **************************************************************************************************************************************************

   

  Më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit 184, datë 19.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Mimoza Tasi

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  *************************************************************************************************************************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 20/2020, datë 17.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatri Islamaj kundër vendimit nr. 220, datë 10.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Rezarta Schuetz

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 20/2020, datë 17.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Natasha Mulaj

  Anëtarë:         Rezarta Schuetz, Ina Rama, Albana Shtylla

   

  ***********************************************************************************************************************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 26/2020, datë 01.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit nr. 223, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 26/2020, datë 01.07.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Rezarta Schuetz

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:        Mimoza Tasi, Albana Shtylla, Natasha Mulaj

   

  **********************************************************************************************************************************************

   

  Më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 14/2021, datë 30.03.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit 325, datë 14.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 14/2021, datë 30.03.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Rezarta Schuetz

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

   

  ***************************************************************************************************************************************************

   

  Sot, më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 19/2021, datë 19.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 02.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 19/2021, datë 19.04.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Natasha Mulaj

  Relatore:         Ina Rama

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

   

  ****************************************************************************************************************************************************

   

  Më datë 08.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 3/2022, datë 13.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Damini kundër vendimit 485, datë 14.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 3/2022, datë 13.01.2022, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Mimoza Tasi

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:         Natasha Mulaj, Ina Rama, Albana Shtylla

   

   

   

  ***********************************************

  ***********************************************

   

  Ditën e mërkurë, më datë 02.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 20/2020, datë 17.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatri Islamaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 220, datë 10.12.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  10:00 -13:00
  2022.02.08

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 08.02.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 62/2019, datë 12.12.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Haveri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 197, datë 27.09.2019.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës bëri me dije se trupi gjykues nuk është i plotë për shkak të pezullimit nga detyra të gjyqtarit Ardian Hajdari, me vendimin nr.13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Për këtë arsye, seanca gjyqësore u shty për në datën 18 shkurt 2022, ora 9.30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  16:00 -17:00
  2022.02.08

  Pas vënies në dijeni për marrjen në cilësinë e të pandehurit të gjyqtarit Ardian Hajdari nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua më datë 07.02.2022, Mbledhja e Gjyqtarëve, e cila me vendimin nr.13, datë 07.02.2022, në mbështetje të nenit C, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, të nenit 128, pika 3, germa “b”, të nenit 179, pika 7, si dhe të nenit 179/b, pikat 5 dhe 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vendosi:

   

  1. Pezullimin nga detyra të gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, z. Ardian Hajdari.

   

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (vendimi i Mbledhjes së Gjyqtarëve)

9
 • Njoftim
  14:00 -17:00
  2022.02.09

  Ditën e martë, më datë 01.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 26/2020, datë 01.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 223, datë 20.12.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:00 -16:00
  2022.02.09

  Ditën e enjte, më datë 03.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 3/2022, datë 13.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Damini kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 485, datë 14.12.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:00 -16:00
  2022.02.09

  Më datë 09.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 4/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Suljeman Kurti kundër vendimit nr. 203, datë 06.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 4/2020, datë 20.01.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Albana Shtylla

  Anëtarë:         Mimoza Tasi, Ina Rama, Rezarta Schuetz

   

  *******************************************************************************

   

  Më datë 09.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 42/2021, datë 27.07.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit 363, datë 01.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 42/2021, datë 27.07.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Ina Rama

  Relatore:         Rezarta Schuetz

  Anëtarë:         Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

10
 • Dhome Këshillimi
  10:00 -11:00
  2022.02.10

  Sot, më datë 28.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 10.02.2022, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  11:00 -12:00
  2022.02.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 10.02.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

   

  Pas zëvendësimit të njërit prej gjyqtarëve të trupit gjykues, për të respektuar afatin kohor për marrjen dijeni, si dhe për t’i dhënë mundësi subjektit të rivlerësimit të paraqesë kërkesa të mundshme procedurale, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 23.02.2022, ora 10:00.

   

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  18:00 -19:00
  2022.02.10
  Ditën e martë, më datë 08.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2021, datë 27.07.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 363, datë 01.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesuese: Ina Rama
  Relatore: Rezarta Schuetz
  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo
  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.
11
12
13
14
15
 • Njoftim vendimi
  09:00 -10:00
  2022.02.15

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 13/2020, datë 01.06.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Jella.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Anita Jella.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 15.02.2022

 • Seancë Publike
  10:00 -13:00
  2022.02.15

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 15.02.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, ankuesi paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit të konstatojë mungesën e kompetencës lëndore dhe funksionale për shqyrtimin e çështjes së tij dhe dërgimin e akteve Gjykatës Kushtetuese.

  Të pyetur nga kryesuesja e seancës për qëndrimin e tyre lidhur me këtë kërkesë, përfaqësuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë deklaruan se kërkesa është e pabazuar në ligj dhe si e tillë, duhet rrëzuar.

  Pasi u këshillua, bazuar në nenin 179/7 të Kushtetutës, nenin 5/3 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në nenin 71/3 të ligjit 8577/2000”Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, si dhe në referencë të vendimit nr.35, datë 26 shkurt 2021 të Kolegjit të Shqyrtimit Paraprak të Gjykatës Kushtetuese, trupi gjykues vendosi rrëzimin e kërkesës së ankuesit Markelian Kuqo.

  Lidhur me kërkesën tjetër paraprake të ankuesit, nëpërmjet së cilës paraqiti pretendime mbi parashtrimet e KLGJ-së dhe ILD-së, si dhe aktet e procedimit disiplinor të administruara nga KLGJ, trupi gjykues vendosi që këto kërkesa në vetvete nuk konsiderohen si kërkesa paraprake, ndaj, për këtë arsye, ato mund të zgjidhen gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes në Kolegj.

  Pasi relatorja paraqiti në mënyrë të përmbledhur ankimin e z. Markelian Kuqo, kryesuesja e seancës ftoi ankuesin të paraqiste parashtrimin e tij në seancën gjyqësore. Ankuesi kërkoi kohë shtesë për të plotësuar ankimin e tij, duke e parë në një këndvështrim të ri pas marrjes së vendimit të ndërmjetëm të Kolegjit. Duke qenë se kjo kërkesë u rrëzua nga trupi gjykues me arsyetimin se vendimi i shpallur në seancën e sotme nuk afekton ankimin, z. Markelian Kuqo deklaroi vetëm se i qëndron ankimit të tij.

  Subjektet e interesuara KLGj dhe ILD paraqitën parashtrimet e tyre, duke i kërkuar Kolegjit rrëzimin e ankimit të ankuesit z.Markelian Kuqo dhe lënien në fuqi të vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore të shkarkimit nga detyra të gjyqtarit Markelian Kuqo”.

  Ankuesi i drejtoi një sërë pyetjesh që lidhen me rrethanat që çuan në këtë vendimarrje, përfaqësuesit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe përfaqësueseve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

  Në përgjigje të kërkesës së subjekteve të interesuara për kohë të arsyeshme për përgatitjen e përgjigjeve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 11.03.2022, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

16
17
 • Seancë publike
  10:00 -14:00
  2022.02.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.02.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me subjekte të interesuar, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, ankuesi paraqiti dy kërkesa paraprake, nëpërmjet së cilave kërkoi: konstatimin e mungesës së kompetencës së Kolegjit për shqyrtimin e çështjes së tij, si dhe çmuarjen si të pavlefshëm të aktit të përfaqësimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

  Pasi u këshillua, bazuar në nenin 179/7 të Kushtetutës, nenin 5/3 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në nenin 71/3 të ligjit 8577/2000”Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi rrëzimin e kërkesës së parë të ankuesit Bujar Memia.

  Lidhur me kërkesën për çmuarjen si të pavlefshme të aktit të përfaqësimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, trupi gjykues vendosi të marrë kohë për vlerësimin e saj dhe për këtë arsye, u vendos shtyrja e seancës për ditën e nesërme, më datë 18 shkurt 2022, ora 11:30.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
 • Seancë publike
  09:30 -14:03
  2022.02.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 18.02.2022, ora 09:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 62/2019, datë 12.12.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Haveri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 197, datë 27.09.2019.

  Në këtë seancë gjyqësore u thërrit në cilësinë e dëshmitarit, shtetasi V.V, i cili iu përgjigj pyetjeve të përfaqësueses ligjore të subjektit të rivlerësimit, pyetjeve sqaruese dhe verifikuese të trupit gjykues si dhe pyetjeve të vëzhgueses ndërkombëtare të ONM-së.

  Në mbështetje të përgjigjeve të tij, dëshmitari depozitoi disa akte shkresore.

  Në kuadër të shpjegimeve të z. V.V në cilësinë e dëshmitarit, por njëkohësisht edhe në cilësinë e personit tjetër të lidhur me subjektin e rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 4 mars 2022, ora 10:00, në funksion të vendimmarrjes lidhur me pranimin ose jo si provë të akteve të paraqitura nga dëshmitari.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  11:30 -13:00
  2022.02.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18.02.2022, ora 11:30, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me subjekte të interesuar, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Lidhur me kërkesën e ankuesit për çmuarjen si të pavlefshëm të aktit të përfaqësimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, trupi gjykues nuk arriti shumicën e kërkuar sipas nenit 72/2, i lidhur me nenin 73/4 të ligjit të ligjit 8577/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; për këtë arsye, vendosi rrëzimin e kërkesës së ankuesit bazuar në nenin 39/2 të ligjit 8577/2000.

  Në vijim, ankuesi paraqiti një kërkesë të re paraprake, nëpërmjet së cilës kërkoi akte të tjera nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Lidhur me këtë kërkesë përfaqësuesi i KLP-së deklaroi se ky institucion nuk dispozon akte të tjera veç fashikullit që i ka përcjellë Kolegjit dhe që përfshin të gjitha aktet e dërguara nga ILD-ja dhe ato të prodhuara nga KLP-ja.

  Përfaqësuesja e ILD-së sqaroi se ankuesi kërkon informacione nga raporti i procedimit disiplinor për çështje lidhur me të cilat nuk i është kërkuar të mbajë përgjegjësi disiplinore.

  Pasi dëgjoi shpjegimet e përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të lartë të Drejtësisë, trupi gjykues vendosi rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga ankuesi Bujar Memia për kërkimin e akteve nga këto institucione. Duke qenë se debati gjyqësor lidhur me kërkesën paraprake të ankuesit, si dhe shpjegimet që dhanë palët pjesëmarrëse në gjykim morën një kohë relativisht të gjatë, duke pasur në konsideratë, gjithashtu, faktin që debati gjyqësor lidhur me themelin e ankimit nuk mund të mbyllej brenda ditës së sotme, seanca u shty për në datën 15 mars 2022, ora 10:00.

   

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

19
20
21
 • Seancë publike
  10:00 -15:00
  2022.02.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, gjatë së cilës u konstatua mosprezenca e ankueses dhe avokatit të saj, kryesuesja e seancës bëri me dije se avokati i ankueses Enkeleida Hoxha i kishte kërkuar Kolegjit shtyrjen e seancës për arsye të pamundësisë së tij për të qenë i pranishëm, për shkak të një gjykimi tjetër pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

  Ankuesja nuk ishte e pranishme, për shkak se institucionit të ekzekutimit të vendimit penal nuk i ishte kërkuar zyrtarisht shoqërimi i znj. Hoxha për seancën gjyqësore të ditës së sotme.

  Për arsyet e mësipërme, seanca u shty për në datën 23 mars 2022, ora 10:00. 

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  13:23 -14:00
  2022.02.21

  Sot, më datë 21.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit 213, datë 22.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:     Rezarta Schuetz

  Relatore:         Ina Rama

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

   

   

  **************************************************************************************

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 8/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selami Zalli kundër vendimit nr. 494, datë 23.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 21.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

   

  *************************************************************************

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 16.02.2022, është regjistruar çështja JD nr. 1/2022, me ankues Shkëlqim Kokona dhe me objekt:

   

  Shfuqizimin si antikushtetues për vendimin nr. 411 dt. 17.12.2021 për procesin disiplinor (për përfundimin) dhe deklarimin absolutisht të pavlefshëm të masës së shkarkimit ndaj meje raportit për hetimin subjektit, për shkelje të të drejtave të njeriut në procesin administrativ dhe për proces të parregullt ligjor, që bie ndesh me Nenin 6 të Konventës së të Drejtave të Njeriut dhe një sërë nenesh të  Kushtetutës së Shqipërisë.

   

  Në datën 21.02.2022 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtare: Natasha Mulaj

  Gjyqtare: Rezarta Schuetz

  Relatore e çështjes: Mimoza Tasi

22
 • Seancë publike
  10:00 -11:00
  2022.02.22

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 22.02.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Keta kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 189, datë 25.07.2019.

  Kryesuesi i seancës bëri me dije se në fazën kur trupi gjykues ishte tërhequr për marrjen e vendimit përfundimtar, gjyqtari Ardian Hajdari, pjesë e trupit gjykues të kësaj çështjeje, u pezullua nga detyra me vendimin nr.13, datë 07.02.2022, të Mbledhjes së Gjyqtarëve. Për këtë arsye, gjyqtari Ardian Hajdari u zëvendësua me short nga gjyqtarja Natasha Mulaj.

  Gjithashtu, pas vendimit të ndërmjetëm të marrë nga trupi gjykues për dhënien fund hetimit gjyqësor të çështjes, më datë 1 shkurt 2022, vëzhguesja ndërkombëtare e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit ka depozituar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit  një opinion (mendim me shkrim) në funksion të shqyrtimit të çështjes për subjektin e rivlerësimit Hysen Keta. Për këtë arsye, me vendim të ndërmjetëm, me shumicë votash, bazuar në nenin 315 të Kodit të Procedurës Civile, trupi gjykues vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm për mbylljen e hetimit  gjyqësor dhe ta riçelë këtë hetim në funksion të vënies në dispozicion subjektit të rivlerësimit, opinionin e vëzhgueses ndërkombëtare.

  Për t’i dhënë mundësi subjektit të rivlerësimit të njihet dhe të mbajë një qëndrim lidhur me këtë opinion, seanca gjyqësore u shty për në datën 16 mars 2022, ora 9:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -13:00
  2022.02.23

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 10.02.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

   

  Pas zëvendësimit të njërit prej gjyqtarëve të trupit gjykues, për të respektuar afatin kohor për marrjen dijeni, si dhe për t’i dhënë mundësi subjektit të rivlerësimit të paraqesë kërkesa të mundshme procedurale, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 23.02.2022, ora 10:00.

   

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  17:00 -18:00
  2022.02.23
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Albana Shtylla  relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.5/2020, datë 20.01.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.
  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani).
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall sot, në Tiranë, më datë 23.02.2022.
24
 • Njoftime
  16:05
  2022.02.24

  Ditën e enjte, më datë 31.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.40/2021, datë 23.07.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 393, datë 03.06.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

   

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

   

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

   

  Relatore: Albana Shtylla

   

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

   

  *************************************************************************************************************************************************************************

   

  Ditën e hënë, më datë 28.03.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.19/2021, datë 19.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 342, datë 02.02.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

   

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

   

  Kryesuese: Natasha Mulaj

   

  Relatore: Ina Rama

   

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftime
  16:22
  2022.02.24

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 9/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Sot, në datën 24.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë:Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

   

  *******************************************************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 10/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 479, datë 03.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Arben Dosti.

  Sot, në datën 24.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

   

  ****************************************************************************************

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 11/2022, datë 17.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Binas Nina kundër vendimit nr. 489, datë 16.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 24.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë:Natasha Mulaj, Ina Rama, Mimoza Tasi

   

  **********************************************************************************

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 12/2022, datë 17.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arqile Basho kundër vendimit nr. 486, datë 15.12.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 24.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:Natasha Mulaj, Ina Rama, Mimoza Tasi

 • Njoftim
  16:49
  2022.02.24

  Sot, më datë 24.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci dhe gjyqtarit Ardian Hajdari, të caktuar anëtarë në çështjen (JR) nr. 15/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marsela Balili kundër vendimit 228, datë 17.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtarët Luan Daci dhe Ardian Hajdari janë zëvendësuar nga gjyqtaret Rezarta Schuetz dhe Mimoza Tasi.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të shkarkimit të tij nga detyra me vendimin nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 15/2020, datë 02.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:       Sokol Çomo

  Relatore:         Ina Rama

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

25
26
27
28
 • Njoftime
  18:00 -19:00
  2022.02.28

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 13/2022, datë 24.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petrit Bica kundër vendimit nr. 506, datë 31.01.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 28.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Ina Rama

  ***********************************************************************

  Më datë 28.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 35/2021, datë 29.06.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tasim Puci kundër vendimit 366, datë 05.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 35/2021, datë 29.06.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla     

  Relatore:  Rezarta Schuetz               

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

   

  **********************************************************************************

  Më datë 28.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit 239, datë 21.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:  Sokol Çomo

  Relatore:  Ina Rama  

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Natasha Mulaj

   

  ************************************************************************************

   

  Më datë 28.02.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci i caktuar anëtar dhe gjyqtarit Ardian Hajdari i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 24/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka (Halo) kundër vendimit 253, datë 12.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të shkarkimit të tij nga detyra me vendimin nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 24/2020, datë 26.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

   

  Kryesuese:      Albana Shtylla

  Relatore:         Natasha Mulaj

  Anëtarë:         Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

   

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP