Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2023-01-17 All day

Ditën e martë, më datë 17.01.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 30/2020, datë 22.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Andi Civici kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 243, datë 04.03.2020.

 

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

 

Kryesuese: Natasha Mulaj

 

Relatore: Rezarta Schuetz

 

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

 

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-02-20 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se ditën e hënë, më datë 20.02.2023, ora 10:00, do të zhvillohet seanca plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 1/2022, datë 16.02.2022, me kërkues Shkëlqim Kokona, kundër vendimit nr. 411, datë 17.12.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me subjekte të interesuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Albana Shtylla                        Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                                 Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi                            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj                         Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare mbi bazë dokumentesh do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-02-20 All day

  The Appeal Chamber announces that on Monday, 20.02.2023, at 10:00 a.m., a plenary session will be held on the basis of documents for the case (JD) 1/2022, dated 16.02.2022, with petitioner Shkëlqim Kokona, against decision no. 411, dated 17.12.2021 of the High Prosecutorial Council, with interested subjects the High Prosecutorial Council and the High Inspector of Justice.

  This case will be considered by the judges:

  Albana Shtylla, President of the Appeal Chamber

  Ina Rama, Member of the Appeal Chamber

  Mimoza Tasi, Member of the Appeal Chamber

  Natasha Mulaj, Member of the Appeal Chamber

  Rezarta Schuetz, Member of the Appeal Chamber

  Sokol Çomo, Member of the Appeal Chamber

  The plenary session on the basis of documents will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-02-21 All day

  Ditën e martë, më datë 21.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 1/2021, datë 08.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fjoralba Prifti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 299, datë 17.09.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-02-21 All day

  On Tuesday, 21.02.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 1/2021, dated 08.01.2021, which pertains to the appeal of the assessee Fjoralba Prifti against decision no. 299, dated 17.09.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Natasha Mulaj, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-02-22 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 22.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 57/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 289, datë 06.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-02-22 All day

  On Wednesday, 22.02.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 57/2020, dated 07.12.2020, pertaining to the appeal of the assessee Lindita Hoxha against decision no. 289, dated 06.08.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-02-27 All day

  Ditën e hënë, më datë 27.02.2023, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2022, datë 03.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rexhep Karaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 478, datë 25.11.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-02-27 All day

  On Monday, 27.02.2023, at 13:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 7/2022, dated 02.03.2022, pertaining to the appeal of the assessee Rexhep Karaj, against decision no. 478, dated 25.11.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-03-15 All day

  Ditën e mërkurë, datë 15.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2020, datë 19.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nure Dreni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 263, datë 17.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.