Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2023-02-22 All day

Ditën e mërkurë, më datë 22.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 57/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 289, datë 06.08.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-12-06 All day

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi anëtarë, shqyrtoi sot, më datë 03.11.2023, ora 10:00, në dhomë këshillimi çështjen që i përket kërkesës së paraqitur nga znj. Rovena Gashi për rishikimin e vendimit nr.12, datë 29.05.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Trupi gjykues vendosi bashkimin në një proces të vetëm të kërkesave të paraqitura nga znj. Rovena Gashi (JR) nr. 10-20/2018, datë 07.04.2021; (JR) nr. 16-20/2018, datë 20.10.2021; (JR) nr. 30-20/2018, datë 06.02.2023; (JR) nr. 58-20/2018, datë 24.04.2023; nr. 204/232 prot., datë 27.10.2023, të cilat kanë të njëjtin objekt, “Rishikimin e vendimit nr. 12, datë 29.05.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi për shqyrtimin e kërkesave të mësipërme u caktua për t’u zhvilluar në datën 06.12.2023, ora 10:00.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-12-12 All day

  Ditën e martë, më datë 12.12.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 82/2021, datë 21.12.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dritan Gina kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 449, datë 22.09.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-12-12 All day

  On Tuesday, 12.12.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 82/2021, dated 21.12.2021, pertaining to the appeal of the assessee Dritan Gina against decision no. 449, dated 22.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit", no. 3, Tirana.

 • 2023-12-15 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.11.2023, ora 10:00, seancën plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 2/2023, datë 30.03.2023, me ankuese Majlinda Salillari (Mançellari), kundër vendimit nr. 117, datë 17.09.2001, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me subjekt të interesuar Këshillin e Lartë Gjyqësor.

  Trupi gjykues vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore në dhomë këshillimi për në datën 15.12.2023, ora 09:30, me qëllim njoftimin personalisht të ankueses Majlinda Salillari (Mançellari) dhe të përfaqësuesve të saj sipas prokurës së posaçme, av. Juljan Hashorva dhe av. Erhart Dedja.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-12-15 All day

  The Appeal Chamber held today, on 09.11.2023, at 10:00, the plenary session on the basis of documents for the case (JD) 2/2023, dated 30.03.2023, with petitioner Majlinda Salillari (Mançellari), against decision no. 117, dated 17.09.2001, of the High Council of Justice, with interested party, the High Judicial Council.

  The trial panel, in order to personally notify the petitioner Majlinda Salillari (Mançellari) and her representatives according to the special power of attorney, av. Juljan Hashorva and av. Erhart Dedja, decided to postpone the hearing in chambers to 15.12.2023, at 09:30.

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-12-19 All day

  Ditën e martë, më datë 19.12.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 41/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kolë Hysenaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 368, datë 19.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-12-19 All day

  On Tuesday, 19.12.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 41/2021, dated 23.07.2021, pertaining to the appeal of the assessee Kolë Hysenaj against the decision no. 368, dated 19.04.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of the following judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.