Njoftime

Njoftime

2022-10-25 15:00 - 15:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 25.10.2022, pasi u mor në shqyrtim në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 18/2020, datë 02.06.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Hajrie Muçmata kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 209, datë 11.11.2019, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, u vendos shqyrtimi i çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 09.11.2022, ora 11:00.
Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e gabimeve procedurale të kryera nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
Kryesuese: Ina Rama
Relatore: Rezarta Schuetz
Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo
Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 

 

********************************************************************************************************************************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 46/2022, datë 19.10.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alfred Sali kundër vendimit nr. 555, datë 22.07.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 25.10.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Natasha Mulaj

Relatore:     Albana Shtylla

Anëtarë:     Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

Related upcoming events

 • 2024-03-04 All day

  Ditën e martë, më datë 02.04.2024, ora 10:00, do të shqyrtohet në dhomë këshillimi çështja që i përket kërkesës së paraqitur nga z. Artor Ylli për rishikimin e vendimit nr. 31, datë 20.11.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-04 All day

  On Tuesday, 02.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers the case pertaining to the petition of Mr. Artor Ylli for the revision of decision no. 31, dated 20.11.2019 of the Appeal Chamber.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.