Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2022-10-11 All day
Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.32/2020, datë 31.08.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 259, datë 15.06.2020.
Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
1.    Lënien në fuqi të vendimit nr. 259, datë 15.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi.
2.    Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
U shpall, në Tiranë, më datë 11.10.2022.

Related upcoming events

 • 2024-04-05 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.03.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 72/2021, datë 23.11.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 442, datë 14.09.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Juljan Çafka. Subjekti i rivlerësimit paraqiti disa akte shtesë, të cilat u pranuan si provë nga trupi gjykues dhe listoi të gjithë dokumentacion e depozituar në funksion të shqyrtimit të çështjes në Kolegj.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi palët në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Komisioneri Publik deklaroi se në kuadër të kriterit të vlerësimit profesional, problematikat e konstatuara lidhen më së shumti, me elementë që referojnë në aftësitë organizative të subjektit të rivlerësimit dhe se janë të tilla, që mund të korrigjohen nëpërmjet një programi trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës.

  Sipas Komisionerit Publik, kohëzgjatja njëvjeçare e këtij programi trajnues, objektivisht i mundëson Kolegjit, që brenda mandatit të tij kushtetues të rivlerësojë plotësimit e mangësive profesionale të subjektit të rivlerësimit në një seancë gjyqësore publike, ku kompetencat kushtetuese të Komisionerit Publik, sipas parashikimit të paragrafit 8 të nenit 179/b të Kushtetutës, do të ushtrohen nga Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme (SPAK).

  Përfundimisht, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Julian Çafka, pezullimin e tij nga detyra për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës. Komisioneri Publik kërkoi gjithashtu transferimin e dy çështjeve penale për inspektim pranë ILD-së, siç ka vendosur Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, për të cilat Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër kishte vendosur përkatësisht, pezullim dhe mosfillim të procedimit penal.

  Subjekti i rivlerësimit, në referencë të provave të depozituara, i kërkoi përfundimisht Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe rikonfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues mbylli shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 05.04.2024, ora 12:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-05 All day

  Today, on 04.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 72/2021, dated 23.11.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Juljan Çafka.

  The assessee submitted some additional documents, which were accepted as evidence by the trial panel, and listed all the documentation submitted in view of the review of the case by the Appeal Chamber.

  Once the parties stated that they had no other procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to submit their final conclusions.

  The Public Commissioner held that with regard to the proficiency assessment, the identified shortcomings are mostly related to elements that regard the organizational skills of the assessee and that they are such that may be corrected through a training program at the School of Magistracy.

  According to the Public Commissioner, the one-year duration of this training program enables objectively the Chamber, within its constitutional mandate, to re-assess the fulfillment of the professional deficiencies of the assessee in a public hearing, where the constitutional competences of the Public Commissioner, under the provision of Article 179/b, paragraph 8 of the Constitution, shall be exercised by the Head of the Special Prosecution office (SPAK).

  Finally, the Public Commissioner requested the amendment of decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission for the confirmation in office of the assessee Julian Çafka, his suspension from office for a period of one year and the obligation to follow the training program, according to the curricula approved by the School of Magistrates. The Public Commissioner requested also the transfer of two criminal cases for inspection by the HIJ, as decided by the Independent Qualification Commission, for which the Prosecution Office at Gjirokastra Judicial District Court had decided, respectively, the dismissal and non-initiation of the criminal proceedings.

  The assessee, referring to the filed evidence, requested the Chamber the upholding of decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission and his reconfirmation in office.

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel closed the judicial review of the case and withdrew to take the final decision, to be announced on 05.04.2024, at 12:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.