Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2024-07-17 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 28.06.2024, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 23/2023, datë 26.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 657, datë 28.04.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Periand Teta.

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit të paraqitura në seancën e datës 25.06.2024 dhe i kërkoi përfundimisht Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 657, datë 28.04.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar dhe sipas nenit G të aneksit të Kushtetutës, ndalimin e subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshme për një periudhë 15-vjeçare.

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit deklaroi se konstaton që Komisionerja Publike ka elaboruar shkaqe të reja në ankim, si në seancën e mëparshme, ashtu dhe në seancën e sotme, çka i vendos palët në pozita të pabarabarta. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit ta vlerësojë ankimin e Komisioneres Publike, duke marrë në konsideratë edhe këtë konstatim të tij.

Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit që në mënyrë alternative, të vendosë lënien në fuqi të vendimit të KPK-së, ose prishjen e këtij vendimi dhe urdhërimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të vijojë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit, Periand Teta, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “c”, e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 17.07.2024, ora 14:00.

Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-07-17 All day

  Today, on 28.06.2024, at 09:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 23/2023, dated 26.05.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 657, dated 28.04.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Periand Teta.

  During the submission of the final conclusions, the Public Commissioner held that she stands by all the appeal grounds filed in the hearing dated 25.06.2024 and finally requested the Chamber the amendment of decision no. 657, dated 28.04.2023 of the Independent Qualification Commission, termination of the transitional re-evaluation process and, according to Article G of the Annex to the Constitution, the prohibition of the assessee to be appointed a judge or prosecutor of any level, a member of the High Judicial Council or High Prosecutorial Council, High Justice Inspector or Prosecutor General for a period of 15 years.

  The assessee, during the submission of the final conclusions, maintained that he finds that the Public Commissioner has elaborated new grounds in the appeal, both in the previous hearing and in today’s hearing, which places the parties in unequal positions. The assessee requested the Chamber to evaluate the appeal of the Public Commissioner, taking into consideration this finding of his.

  Finally, the assessee requested the Chamber to, alternatively, decide to uphold the IQC decision, or overrule this decision and order the Independent Qualification Commission to continue the re-evaluation process for the assessee Periand Teta, under Article 66, paragraph 1 (c), of Law no. 84/2016, “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel withdrew to make the final decision, which it shall announce on 17.07.2024, at 14:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-25 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve në ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka mangësi sa i përket kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale, pasi ka interpretuar në mënyrë të gabuar normën procedurale penale e civile, si dhe ka dhënë vendime të pabazuara në ligj e në prova që ngrenë dyshime për integritetin e tij. Duke konstatuar se këto mangësi të evidentuara nuk mund të plotësohen nga programet trajnuese, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuara në ligj e në prova, si dhe paraqiti një tablo orientuese për vlerësimin tërësor të aftësive të tij profesionale, në mbështetje të së cilës paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale dhe i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues vendosi të çelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës disa nga aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se aktet e tjera mund t’i aksesonte nga burime të hapura të informacionit.

  I pyetur nga kryesuesja nëse kishte nevojë për kohë shtesë për të mbajtur një qëndrim lidhur me provat e reja, Komisioneri Publik deklaroi se nuk kishte nevojë për kohë shtesë, për sa kohë nuk lidheshin me shkaqet e ankimit.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Komisioneri Publik kërkoi që parashtrimet e paraqitura në seancë të konsideroheshin edhe si bisedime përfundimtare duke i qëndruar edhe kërkimit përfundimtar. Edhe subjekti i rivlerësimit u qëndroi prapësimeve dhe kërkimit të tij për lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi kërkimet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë, më datë  25.07.2024, në ora 15:00.

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-25 All day

  Today, on 09.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 19/2023, dated 18.05.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 632, dated 08.03.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Laurent Fuçia.

  During the submission of the appeal grounds, the Public Commissioner stated that the assessee shows deficiencies in terms of the proficiency criteria, as he has interpreted incorrectly the criminal and civil procedural law, and delivered decisions unsupported on law and evidence that casts doubt on his integrity. Finding that these identified shortcomings cannot be remedied by training programs, the Public Commissioner requested the Chamber the amendment of decision no. 632, dated 08.03.2023 of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee Laurent Fuçia.

  The assessee objected the Public Commissioner’s appeal grounds as unsubstantiated on law and evidence, and submitted an overview on his overall proficiency assessment, in support of which he filed several new acts, which he requested the trial panel to accept them in the capacity of evidence. The assessee held that he reaches the qualifying level in the proficiency assessment and requested the Chamber the upholding of decision no. 632, dated 08.03.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel decided to open the judicial investigation and administer as evidence some of the documents filed by the assessee, maintaining that the other documents could be accessed from open sources of information.

  Asked by the presiding judge if he needed additional time to take a stand regarding the new evidence, the Public Commissioner stated that he needed no additional time, as long as it was not related to the appeal grounds.

  Once the parties declared that they had no further procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited them to submit their final conclusions.

  The Public Commissioner requested that the submissions presented in the hearing be considered as final conclusion, standing by his final request. The assessee as well stood by his objections and his request for the upholding of decision no. 632, dated 08.03.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel, after hearing the final requests of the parties, withdrew in chambers to make the final decision, to be announced on 25.07.2024, at 15:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.